GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

XMLdb

Presentació. Coneixement dels nombres i operacions

  alt-materials
Referència: : CL-NO-01
Descripció: El tema del càlcul consta de dos apartats: NOMBRES I OPERACIONS.
En el primer apartat, el de nombres, s’hi inclou tot allò que fa referència al coneixement dels nombres, naturals, enters i racionals, que a l’escola es van presentant segons les edats dels alumnes. Els nombres són l’objecte principal de la matemàtica, i és necessari cuidar molt bé el seu aprenentatge des de les primeres edats escolars.
No podem oblidar que els nombres són de naturalesa abstracta, però que al mateix temps el pensament dels nens i nenes necessita recolzar-se en les coses i en les accions concretes per arribar a qualsevol noció conceptual. El disseny curricular de Catalunya diu: En el camí del concret a l’abstracte hi ha, com a primer pas, la manipulació........ ja que són les manipulacions les que desencadenen el pensament... I encara: El material (manipulable) que posem a l’abast de l’alumne/a té un paper fonamental....... Convé que durant tota l’Etapa d’Educació Primària l’alumne/a en pugui utilitzar com a suport al pensament.
Entenem l’aprenentatge dels nombres i de les operacions com el procés de cada nen o nena per arribar a construir la noció dels nombres (naturals, negatius o fraccionaris), de les relacions entre ells,i dels seus canvis o operacions, amb un vertader significat, a partir de les pròpies accions i descobertes, les quals es realitzen tant en la vida quotidiana com a l’escola a partir d’activitats i materials explícitament preparats per això.
Podem afegir-hi que CONÈIXER ELS NOMBRES no és únicament arribar a una seva primera noció, sinó anar-la aprofundint progressivament, a partir de múltiples relacions mentals, fins a aconseguir una gran familiaritat amb ells.
Utilitat: Si és cert que els nens i nenes aniran trobant els nombres i les seves relacions en moltes coses del nostre entorn i de la vida quotidiana, també és igualment cert que el seu coneixement aprofundit i la capacitat d’aplicar-los a situacions concretes, els ha d’ajudar a millor conèixer el nostre món i a dominar-lo. Finalment, el coneixement dels nombres és sempre un repte per la persona, i com a tal, si el van fent d’una manera raonable i adequada a les pròpies capacitats, sempre serà per a tots una font de creixement i de plaer.
El coneixement dels nombres i de les operacions són inseparables. Per cada tipus de nombre podem dir que és necessari tenir una prèvia noció de la seva naturalesa per començar a treballar les operacions; però per altra banda el fet de practicar les operacions és indispensable per consolidar la noció dels nombres.

Això fa que, tant algunes idees de les introduccions (CL-NO- 01 i CL-OP-01) com alguns dels materials que segueixen, es trobin repetits en ambdós apartats.

Els materials del present capítol responen a la necessitat de cobrir els principals objectius del coneixement dels NOMBRES. Amb aquesta finalitat, els hem agrupat en diversos blocs que detallem a continuació, indicant els objectius genèrics de cadascun.

BLOC 1. NOCIÓ DE QUANTITAT
Manipular grups d’objectes, afegint-hi diversos tipus de comparacions entre les seves quantitats. Classificació i ordenació per criteris de quantitat
(Del NO-02 al NO-08, ambdós inclosos)
construir la noció de quantitat, o sigui, arribar a reconèixer els nombres com a quantitats, més enllà de les aparences perceptives, i sense dependència obligada de (cap relació amb) la seva grafia, la qual al introduir després d’haver construit el vertader significat del número.
Del NO-02 al NO-21

BLOC 2. NOMBRES NATURALS . NUMERACIÓ
Entrar en l’organització decimal i l’expressió escrita dels nombres, pròpies de la nostra cultura. Reconèixer la posició dels nombres en la sèrie numèrica. Llegir i escriure números correctament, comprenent el valor de posició de les xifres.
Del NO-22 al NO- 38

BLOC 3. , NÚMEROS NEGATIUS
Conèixer els números negatius, a partir de la recta numèrica, i de situacions de la vida quotidiana, i consolidar la seva noció , a nivell experimental i també amb un significat de concepte, que complementa el conjunt dels números naturals.
Del NO-39 al NP-41

BLOC 4. FRACCIONS I DECIMALS
Adquirir la noció dels nombres fraccionaris, amb les seves característiques pròpies. En particular, comprendre la naturalesa dels decimals Reconèixer l’equivalència i l’ordre entre fraccions i entre decimals, i la impossibilitat de tenir un anterior i un següent., ja que entre dos números donats, sempre n’hi ha infinits.
Del NO-42 al NO- 61

BLOC 5. DIVISIBILITAT
Establir correctament les relacions de “divisor”, i de “múltiple”, entre nombres naturals, reconèixer múltiples i divisors comuns, i adquirir-ne el domini necessari per la seva correcta aplicació.
Del NO-62 al NO- 79

BLOC 6. NOMBRES QUADRATS I CÚBICS
Familiaritzar-se amb els quadrats i els cubs dels dotze primers números per tal d’afavorir, tant la possibilitat de calcular fluidament, com el concepte de quadrat i de cub en tant que quantitat i en relació amb les dues o les tres dimensions de l’espai.
Del NO-80 AL NO 85

BLOC 7. ELS NOMBRES I LA PREPARACIÓ PER L’ÀLGEBRA
Índex organitzat de les activitats treballades en aquest bloc que tenen una relació directa amb la construcció progressiva del pensament algebraic.
Introducció d’algunes activitats noves, específiques en aquest sentit.
DEL NO-86 al NO-99
Nivell: Parvulari, primària i primer cicle d’ESO
Procedència: Materials existents al mercat, adaptats tal com s’anirà detallant en cada cas.
Activitats: