Institut d'Informàtica i Aplicacions

Instituts

Instituts

Instituts universitaris de recerca

Els instituts universitaris de recerca són unitats dedicades a la investigació científica i tècnica o a la creació artística. Poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau i proporcionar assessorament
tècnic en l’àmbit de les seves competències.