Bases

Contacte

Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials
Carrer de la Universitat de Girona, 10 mapa de situacio
17071 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu
Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Bases

BASES REGULADORES

 

1. Objecte de la convocatòria

L'Olimpíada d'Economia és un concurs acadèmic d'àmbit estatal, que té com a objectiu estimular i fomentar l'estudi de l'economia i de l'empresa entre els joves i aprofundir els lligams necessaris entre els estudis de secundària i universitat.

L’organització de la fase local UdG correspon a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona.

 

2. Notificació i difusió de la convocatòria i resolució

2.1. La convocatòria i la resolució de la convocatòria es faran públiques a la pàgina web de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona.

2.2. Efectuada la publicitat referida en l’apartat anterior, es consideraran notificades les persones interessades d’acord amb allò que disposa l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

3. Participants

Podran participar a la fase local UdG tots els alumnes matriculats durant el curs 2022-2023 a l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2n. de Batxillerat de tots el centres públics i privats de l’àmbit dels Serveis territorials del Departament d’Ensenyament a Girona.

 

4. Inscripcions

Al web de l’Olimpíada, hi trobareu tota la informació, així com els enunciats de les proves dels anys anteriors. D’altra banda, també trobareu les indicacions corresponents per a la inscripció dels centres a la Fase Local 2023.

L’adreça per realitzar la inscripció és la següent: http://webfcee2.udg.edu/economiques/oe/oe_ci.php

 

5. Comissió local

Estarà presidida per la degana de la Facultat i constituïda pels membres següents:

Anna Garriga, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Elena Rondós, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Helena Benito, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Anna Panosa, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Carles Cano, sotscoordinador d'Economia de l'Empresa de les PAU

Àngels Farreras, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

6. Realització de les proves

6.1 La prova de la fase local UdG es realitzarà de manera conjunta amb la resta d’Universitats catalanes participants, que, a més de la UdG, enguany són la URV, la UAB, la UPF, la UdL i la UB, el proper dimecres 30 de març de 2023.

6.2 El temari de les proves de la fase local UdG és el següent:

- Assignatura Economia de l’Empresa II: Bloc 1 La informació econòmica i financera a l'empresa; i Bloc 2.

- Assignatura Economia de l'empresa I: L'empresa i la seva organització: Formes jurídiques d'empresa; Avantatges i inconvenients. La gestió comercial: L'anàlisi del mercat. El màrqueting i els seus elements (màrqueting mix). La productivitat i els costos de l'empresa: El llindar de Rendibilitat o càlcul del punt mort.

- Assignatura Economia: El funcionament del mercat: la demanda, l'oferta i l'equilibri de mercat; Indicadors econòmics: El PIB i els seus components.

6.3 La comissió local ha de vetllar perquè la prova s’ajusti al programa establert i haurà de realitzar la proposta, a partir dels resultats indicats per la comissió avaluadora, dels tres candidats seleccionats, i dels suplents que consideri precisos, per a la seva participació posterior a la fase estatal que tindrà lloc a Sevilla al juny de 2023.

 

7. Avaluació i selecció

D’entre els alumnes que participin a la fase local UdG se seleccionaran els tres millors concursants que passaran a la fase estatal.

A proposta de la comissió local, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials atorgarà als tres primers classificats un primer, segon i tercer premi.

 

8. Resolució

8.1. La degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i empresarials dictarà la resolució dels premis, prèvia proposta de la comissió local.

8.2 Les resolucions de concessió i/o denegació dels premis no exhaureixen la via administrativa.

 

9. Premis

El primer classificat tindrà com a premi un ordinador portàtil i matrícula gratuïta al 1r curs UdG.

El segon classificat tindrà com a premi un iPad.

El tercer classificat tindrà com a premi una targeta Abacus valorada en 100€ (import net).

Els premis d’aquesta fase local se sufragaran amb càrrec al pressupost 2023 de la unitat de despesa 31.07.000, aplicació pressupostària 226.21, per un import màxim de 1.500 euros.

El premi consistent en la matrícula gratuïta, en cas que el primer classificat es matriculi al primer curs d’un grau oficial de la UdG, anirà a càrrec del Vicerectorat de Territori i Compromís Social. Consistirà en la gratuïtat del 100% dels preus acadèmics. Les taxes i les assegurances aniran a càrrec del estudiant.

A més, els tres primers classificats podran participar a la fase estatal que tindrà lloc a Sevilla els juny de 2023. En cas que es realitzi en format presencial les despeses de desplaçament i allotjament dels seleccionats i acompanyats per un professor responsable aniran a càrrec de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona.

 

10. Canvis i incidències

En casos excepcionals i degudament motivats, la comissió local podrà decidir sobre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

 

En el següent enllaç podeu consultar la resolució de la convocatòria.