Literatura y Corrientes Territoriales (II): La construcción literaria del paisaje a través de Juegos Florales y certámenes literarios en lengua catalana (1859-1977) (PAT2017-2019)

Objectius

Contacte

Patrimoniliterari.cat

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

mariangela.vilallonga@udg.edu
margarida.casacuberta@udg.edu

Projecte finançat per

Objectius

1. Estimular, formar i coordinar un equip internacional d'investigació interdisciplinària (filòlegs, historiadors, historiadors del periodisme, etc.) sobre les relacions entre literatura i territori, amb l'objectiu de cobrir unes llacunes evidents en el coneixement i reconeixement d'un àmbit d'estudi central de la història de la literatura catalana del segle XX que no ha rebut fins avui suficient atenció bibliogràfica ni estudis crítics.

2. Localitzar, digitalitzar i organitzar de forma sistematitzada una documentació condemnada, en major part, a restar oculta a les pàgines de la premsa o en arxius públics o particulars; i posar-la a disposició de la comunitat investigadora i del públic general, a través d'una plataforma web interactiva, que permeti visualitzar les relacions entre espais físics i la construcció literària mitificada o idealitzada d'aquests, ampliant el radi d'investigació respecte al projecte anterior en el conjunt del domini lingüístic català i les comunitats catalanes de l'exterior en el període 1859-1977.

3. Detectar i analitzar críticament els elements paisatgístics que la literatura converteix en símbol i mite de la pròpia identitat (al cas català, a part de la Costa Brava, la ciutat de Girona o el paisatge d'Olot, les imatges de les quals han estat objecte d'anàlisi en el marc del projecte anterior, cal destacar els espais simbòlics i/o mítics del marc de l'Empordà, les muntanyes del Canigó, Montseny, Montserrat, Pirineus, la ciutat de Barcelona o el triangle format per les capitals comarcals de l'interior Olot, Vic i Berga, conegut com "la Muntanya catalana"); els mecanismes de selecció i patrimonialització que converteixen aquests espais físics en espais literaris simbòlics per a una comunitat; i interpretar críticament els recursos literaris i expressius continguts en els textos que contribueixen, des dels certàmens literaris, a construir aquests espais simbòlics. Posar en relació aquestes investigacions amb altres cultures i literatures de l'àmbit hispànic peninsular i internacional.

4. Contextualitzar històricament el fenomen dels Jocs Florals i certàmens literaris i analitzar el mecanisme interno i el procés de ramificació d'aquestes festes o concursos al llarg de més d'un segle, tenint especialment en compte el paper de resistència política i cultural que representen durant el franquisme tant en els diferents exilis com a l'interior; i comparant-ho amb altres iniciatives semblants de l'àmbit espanyol i europeu.

5. En relació amb els Jocs Florals organitzats a l'exterior, tant per emigrats com per exiliats, en primer lloc, inventariar i sistematitzar les dades relatives a tots els certàmens celebrats, i posteriorment, a partir de l'estudi de casos representatius, analitzar i interpretar tant els processos d'idealització del lloc d'origen a través del recordo i del sentiment d'enyor, així com la construcció literària dels llocs d'acollida.


Línies de treball: Jocs Florals, literatura i paisatge, literatura i identitat, cartografia literària, literatura catalana contemporània.