EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Organització del projecte

Contacte

Organització del projecte

El desenvolupament d'un programa de màster regional en producció porcina i seguretat alimentària als països del Carib consta de  tres fases. La primera fase és l'organització del consorci i la formació del personal per tal de dur a terme el programa de màster. La segona fase inclou la preparació del màster, definint el contingut i  la difusió per atreure els estudiants. Finalment, la tercera fase és la implementació del Màster amb dos cursos pilot a  República Dominicana i a Cuba.

Les activitats del projecte es divideixen en paquets de treball (WP)que requereixen una documentació específica:

WP1 – Gestió de projectes i control de la qualitat: dedicada a la gestió i a la  qualitat dels paquets de treball, ja que és necessària per garantir el desenvolupament del projecte, així com la seva qualitat. Activitats: reunions de coordinació; Gestió general i específica; Informes de control de qualitat.

WP2 – Desenvolupament del programa de Màster en producció porcina i seguretat alimentària: Aquest WP és necessari per desenvolupar un Programa de Màster  en producció porcina i  seguretat alimentària ja que cobreix totes les mancances en aquesta matèria als països ACP. Activitats: formació de l'equip acadèmic responsable de la programació del Màster; Anàlisi DAFO (fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces); Concretar les propostes d'accions per la millora en temes específics; Implementació del Màster: experiències pilot; Cursos d'educació continuada; Creació d'una Unitat Administrativa per donar suport i fomentar la cooperació entre la universitària i l’empresa.

WP3 –Desenvolupament de capacitats pels tutors de Master (personal acadèmic) i professors  en els països ACP: Aquest WP assegura el desenvolupament d'una bona qualitat de Màster. Activitats: Desenvolupament de capacitats pels Tutors ACP (personal acadèmic); Creació de capacitats per els professors dels països ACP.

WP4 – Desenvolupament de les capacitats per la gestió, l'administració, els estudiants i les empreses en els països ACP: és important per garantir el desenvolupament d'un bon Màster de qualitat i fer arribar el coneixement per desenvolupar nous programes de Màster en el futur. Activitats: Desenvolupament de capacitats per a la gestió acadèmica i administrativa; Desenvolupament de capacitats pels representants dels ministeris d'Educació; Desenvolupament de capacitats pels potencials alumnes del Màster; Desenvolupament de capacitats pel sector productiu que participen en el Màster.

WP5 – Difusió: Aquest paquet de treball és necessari per garantir  un nombre suficient d'alumnes per a realitzar les experiències pilot del Màster  i   assegurar la sostenibilitat del Programa de  Màster. Activitats: portal web; Disseny, edició i distribució de fulletons; Presència en els mitjans de Comunicació; Publicacions en revistes i comunicacions en congressos; Esdeveniments  de llançament de les experiències pilot a República Dominicana i a Cuba.

WP6 – Pla de Sostenibilitat: Aquest WP és important per assegurar la sostenibilitat del projecte, durant la seva implementació i després de la seva finalització. Activitats: Educació continuada; Convenis inter-universitaris ; Estratègies d'autofinançament.