Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

El paisatge

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

imatge
Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1509) 
  

 

El Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) és una unitat de recerca bàsica i aplicada en el camp del paisatge, vinculada a l’Institut de Medi Ambient (IMA) i a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona (UdG).

El LAGP centra la seva activitat en els estudis de paisatge per mitjà del desenvolupament d’una recerca puntera que pugui ser un referent a escala nacional i internacional. Les línies de recerca s’articulen al voltant de la producció de nous coneixements i metodologies en l’àmbit de l’anàlisi, l’ordenació i la gestió del paisatge que serveixin d'ajut a la planificació territorial. La imatge i la percepció del paisatge en la societat constitueixen una part important de la recerca del grup.

L’anàlisi paisatgística se centra principalment en els paisatges mediterranis en tota la seva varietat: agraris, forestals, urbans, periurbans i els nous paisatges sorgits de les dinàmiques recents de transformació territorial (paisatges híbrids, paisatges rururbans, paisatges associats a les infraestructures, paisatges industrials, paisatges turístics), així com aquells paisatges específics de determinats àmbits territorials amb unes característiques físiques i socioeconòmiques molt marcades: paisatges litorals i paisatges de muntanya.

Com a resultat de la seva activitat el LAGP és expert en l’ús i l’aplicació de les tècniques i metodologies següents:
 

  • Caracterització i avaluació del mosaic paisatgístic per mitjà de l’ús de mètodes i tècniques procedents tant de l’anàlisi geogràfica regional com de l’ecologia del paisatge.
     
  • Utilització i implementació dels Sistemes d’Informació Geogràfica en l’anàlisi paisatgística: identificació d’unitats de paisatge, anàlisis dels factors biofísics i socioeconòmics, avaluació del paisatge.
     
  • Elaboració de cartografia digital temàtica relacionada amb el paisatge i temes afins (unitats de paisatge, valors del paisatge, objectius de qualitat paisatgística, planejament territorial, usos i cobertes del sòl, etc.).
     
  • Definició d’objectius de qualitat paisatgística i disseny de mesures i propostes d’actuació (normes, directrius i recomanacions) per a la seva consecució.