If the contents are not translated, you can use the automatic translator

EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Recull de notícies

Recull de notícies

7/29/2015
2nd Coordination Meeting in Santiago de los Caballeros (Dominican Republic) – From 1st to 7th of March 2015

Semi-annual monitoring of the Project and Training Courses for ACP Tutors

Aquesta reunió va tenir lloc a la Universitat ISA i hi van participar tots els membres del projecte, tant els socis com els associats. La finalitat d’aquesta trobada era impartir formació tècnica actualitzada als socis i continuar amb el disseny del Programa de Màster. Concretament, en aquestes dues accions van intervindré professors experts en el sector porcí provinents de diferents països. A més, es van realitzar visites a institucions i empreses involucrades en l’àmbit del Màster com Institucions Pecuàries Dominicanes S.A., Biogenetic i ENCARNA.

Esta reunión tuvo lugar en la Universidad ISA y en ella participaron todos los miembros del proyecto, tanto los socios como los asociados. La finalidad de este encuentro era impartir formación técnica actualizada a los socios y continuar con el diseño del Programa de Master. Concretamente, en estas dos acciones intervinieron profesores expertos en el sector porcino provenientes de diferentes países. Además, se realizaron visitas a instituciones y empresas involucradas en el ámbito del Master como  Instituciones Pecuarias Dominicanas S.A., Biogenetic y ENCARNA.

 

This Meeting took place at University of ISA and all the members of the project had participated, including partners and associates. The training in the Dominican Republic had the intention of technically Update ACP partners and to continue with the Master Program design. Concretely, highly skilled experts in the field of porcine were involved in both actions. In addition, visits to institutions and business of Master sector such as Dominican Livestock Institutions, Biogenetic and ENCARNA were conducted.