Bases

Contacte

Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials
Carrer de la Universitat de Girona, 10 mapa de situacio
17071 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu
If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Bases

 

1. L’organització de la Fase Local UdG correspon a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. Per aquest motiu, la Facultat crearà una comissió organitzadora UdG, presidida per la degana de la Facultat o persona en qui delegui, en què formarà part el sotscoordinador de l’assignatura d’Economia de l’empresa de les PAU, i la resta de membres es completarà a proposta de la degana. La composició i atribucions de la Comissió Organitzadora es determinarà internament per la Facultat.


2. La prova de la Fase Local UdG es realitzarà de manera conjunta amb la resta d'universitats catalanes participants, que, a més de la UdG, enguany són la URV, la UAB, la UB, la UPF i la UdL, i l'edició present tindrà lloc el proper dia 17 de març de 2021. En aquest sentit, s’anomenarà una comissió mixta formada per membres de les sis universitats participants, independent de la Comissió Local, que serà l’encarregada d’elaborar la prova, prèvia consulta a les  comissions organitzadores locals respectives, que assessorarà la comissió mixta per tal que la prova s’adeqüi al programa oficial de l’assignatura.


3. Podran participar a la Fase Local UdG els i les alumnes matriculats durant el curs 2020-2021 a l’assignatura d’Economia de l’empresa de 2n. de batxillerat de tots els centres públics, concertats i privats de l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona.


4. El temari de les proves de la Fase Local UdG és l’establert en el programa oficial de l’assignatura d’Economia de l’empresa de 2n. de batxillerat. La Comissió Organitzadora podrà, per raons de dates, d’amplitud del temari o per altres causes justificables, modificar aquest temari previ advertiment i informació general.


5. La Comissió Organitzadora ha de vetllar perquè la prova s’ajusti al programa establert i haurà de realitzar la proposta, a partir dels resultats obtinguts en la prova, de les tres persones candidates seleccionades, i de les suplents que consideri precises, per a la seva participació posterior a la fase estatal que tindrà lloc a la Universidad de Alcalá de Henares els dies 21, 22 i 23 de juny de 2021.


6. A proposta de la Comissió Organitzadora, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials atorgarà a les tres primeres persones classificades un primer, un segon i un tercer premi.


7. La Comissió Organitzadora s’encarregarà de nomenar dos professors/es (un/a de la Universitat i un/a dels centres de secundària) que acompanyaran a les tres persones premiades a la fase estatal. Les despeses de desplaçament i allotjament aniran a càrrec de l’organització.

 

8. A l'efecte d'imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves, els concursos i les altres activitats de les fases locals de l'Olimpíada seran tractades segons les normes de les universitats respectives. L'acte de lliurament de premis és un acte públic i els reportatges gràfics que s’hi facin són propietat de les corresponents universitats, que poden usar lliurement aquest material en les seves publicacions, pàgines web, etc.

 

9. La inscripció i participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases per part dels concursants.