Bases

Contacte

Institut de Ciències de l'Educació
Universitat de Girona
www.udg.edu/ice

Parc Científic i Tecnològic 
Edifici Jaume Casademont
Carrer Pic de Peguera 15, 
Porta B - 1a planta, despatx 4

ice@udg.edu

Tel. 972 418702/03


Segueix-nos a:


 


ORGANITZA:


 


 

PATROCINA:AMB EL SUPORT DE:

 


 

Bases

::: Què és Girobòtica? :::

Es tracta d'un projecte de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona adreçat a nens i nenes d'educació primària de les escoles de les comarques gironines que promou el treball en equip, la innovació, la creativitat i l'emprenedoria, així com la curiositat i l'interès per la ciència i la tecnologia. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Departament d'Educació.

 Així la defineixen els nens i nenes, mestres, famílies i voluntaris que han participat en una de les edicions de Girobòtica::: A qui s'adreça? :::

A grups d'educació primària en la seva totalitat (classe, nivell ...) de les escoles de les comarques gironines organitzats en equips d'un màxim de 4 membres, de la manera que cada escola consideri oportú.

 

::: Quina és la seva finalitat? :::

El projecte planteja un repte perquè els infants, en equip, el resolguin. Com? Imaginant, pensant i creant, i a la vegada reflexionant, analitzant, cercant informació, investigant, proposant noves idees i desenvolupant-les. La riquesa d’aquest projecte se centra en cada una de les parts del procés i no només en el resultat final. No hi ha guanyadors, sinó el reconeixement de tots els participants.

 

  

::: Quin és el repte? ::: 

 

El repte del curs 2021-2022 és:

 

 

Penseu i desenvolupeu una IDEA

que serveixi per millorar la MOBILITAT URBANA

 

Un repte centrat en aspectes que afecten directament al nostre entorn i a les persones. Un tema que ens pot preocupar i que podem abordar des de diferents àmbits : 

- La Sostenibilitat: Reduir els impactes ambientals i la contribució al canvi climàtic que suposa la mobilitat.

- La Salut: Afavorir formes de mobilitat saludables per a les persones.

- L'Eficiència: Millorar l'eficiència del sistema de transport per optimitzar els recursos que tenim a l'abast.

- L'Equitat: Garantir i desenvolupar idees per oferir oportunitats de transport públic i urbà per tothom.

-...

 Està en les nostres mans trobar solucions!

 

::: Com ho fem? :::

Us proposem que preneu consciència del problema, que de ben segur ja la teniu, observant i analitzant el vostre entorn més proper, cercant informació, coneixent iniciatives que s’estan duent a terme en diferents llocs del planeta, etc, i a partir d’aquí, feu les vostres pròpies propostes, originals i úniques. 

Per resoldre aquest desafiament ens cal un marc pedagògic creatiu i emprenedor, un ambient d’aprenentatge, un suport, un reconeixement de les capacitats de cadascú, una actitud positiva, no tenir por a equivocar-se i una predisposició a aprendre.

La metodologia per dur a terme aquest projecte es basa en la creativitat i el treball en equip amb infants d’educació primària. La creativitat és una capacitat que tothom té per trobar idees i solucions noves, per això és especialment important donar als infants la suficient llibertat perquè siguin ells mateixos qui resolguin el repte plantejat, a la seva manera i d’una forma cooperativa.

El paper del mestre és indispensable i fonamental en el desenvolupament del projecte. Esdevé un guia necessari per estimular la creativitat, la innovació i l’emprenedoria. En aquest sentit, el mestre no es limita a deixar fer ni a donar solucions, sinó a acceptar i potenciar, amb sensibilitat i flexibilitat, totes les propostes dels infants i a facilitar els mitjans i instruments necessaris perquè puguin desenvolupar el projecte. La clau de volta d'aquest treball està en respectar els propis ritmes i modes d'aprenentatge i donar prou llibertat perquè els nens i nenes desenvolupin la seva imaginació i creativitat. 


FASES DEL PROCÉS 

 

1- El primer que caldrà fer és entendre bé el REPTE, compartir-lo amb tot el grup i fer-lo propi. Despertar l'interès i la motivació cap el repte és factor clau d'èxit. Ens trobem amb un repte que afecta a tota la població  i això implica donar el temps suficient per prendre consciència de la situació, ja que serà clau per a trobar solucions originals, creatives i aplicables. Us aconsellem que dediqueu aquest primer trimestre a aprofundir en aquesta fase de coneixement i sensibilització a nivell de tot el grup. Ben segur que això enriquirà el treball posterior en petits grups i afavorirà la generació d'idees extraordinàries. 

 

2- Una vegada entès el repte serà el moment de formar els equips d'un màxim de 4 membres, organitzats de la manera que l'escola consideri més oportú. Els membres de cada equip hauran de pensar un NOM que els identifiqui durant tot el temps que durarà el projecte i definir els seus rols. Tots els equips hauran de resoldre el mateix repte, però cada un d’ells ho farà d’una manera personal i única i d’acord amb les seves capacitats, interessos i realitats.

 

3- Animeu-los a compartir idees, coneixements i experiències viscudes relacionades amb el que planteja el repte. Les converses i debats comportaran escoltar i respectar els companys. Podeu focalitzar el repte en el vostre entorn més immediat (casa, escola, barri) i fer-ne una observació i anàlisi acurada, la qual cosa permetrà detectar mancances, necessitats i a partir d’aquí buscar solucions de millora. El coneixement d’iniciatives que s’estan portant a terme a nivell mundial, la participació i col·laboració de persones expertes serà molt valuosa per trobar respostes al repte.  

 

4- Volem que les solucions del repte siguin el màxim de diversificades possibles, no rèpliques ja desenvolupades per altres que si poden ser font d'inspiració de noves. L'aplicació i l'entrenament a partir de tècniques per generar idees afavoriran la imaginació i la creativitat fent aflorar un munt de propostes que portaran a trobar "la idea" més innovadora i creativa. Una vegada consensuada aquesta “IDEA” per l’equip, caldrà també posar-li un NOM, concretant-la i desenvolupar-la.  

 

5- Per fer créixer la idea, cada equip passarà a l'acció i iniciarà un procés d'INVESTIGACIÓ, buscant informació, aplicant i relacionant aprenentatges de diversos àmbits del coneixement o també consultant l’opinió de professionals o experts que poden orientar i ajudar a valorar la viabilitat de les propostes. 

 

6- La idea s'haurà de materialitzar en una MAQUETA o PROTOTIP. Aquí entrarà en joc el disseny i la decisió dels materials. Esbossos, dibuixos, esquemes poden ser útils per pensar la forma definitiva de la maqueta i cuidar-ne tots els detalls. Aquest és un moment on la creativitat i les habilitats manuals entren en joc. Tenir a disposició una gran diversitat de materials (cartrons, envasos, fustes, peces metàl·liques o de plàstic, taps de suro, pintura ...) permetrà crear una maqueta que representarà amb la màxima fidelitat cada idea. Si volem anar més lluny, li poden afegir dispositius de llum, so o moviment. 

 

7- Com us hem dit anteriorment, la importància del projecte radica en totes i cada una de les parts del PROCÉS i és per això que caldrà que quedin recollides i visibles en un VÍDEO de 3 a 5 minuts de durada, el qual també pot incloure les impressions percebudes pels membres de l’equip. Es facilitarà una infografia amb les orientacions i requisits del mateix. Podeu consultar, en l'anterior edició els projectes i vídeos dels equips participants.

 

8- Aconsellem que tot aquest procés de resolució del repte es dugui a terme durant 5 setmanes de treball a l’escola, en les quals cada equip haurà de desenvolupar la seva proposta. Us proposem que durant el primer trimestre us centreu en una fase de documentació i conscienciació i que sigui durant el segon trimestre quan els equips desenvolupin les seves idees i es faci el tancament del projecte. Compartirem la concreció del calendari amb les escoles participants. 

 

En aquesta 9 edició de la Girobòtica , no se celebrarà la jornada de presentació de projectes a la Universitat de Girona. Us proposem, com sabem que feu la majoria d'escoles participants, que no renuncieu a fer-la dins el vostre propi centre, ja que la comunicació i exposició dels projectes de cada un dels equips és una fase més de tot aquest ric procés d'aprenentatge a través de reptes.  


Girobòtica ofereix una formació gratuïta durant el primer trimestre del curs, adreçada als mestres de les escoles interessades en participar en el projecte, que aquest curs es farà en format virtual. Abans de final d'aquest primer trimestre es farà també una sessió formativa i informativa amb tot el professorat implicat en l'edició d'aquest curs, així com el suport i acompanyament necessari. Es demanaran evidències del projecte com fotografies dels equips, de la maqueta, del mural, un petit vídeo, així com una descripció dels projectes que permetrà donar a conèixer totes les idees.

Fa uns cursos que vam elaborar aquesta infografia que representa gràficament els passos del procés de la resolució d'un repte que pensem que us pot ser d'utilitat adaptant-la a aquesta 9a edició. Us la podeu descarregar, imprimir i penjar-la en un lloc visible de la vostra escola.

 

Descarregueu-vos la infografia de Girobòtica 

 

 

::: Condicions legals de participació :::


Condicions de participació

La inscripció a Girobòtica 2021-2022 correspon als centres, que l’efectuaran mitjançant el formulari corresponent amb antelació establerta per poder complir el calendari de selecció previst. Aquest projecte està dirigit a grups d'infants (classe o nivell) que cursin l´etapa de primària i que estiguin organitzats per equips d'un màxim de quatre membres (sense tenir en compte si els membres de l'equip tenen o no la mateixa edat).

El centre educatiu es fa responsable de les autoritzacions i els consentiments precisos, bé dels alumnes, bé dels seus tutors i/o representants legals quan correspongui, tant per a participar en representació del centre a la Girobòtica 2020-2021 com per a comunicar les dades personals i la cessió de drets d’imatge en els termes i amb els fins exposats en l’apartat següent. Des de l'organització posarem a disposició el model, que una vegada signat, ens haurà de fer arribar.   

Cessió gratuïta de drets d’imatge

Els pares i/o tutors dels menors que participen autoritzen a la Universitat de Girona, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i la Llei del Parlament de Catalunya 14/2010, de 27 de maig, de protecció de menors, per tal que la UdG pugui realitzar la captació, reproducció i publicació de la imatge dels seus fills durant l’acte per a il·lustrar materials publicitaris de Girobòtica i del web, o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). La distribució d'aquestes imatges podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de Girobòtica. Aquesta cessió és completament gratuïta, i els pares i/o tutors dels menors es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb la Universitat de Girona per a la utilització de les seves imatges.