ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

CALRO

Contacte

Grup d'Història de la Llengua

 

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Facultat de Lletres

Universitat de Girona

Pl. Ferrater Mora, 1

Girona 17071, Espanya

* ghl@udg.edu

CALRO

Xarxa internacional Construcció i Avenir de les Llengües Romàniques (CALRO)
Réseau internationale Constuction et Avenir  des Langes Romanes ( CALRO )
Rete internazionale Costruzione ed Avvenire delle Lingue Romanique (CALRO
International network Construction and Future of Romance Languages (CALRO)

català
Xarxa Internacional Construcció i Avenir de les Llengües Romàniques (CALRO)
 
CALRO és una xarxa de treball internacional constituïda per donar suport a diversos projectes relacionats amb la història de les llengües romàniques i el seu futur en el món globalitzat.
 
Alguns dels aspectes que es proposa afrontar són:
 
a) La relació entre llengua i territoris.
b) El paper de les llengües en la construcció de les identitats nacionals
c) El futur de les llengües romàniques històriques i el paper de les altres llengües (llengües emigrants, llengües globals) quan convergeixen en el mateix territori/espai a partir del segle XXI
d) Els valors associats a les llengües per els ciutadans i l’impacte d’aquests valors en els comportaments lingüístics.
 
El comitè científic de CALRO està constituït per:
 
Josep M. Nadal (Universitat de Girona)
Jean-Michael Eloy (Univeristé de PIcardie-Amiens)
Anne-Marie Chabrolle (Unversité de Lorraine)
Rosanna Sornicola (Università degli Studi di Napoli - Federico II)
 
L’equip de treball actualment està format per investigadors de les diverses universitats: Francesc Feliu (Unirsitat de Girona), Narcís Iglésias (Universitat de Girona),) Claude Normand (Université de Lorraine -ATILF) Hervé Adami (Université de Lorraine-ATILF), Lluïsa Gràcia (Universitat de Girona), Emma MIlano (Università degli Studi di Napoli - Federico II), Pilar Monreal (Universitat de Girona), Santiago Perera (Universitat de Girona).
 
Per a més informació contacteu amb la secretaria tècnica:
Olga Fullana
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Univestitat de Girona

 
français
Réseau Constuction et Avenir  des Langes Romanes ( CALRO )
 
CALRO est un réssau international conçu pour soutenir des projets relatifs à l’histoire des langues romanes et de leur avenir dans un monde globalisé.
 
Parmi les ojets de recherche qui seront abordés on peut citer :
 
a) La relation entre langue (s)  et territoire (s).
b) Le rôle du langage (et de la linguistique) dans la construction des identités nationales.
c) L’avenir des langues romanes historiques et le rôle des autres langues ( les langeus des migrants, les langues vehiculars ).
d) Les valeurs associées à la langue pour les citoyens et de l’impact de ces valeurs dans les comportements linguistiques.
 
Le comité scientifque de CALRO compose de:
 
Josep M. Nadal (Universitat de Girona)
Jean-Michael Eloy (Univeristé de PIcardie-Amiens)
Anne-Marie Chabrolle (Unversité de Lorraine)
Rosanna Sornicola (Università degli Studi di Napoli - Federico II)
 
L’équip de chercheurs de plusieurs universités se compose actuallement de: Francesc Feliu (Unirsitat de Girona), Narcís Iglésias (Universitat de Girona),) Claude Normand (Université de Lorraine -ATILF) Hervé Adami (Université de Lorraine-ATILF), Lluïsa Gràcia (Universitat de Girona), Emma MIlano (Università degli Studi di Napoli - Federico II), Pilar Monreal (Universitat de Girona), Santiago Perera (Universitat de Girona).
 
Pour de plus amples reseignements, veuillez vous adresser au secrétariat :
 
Olga Fullana
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Univestitat de Girona
 
italiano
Rete internazionale Costruzione ed Avvenire delle Lingue Romaniche (CALRO)
 
CALRO è una rete internazionale di lavoro creata per sostenere progetti legati alla storia delle lingue romanze ed al loro futuro in un mondo globalizzato.
 
Alcuni degli argomenti di studio che si vorrebbero affrontare sono: 
 
a) I rapporti tra lingua/e e territorio/i.
b) Il ruolo del linguaggio (e la linguistica) nella costruzione delle identità nazionali.
c) Il futuro delle lingue romanze storiche nel secolo XXI e il ruolo di altre linguie (lingue migrante, gobale, veiculare) nel momento in cui convergono nello stesso territorio/spazio.
d) I valori associati con la lingua per i cittadini e l'impatto di questi valori nel comportamento linguistico.
 
Il comitato scientifico di CALRO  è composto da:
 
Josep M. Nadal (Università di Girona).
Jean-Michael Eloy (Università degli Studi di Amiens-Picardie)
Anne-Marie Chabrolle (Unversity di Lorena)
Rosanna Sornicola (Università degli Studi di Napoli - Federico II)
 

Il gruppo di lavoro è attualmente composto da ricercatori di diversi università. Francesc Feliu (Unirsitat de Girona), Narcís Iglésias (Universitat de Girona),) Claude Normand (Université de Lorraine -ATILF) Hervé Adami (Université de Lorraine-ATILF), Lluïsa Gràcia (Universitat de Girona), Emma MIlano (Università degli Studi di Napoli - Federico II), Pilar Monreal (Universitat de Girona), Santiago Perera (Universitat de Girona).

 
Per ulteriore informazione contattare con la segretaria tecnica:
Olga Fullana
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Univestitat de Girona

 
english
International network Construction and Future of Romance Languages (CALRO)