Institut d'Ecologia Aquàtica

recull noticies

Cerca


  

Recull de notícies

22/01/2018
El GRECO cerca candidats per presentar-se als ajuts Beatriu de Pinós per a la incorporació de personal investigador postdoctoral
postdoc

Fins el 28 de febrer de 2018 es poden presentar propostes als Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins el programa Beatriu de Pinós (BP).

CAT

Requisits de les persones candidates:

1. Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015 (veure excepcions a l'apartat 4.2 de la convocatòria)

2. Tenir, en el moment d'incorporar-se un mínim de dos anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol.

3. No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Durada de l'ajut: 24 mesos.

Quantia: 86.000 € (retribució + quota patronal de la Seguretat Social) + 6.000 € per a activitats de formació i capacitació.

Temàtiques:

1.         Ecologia i conservació de peixos continentals a rius, llacs, embassaments i zones humides

2.         Limnologia de llacunes i aiguamolls mediterranis

3.         Ecologia fluvial i ecotoxicologia

4.         Estructura i funcionament de comunitats i ecosistemes aquàtics

5.         Resposta dels ecosistemes aquàtics al canvi climàtic i altres pertorbacions antròpiques

6.         Invasions biològiques a les aigües continentals: rutes i vectors d'introducció, cicles vitals i impactes biològics

7.         Organismes d'aigua dolça com a indicadors biològics: algues, invertebrats i peixos

8.         Conservació i gestió d'ecosistemes aquàtics

9.         Ecologia estadística

Més informació: http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2017?evolutiuTramit=1

Interessats/ades: contacteu amb Emili Garcia-Berthou (emili.garcia@udg.edu)

 

ESP

Requisitos de las personas candidatas:

1. Haber obtenido el título de doctor entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015 (ver excepciones en el apartado 4.2 de la convocatoria)

2. Tener, en el momento de incorporarse un mínimo de dos años de experiencia postdoctoral fuera del Estado español.

3. No haber residido o trabajado en el Estado español más de 12 meses en los últimos tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Duración de la ayuda: 24 meses.

Cuantía: 86.000 € (retribución + cuota patronal de la Seguridad Social) + 6.000 € para actividades de formación y capacitación.

Temáticas:

1.         Ecología y conservación de peces continentales en ríos, lagos, embalses y zonas húmedas

2.         Limnología de lagunas y humedales mediterráneos

3.         Ecología fluvial y ecotoxicología

4.         Estructura y funcionamiento de comunidades y ecosistemas acuáticos

5.         Respuesta de los ecosistemas acuáticos al cambio climático y otras perturbaciones antrópicas

6.         Invasiones biológicas en les aguas continentales: rutas y vectores de introducción, ciclos vitales y impactos biológicos

7.         Organismos de agua dulce como indicadores biológicos: algas, invertebrados y peces

8.         Conservación y gestión de ecosistemas acuáticos

9.         Ecología estadística

Más información: http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2017?evolutiuTramit=1

Interesados/das: contacta con Emili Garcia-Berthou (emili.garcia@udg.edu)

 

ENG

Requisites of the candidates:

1. Having obtained the PhD within January 1st 2010 and December 31st 2015.

2. Having at least two years of postdoctoral experience outside Spain.

3. Not having resided or worked in Spain more than 12 months over the last three years previous to the application date.

Duration of the grant: 24 months.

Amount: 86.000 € (remuneration + employer's Social Security quota) + 6.000 € for training activities.

Research lines:

1.         Ecology and conservation of inland fish in rivers, lakes, reservoirs and wetlands

2.         Limnology of Mediterranean lagoons and wetlands

3.         Stream ecology and ecotoxicology

4.         Structure and functioning of freshwater communities and ecosystems

5.         Response of freshwater ecosystems to climate change and other anthropogenic perturbations

6.         Biological invasions in fresh waters: routes and vectors of introduction, life history and ecological impacts

7.         Freshwater organisms as ecological indicators: algae, invertebrates, and fish

8.         Conservation and management of freshwater ecosystems

9.         Statistical Ecology

More information: http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2017?evolutiuTramit=1

Interested: contact to Emili Garcia-Berthou (emili.garcia@udg.edu)