Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Presentació

Lidia

Contacte

Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Pl. Ferrater Mora, 1
(despaxt. 4.4)
17071 Girona
Tel. +34 972 418 106

Fax. +34 972 418 230

lidiagc@udg.edu

Presentació


Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada - LIDIAGC (GRHCS097)


 

Gramàtica comparada de les llengües i variants lingüístiques romàniques:
  • Fonètica i fonologia
  • Morfologia
  • Sintaxi
  • Pragmàtica

Gramàtica històrica:

  • Fonètica i fonologia històriques
  • Morfologia històrica
  • Sintaxi històrica

Relació entre canvi lingüístic, variació i adquisició de primeres i segones llengües (fonètica, fonologia i sintaxi):

Aquestes línies de recerca es concreten en:

  • A) Estudi de l'evolució i del procés d'adquisició a <st1:personname w:st="on" productid="la L">la L1 i L2 de les paraules gramaticals: determinants, preposicions, conjuncions, adverbis, evidenciadors modals, termes de polaritat i partícules invariables.
  • B) Estudi de la variació fonètica de la parla espontània lligat a l'anàlisi acústica i perceptiva dels sons per determinar els itineraris del canvi i relacionar la variació sincrònica, la diacrònica i l'adquisició de L1 i L2.
  • C) Estudi dels patrons derivatius productius a partir de corpus textuals de la història de la llengua i relació d'aquests patrons amb els que es donen a l'adquisició de L1 i L2.
Trams de recerca

Entre tots els membres del grup tenim 10 sexennis de recerca reconeguts per la “CENAI” i 1 de reconegut per "AQU"