If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Rock-art and prehistory of the Western Sahara

Consideracions finals

Contacte

Rock Art and Prehistory of the Western Sahara
narcis.soler@udg.edu

Consideracions finals

L’objectiu de la documentació recollida en tots aquests jaciments és establir el marc general de la prehistòria del Sahara Occidental, és a dir, establir una successió de cultures definides a partir de l’estudi de les restes materials de les poblacions que habitaren el territori abans de la islamització.

A hores d’ara encara no sabem qui foren els autors de les imatges rupestres que estem estudiant i tenim seriosos problemes per atorgar-los una cronologia. I tal com acabem de dir tampoc no disposem d’una seqüència cultural clara que ens permeti de relacionar les imatges amb les restes materials de les comunitats humanes que habitaren el Sahara Occidental durant la prehistòria i obtenir dades complementàries que ens permetin caracteritzar-les.

El fet de centrar les nostres recerques principalment en el camp de l’art rupestre és parcialment una conseqüència de l’estat actual en què es troba el país, en una situació que no permet plantejar-se intervencions arqueològiques de llarga duració com són les excavacions. En aquest sentit, l’estudi de l’art rupestre s’ha convertit en l’única eina de què disposem a hores d'ara per tal de conèixer les comunitats que habitaren el Sahara Occidental durant la prehistòria.

Totes aquestes activitats s'han fet sempre gràcies al suport logístic del Frente Polisario, sense el qual cap no hauria estat possible. I sempre en comú i plena col·laboració amb el Ministeri de Cultura.

La Universitat de Girona ha convidat també personal del Ministeri a Girona per treballar conjuntament amb nosaltres en aquest tema perquè és el Ministeri qui té la responsabilitat d'investigar, divulgar i protegir aquest immens patrimoni.

En aquest moment el nostre primer objectiu és continuar les prospeccions al Sahara Occidental per tal de documentar el major nombre de jaciments possibles, així com estudiar amb profunditat aquests que hem enumerat per tal que la comunitat científica i totes les persones interessades en la prehistòria, l’art o el futur del Sahara Occidental puguin conèixer-les i gaudir-les. Així mateix, donarem continuïtat al treball de sensibilització i valoració del patrimoni arqueològic entre la població sahrauí, per tal de garantir la seva protecció.

En aquest sentit ens hem compromès a fer la màxima difusió possible del nostre treball a través d’articles en revistes especialitzades, comunicacions a congressos, llibres de divulgació i xerrades on es mostri la riquesa arqueològica del Sahara Occidental.

Pel que fa a l’àmbit universitari, el nostre desig seria el d’animar el màxim possible de persones a col·laborar en aquest projecte per tal que des de les seves respectives disciplines científiques els membres de la universitat coneguin i investiguin el sorprenent i ric patrimoni natural i arqueològic del Sahara Occidental. Amb l’esforç de la Delegació d’Afers de Cooperació per al Desenvolupament i la col·laboració de l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona creiem que podria seria font de nombroses satisfaccions per a tots nosaltres així com de prestigi per a la institució on treballem.