Lèxic i gramàtica

Publicacions

Contacte

Grup de recerca de Lèxic i Gramàtica

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 - Girona

Tel. 972418820

gali@udg.edu

Publicacions

 

Hi incloem les publicacions de tots els investigadors del GLG, actuals o antics membres, fetes durant el seu període de pertinença al Grup (reconegut oficialment el 1995). En alguns casos només hem citat els treballs directament relacionats amb la recerca conjunta del Grup. També hi hem incorporat els estudis publicats com a resultat dels projectes del GALI.

 

 

 En premsa

Gràcia, L., Ferrerós, C., Baltasar ,A.

"El cuerpo y la palabra: diferencias interlingüísticas y sus consecuencias en el ámbito de la salud"

FMC: Formació médica continuada

 

2016

Ramírez Fernández, J. 

"El cambio lingüístico. Sus causas, mecanismos y consecuencias".

José Luis Mendívil. Isogloss. A Journal on variation of Romance and Iberian Languages, 2(1), 43-49

 

Crous, B.; Gràcia, L.; Baltasar, A.

"El corazón y la palabra: diferencias interlingüísticas y sus consecuencias en el ámbito de la salud"

FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria, 23 1-9

 

Ferrerós, C.

"Susantivos que designan partes del cuerpo en rifeño: uan reflexión sobre la ordenación léxica en los diccionarios bereberes"

Revista de lexicografía, 31 (anexo) 19-32

 

Ferrerós, C.

"Variació intralingüística en la categorització i l'etiquetatge de les parts del cos en català: una reflexió metodològica"

Estudis Romànics, 38, 7-31

 

 

2015

Ramírez Fernández, J. 

"Locality in language and locality in brain oscillatory structures".

Biolinguistics, 9, 74-95


2013

Lamuela, F.X.

"L'etimologia de pair: qüestions de mètode"

Els Marges, 100, 93-102


Lamuela, F.X.

"El gènere en les llengües romàniques: quan el gènere expressa el nombre i el femení és neutre"

Caplletra. Revista internacional de filologia, 54, 179-212


Ordóñez, F., Roca, F.

"Micro-variation in the languages of the Iberian Peninsula"

Catalan Journal of Linguisics, 12. (monogràfic editat pe F. Ordóñez i F. Roca)


Blecua, B., Borrell, S., Crous, B., Sierra, F.

"Plurilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales"

Asociación para la enseñanza de español como lengua extranjera


2012

Lamuela, F.X.

"La llengua occitana: caracterització i situació actual"

Mot zo razo, 10-11, 31-44


Roca, F.

"Procesos de movimiento internos a las construcciones nominales"

El movimiento de constituyentes (Brucart, J.M. i Gallego, A, eds.) 119-144


2011

Batllori, M. – F. Roca

“Grammaticalisation of ser and estar in Romance”. Dins: Dianne Jonas (ed.), Grammatical Change: Origins, Nature, Outcomess, Oxford: Oxford University Press.


 

2010

Gràcia, L.

“Recerca sobre diversitat lingüística en l’àmbit escolar i mèdic: els projectes del GALI” / Untersuchung über Sprachdiversität im Schul und Medizinbereich: die Projekte des GALI”. Dins: P. Comellas i C. Lleó (eds.):Recerca i gestió del multilingüisme: algunes propostes des d’Europa / Mehrsprachingkeitsforschung und Management: europäische Ansichten. Münster: Waxmann Verlag GmbH (277-288 / 289-303).

 

Contreras, J.M.  J. Rafel

L’hindi / urdú. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l’hindi/urdú. Fasolcat, Barcelona (174 p.).

 

Gràcia, L.

El quítxua. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del quítxua. Fasolcat, Barcelona (154 p.).

 

Lamuela, F.X.

El búlgar. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del búlgar. Fasolcat, Barcelona (218 p.). [amb la col·laboració de M. Nedyalkova]

 

Lamuela, F.X.

"Les modalités du conflit linguistique", Henri Boyer, ed. Pour une épistémologie de la sociolingusitique.Limoges: Lambert-Lucas pp. 418-423.

 

Roca, F. – E. Chernova

El rus. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del rus. Fasolcat, Barcelona (252 p.).

 

2009

Crous B. – L. Gràcia

“Estats patològics i lèxic en mandinga: qüestions de categorització”. Dins: M.C. Junyent (ed.): Llengua i acollida. Horsori, Barcelona (71-93).

 

Lamuela, F.X.

“Une riflession su lis politichis linguistichis”. La Patrie dal Friu^l (octubre).

 

Lamuela, F.X.

“Note di letura a Dalla lingua al friulano di Pier Paolo Pasolini”. Dins: M. Prandoni i G. Zanello (eds.): Multas per gentes. Omaggio a Giorgio Faggin. II Poligrafo, Padova (247-251).

 

Rafel, J. (ed.)

Diachronic linguistics. Documenta Universitaria, Girona.

 

Roca, F.

“The left periphery of nominal constructions and the evolution of definite determiners in Romance”. Dins: J. Rafel (ed.): Diachronic linguistics. Documenta Universitaria, Girona (497-553).

 

Batllori, M. – E. Castillo – F. Roca

“Relation between changes: the location and possessive grammaticalization cycle in Spanish”. Dins: J. Rafel (ed.): Diachronic linguistics. Documenta Universitaria, Girona (321-371).

 

2008 

Detry, F.

“Pourquoi les murs auraient-ils des oreilles?: l’image littérale à la base de l’apprentissage idiomatique en langue étrangère”. Synergies Espagne, 1 [http://gerlint. forumpro.fr]

 

Detry, F.

"Consideraciones metodológicas para el tratamiento de las expresiones idiomáticas en clase de español como lengua extranjera (ELE)". LINRED (Lingüística en la Red) [http://www.linred.com/]

 

Detry, F.

“El papel de la imagen en el aprendizaje de las expresiones idiomáticas: pistas metodológicas para la clase de LE”. Dins: B. Lépinette i B. Gómez Ángel (eds.): Linguistique plurielle. VII Congreso Internacional de Lingüística Francesa: Valencia, 25-26-27 de octubre del 2006. Universitat Politècnica de València, València (661-672).

 

Gràcia. L.

Llengua i immigració: la influència de la primera llengua en l’adquisició del català com a segona llengua.EUMO, Vic (207 p.).

 

Gràcia, L. – B. Crous 

“Sobre algunos predicados con fer y tenir en catalán: fer un infart vs. tenir un infart”. Dins: J.A. Lakarra i X. Artiagoita (eds.): Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez, [La gramática está de fiesta. En homenaje a Patxi Goenaga] Anejos de ASJU. Donostia: Euskal Herriko Unibertsitatea (351-362).

 

Gràcia, L.  B. Crous – L. Garganta

“Diferencias tipológicas y adquisición de segundas lenguas II: las construcciones atributivas, locativas, existencialesy posesivas” Revista Española de Lingüística, 38 (47-73).

 

Lamuela, F.X.

“Ressenya de Domergue Sumien, La standardisation pluricentrique de l’occitan. Nouvel enjeu sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie. Turnhout: Brepols, 2007. Ianua. Revista Philologica Romanica, 8 (239-244).

 

Lamuela, F.X.

“La standardisation de la langue catalane”. Dins: C. Castellanos, S. Chaker i M. Tilmatine (eds.): Identités nationales et structures étatiques dans le contexte méditerranéen. Éditions Berbères, París (109-114).

 

Lamuela, F.X. (coord.)

Nòrmas ortogràficas, chausias morfològica e vocabulari de l’occitan alpin oriental. Comission Internacionala per la Normalizacion Lingüística de l’Occitan Alpin, Regione Piemonte, Cuneo, Italia (247 p.).

 

Lamuela, F.X.

“La Val d’Aran: Situazione sociale della lingua occitana e interventi di politica linguistica”, P. Gualtieri i M. Viola (ed.): Tutela e promozione delle minoranze linguistiche in Trentino. Provincia Autonoma di Trento, Trento (49-66).

 

L. Güell – F. Roca

“La alternancia entre artículo y posesivo en la adquisición de ELE”. Dins: Actas del XXXVII Simposio Internacional de la SEL, Publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona (261-270).

 

Serrat, E. – L. Gràcia – L. Perpiñà

“First languages influence in second language acquisition: the case of immigrant L1 Soninke, Tagalog and Chinese children learning Catalan”. Dins: C. Pérez-Vidal et al. (eds.): A Portrait of the Young in the New Multilingual Spain. Multilingual Matters, Clevedon (200-219).

 

2007

 

Contreras. J.M.  F. Roca

“Un tipus especial d’oracions interrogatives: les interrogatives escindides”. Caplletra, 42 (181-219).

 

Gràcia, L.

“Diferencias tipológicas y adquisición de segundas lenguas I: flexión verbal y orden sintáctico”. Revista Española de Lingüística, 37 (7-40).

 

Lamuela, F.X. – A. Viaut (eds.)

Variable territoriale et promotion des langues minoritaires. Pessac: Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (489 p.).

 

Roca, F.

“El multilingüismo en Cataluña: descripción y gestión de la diversidad lingüística”. Dins: Lengua, interculturalidad e identidad. Universitat de Girona / Universidad Intercultural de Chiapas, Girona (181-216).

 

Batllori, M.– A. Suñer

“Codificación sintáctica de nexos complejos: los adjuntos adverbiales en la lengua medieval”. Dins: Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, UNAM, México, 2006 (181-216).

 

Di Tullio, A.– A. Suñer

“La evolución de un como artículo enfático ante nombres de cualidad en función de atributo”. Dins: Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, UNAM, México, 2006.

 

Bartra, A. – A. Suñer  

“Inert Agreement Projections and the Syntax of the Bare Adjectives”. Probus, 9 (1-31)

 

 

2006 

Gràcia, L. – C. Bou

“Lenguas, inmigración y comunicación en los centros de salud”. Actas del I Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Universidad de Valencia (CD-Rom).

 

 

2005 

Contreras, J. M.  O. Fullana

El panjabi. Estudi comparatiu entre la gramàtica del panjabi i la del català. Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (96 p.). [2a edició, 2006]

 

Contreras. J.M.  L. Gràcia

“Variación gramatical y segundas lenguas. El uso de serestarhaber y tener en el español de algunas comunidades inmigradas”. Glosas Didácticas. Revista Electrònica Internacional, 15 (65-73).

 

Gràcia, L.

El tagal. Estudi comparatiu entre la gramàtica del tagal i la del català. Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (168 p.). [2a edició, 2005]

 

Gràcia, L.

“La diversitat lingüística a Catalunya: un repte per a la sanitat pública”. Les llengües a Catalunya. Universitat de Barcelona-Octaedro, Barcelona (111-129).

 

Gràcia, L.

“Les llengües dels immigrants: una lliçó d’humilitat lingüística”.

M. T. Turell et al. (eds.): Ciències del llenguatge i lingüística aplicada. Cicle de Conferències 01-03. IULA, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (29-62)

 

Gràcia, L.

“Lingüística contrastiva”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 38 (39-50).

 

Lamuela, F.X.

El romanès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del romanès i la del català. Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya),Barcelona (186 p.). [2a edició, 2006]

 

Roca, F.

L’ucraïnès. Estudi comparatiu entre la gramàtica de l’ucraïnès i la del català. Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (214 p.). [2a edició, 2006]

 

Batllori, M. – M. L. Hernanz – C. Picallo – F. Roca (eds.)

Grammaticalization and Parametric Change. Oxford University Press, Oxford

 

Batllori, M. – M. L. Hernanz – C. Picallo – F. Roca

“Grammaticalization and Parametric Change”. Dins: M. Batllori, M. L. Hernanz, C. Picallo i F. Roca (eds.):Grammaticalization and Parametric Change. Oxford University Press, Oxford (1-25).

 

Batllori, M.– A. Suñer (2005)

“Valors adverbials associats a la conjunció que: un estudi històric”. Caplletra 38 (279-301).

 

 

2004

Contreras, J.M.

“Los complejos preposicionales de las lenguas románicas”. Dins: E. Pérez, I. Zabala i L. Gràcia (eds.): Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Universidad de Deusto, Donostia (261-280).

 

Contreras, J. M.

“Análisis sintáctico de las oraciones concesivo-condicionales universales con subjuntivo de reiteración”. Dins: M. Villayandre (ed.): Actas del V Congreso de Lingüística General. Lleó, 2002. Arco/Libros, Madrid.

 

Contreras, J. M. – C. Pons – J. Mateu

“Ressenya de la Gramàtica del català contemporani”. Llengua i Literatura, 15 (523-556).

 

Contreras, J. M.  A. Suñer

“Los procesos de lexicalización”. Dins: E. Pérez, I. Zabala i L. Gràcia (eds.): La fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Universidad de Deusto, Donostia (47-108).

 

Gràcia, L.

“Les llengües a Catalunya: diversitat tipològica”. Dins: L. Payrató i F. X. Vila (eds.): Les llengües a Catalunya. Fundació Caixa de Sabadell, Sabadell (147-173).

 

Gràcia, L.

“La diversitat lingüística a Catalunya i l’ensenyament del català”. Dins: Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Vic, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona (41-55).

 

Gràcia, L.

“La gramática comparada y la enseñanza de lenguas a extranjeros: una aportación desde la lingüística descriptiva”. Dins: Martinell (ed.): La oferta formativa del profesorado de E/LE. Edinumen, Madrid (45-59).

 

Gràcia, L.

“Diversitat lingüística a l’aula: utilitat de la gramàtica comparada”. Dins: A. Fargas i T. Puntí (eds.): Actes del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants. Eumo, Vic (CD-Rom).

 

Gràcia, L. et al.

“Tipos de compuestos en lenguas románicas y en vasco”. Dins: E. Pérez, I. Zabala y L. Gràcia: Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Universidad de Deusto, Donostia (109-160)

 

Gràcia, L.  L. Riera

“Adjetivos derivados de nombres de posesión inalienable en catalán: análisis descriptivo”. Dins: M. Villayandre (ed.): Actas del V Congreso de Lingüística General. Lleó, 2002. Arco/Libros, Madrid (1415-1427).

 

Pérez, E. – I. Zabala – L. Gràcia (eds.)

Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Universidad de Deusto, Donostia (623p.).

 

Lamuela, F.X.

“Instal·lació o establiment? Encara sobre els objectius de la promoció lingüística”. Caplletra, 37 (217-244)

 

Rafel, J.

“Los predicados complejos”. Dins: E. Pérez, I. Zabala i L. Gràcia (eds.): Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Universidad de Deusto, Donostia (p. 393-443).

 

Roca, F.

“Neologismos nominales del tipo P+N”. Dins: E. Pérez, I. Zabala i L. Gràcia (eds.): Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Universidad de Deusto, Donostia (317-353).


Batllori, M. – E. Castillo – I. Pujol – F. Roca – A. Suñer

“Alternancia de códigos en la expresión del caso partitivo”. Dins: M. Villayandre (ed.): Actas del V Congreso de Lingüística General. Lleó, 2002. Arco/Libros, Madrid.

 

 

2003 

Gràcia, L.

“Una gita per la Catalogna del 2000: la diversità morfologica”. Dins: A. Bisetto, C. Iacobini i A. M. Thornton (eds.): Scritti di morfologia in onore di Sergio Scalise in occasione del suo 60º compleanno. Caissa Italia, Roma (77-91).

 

Gràcia, L. - R. Lieber

“Sobre el prefijo ex-”.  Dins: M. D. Muñoz et al. (eds.): Actas del IV Congreso de Lingüística General. Publicaciones Universidad de Cádiz / Publicaciones Universidad de Alcalá, Cadis / Alcalá de Henares (1307-1318).

 

Gràcia, L. –  L. Riera

“À propos des noms déverbaux avec le suffixe –era du catalan”. Cahiers de Grammaire, 28 (153-161).

 

Gràcia, L. –  L. Riera

“Deverbal nouns expressing desire in Catalan”. Dins: Proceedings of the XVII International Congresso of Linguistics (Prague). Univerzity Karlovy v Praze, Praga (CD-Rom).

 

Gràcia, L. – E. Serrat

“Immigració i adquisició de segones llengües: una aproximació als errors en la morfologia verbal”.Caplletra, 35 (153-168).

 

Barès, V. – X. Lamuela – J. Suïls – F. Vergés

Es vèrbs conjugadi. Morfologia verbau aranesa. Llibres de l’Índex, Barcelona (342 p.).

 

Rafel, J.

“Sobre la disposición sintáctica y semántica de algunos complementos de infinitivo”. Dins: M. D. Muñoz et al. (eds.): Actas del IV Congreso de Lingüística General. Publicaciones Universidad de Cádiz / Publicaciones Universidad de Alcalá, Cadis / Alcalá de Henares (2157-2169).

 

Roca, F. – T. Vallverdú

“Condiciones fonológicas de la morfología del euskera”. Dins: M. D. Muñoz et al. (eds.): Actas del IV Congreso de Lingüística General. Publicaciones Universidad de Cádiz / Publicaciones Universidad de Alcalá, Cadis / Alcalá de Henares (2225-2240).

 

Batllori, M. – F. Roca

“La extensión del artículo en español medieval y preclásico”. Dins: F. Sánchez Miret (ed.): Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Salamanca, 2001. Max Niemeyer Verlag, Tübingen (99-113).

 

Suñer, A.

Llengua Espanyola I (manual en format web per als estudiants de Lengua Española I de la Universitat Oberta de Catalunya). Llibres de l’Índex, Barcelona (232 p.).

 

Suñer, A. – A. di Tullio

“Expresiones interjectivas: relación entre léxico, gramática y modalidad exclamativa” . Dins: F. Sánchez Miret (ed.): Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Salamanca, 2001. Max Niemeyer Verlag, Tübingen. (281-290)

 

Di Tullio, A. – A. Suñer

“Análisis de errores en las relativas: un ejemplo de tensión entre economía gramatical y eficacia comunicativa”. I.T.L. Review of Applied Linguistics, 139-140 (7-26).

 

 2002

Gràcia, L.

El xinès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del xinès. Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (132 p.). [2a edició revisada, 2005]

 

Gràcia, L.

“Formació de mots: composició”. Dins: J. Solà (dir.): Gramàtica del català contemporani. Empúries, Barcelona (777-829).

 

Gràcia, L. – Contreras, J. M.

El soninké i el mandinga. Estudi comparatiu entre les gramàtiques del soninké i el mandinga i la del català.Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (163 p.). [2a edició revisada, 2005]

 

Lamuela, F.X.

El berber. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del berber o amazig. Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (173 p.). [2a edició revisada, 2005]

 

Lamuela, F.X.

“La langue catalane, ses variétés pyrénéennes”. Pyrénées, 212 (391-398).

 

Orozco, M.  F. Roca

El wòlof i el fula. Estudi comparatiu entre les gramàtiques del wòlof i el fula i la del català. Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (216 p.). [2a edició revisada, 2005]

 

Rafel, J.

“Attributing a presumed relation to somebody”. Papers in Linguistics of the University of Manchester. Manchester (98-110).

 

Rafel, J.

“Selecting Atomic Cells from Temporal Domains: Fixing Parameters in Romance”. Dins: D. Cresti, T. Satterfield i C. Tortora: Current Issues in Linguistic Theory: Selected Papers from the 29th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL). John Benjamins, Amsterdam (255-270).

 

Rafel, J.

“Let there be an extra subject, if you can license it”. Dins: B.-S. Park (ed.): Proceedings of the 2002 Linguistic Society of Korea International Summer Conference. The Linguistic Society of Corea. Thaehaksa Publishers, Secho-gu, Seül (507-518).

 

Rafel, J.

“A Case of Disjunction in the Syntax-Semantics interface: The bare infinitive in perception and causative sentences”. M. Leonetti, O. Fernández i V. Escandell (eds.): Current Issues in Generative Grammar. Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares (217-236).

 

Roca, F. – T. Vallverdú

“A morphophonological analysis of nominal affixes in Basque”. Dins: M. Leonetti, O. Fernández i V. Escandell (eds.): Current Issues in Generative Grammar. Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares (237-260).

 

Sánchez, R.

L'àrab. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l'àrab. Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (131 p.). [2a edició revisada, 2005]J. C. Moreno – E. Serrat  J. M. Serra – J. Farrés

Llengua i Immigració. Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (127 p.). [2a edició revisada, 2005]

 

Suñer, A.

“Les construccions absolutes en gerundi i participi”. Dins: J. Solà (ed.): Gramàtica del català contemporani. Empúries, Barcelona (3027-3093).

 

Di Tullio, A. – A. Suñer  

“Expresiones interjectivas: la modalidad en el léxico”. Dins: A. Veiga, M. González i M. Souto (eds.): Léxico y gramática. Trias Tram, Lugo (53-63).

 

Di Tullio, A. – A. Suñer

“Relaciones entre léxico y modalidad: el anclaje deíctico de las expresiones interjectivas”. Dins: A. Bernabé, J. A. Berenguer, M. Cantarero i J. C. Torres (eds.): Actas del II Congreso de la Sociedad Española de Lingüística. Presente y futuro de la lingüística en España. Gredos, Madrid (155-164).

 

2001

Gràcia, L.

“Los términos de color y la concordancia”

A. Veiga, M. González i M. Souto (eds.). De lenguas y lenguajes. Toxosoutos, La Corunya (179-188).

 

Suïls, J. – A. Huguet – X. Lamuela

“Educació trilingüe a la Vall d’Aran. Una anàlisi en termes d’interdependència lingüística”. Noves SL. Revista electrònica de sociolingüística (6p.). [http://www6.gencat.net/ llengcat/noves]

 

Riera, L. – L. Turon – L. Gràcia

“Análisis semántico de los compuestos adjetivales del catalán con nombre de posesión inalienable”. Dins: A. Veiga, M. González i M. Souto (eds.): De lenguas y lenguajes. Toxosoutos, La Corunya (189-199).

 

Rafel, J.

Complex Small Clauses. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona. Microfitxes

 

Rafel, J.

“As for as / for, they are semi-lexical heads”. Dins: N. Corver i H. van Riemsdijk (eds.): Semi-lexical Categories. The Function of Content Words and the Content of Function Words. Mouton de Gruyter, Berlín-Nova York (475-504).

 

Suñer, A.

“La reduplicación léxica en español”. Dins: F. Sánchez Miret (ed.): Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Salamanca, 2001. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.

 

Suñer, A.

“La ausencia de la cópula en los titulares de periódico”. Dins: E. N. de Arnoux i A. Di Tullio (eds.):Homenaje a Ofelia Kovacci. Eudeba, Buenos Aires (499-519).

 

Turon, L.

“Els diminutius lexicalitzats en l’àmbit lexicogràfic”. Dins: A. Bover, M. R. Lloret, M. Vidal-Tibbits (eds.):Actes del novè col·loqui d’estudis catalans a Nord-Amèrica. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona (449-466).

 

2000

Fullana, O. – A. Espallargas

“Els exemples del DGLC: reflexions sobre la tècnica lexicogràfica de Pompeu Fabra”. Dins: J. Ginebra, R. D. Martínez, M. A. Pradill (eds.): La lingüística de Pompeu Fabra III: Actes del II Col·loqui. Tarragona, 1998. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Universitat Rovira i Virgili, Alacant / Tarragona.

 

Gràcia, L. – M. Azkarate

“Prefixation and the Head-Complement Parameter”. Dins: Dressler et al. (eds.): Morphological Analysis in Comparison. John Benjamins, Amsterdam (61-73).

 

Gràcia, L. – O. Fullana

“Catalan Verbal Compounds: Internal Order and Argument Structure”. Dins: Dressler et al. (eds.):Morphological Analysis in Comparison. John Benjamins, Amsterdam (75-87).

 

Gràcia, L. – M. T. Cabré – S. Varela – M. Azkarate et al. [O. Fullana - L. Turon - A. Suñer]

Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario. Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa (666p.).

 

Gràcia, L. – O. Fullana

“Catalan Verbal Compounds: Internal Order and Argument Structure”. Dins: Dressler et al. (eds.):Morphological Analysis in Comparison. John Benjamins, Amsterdam (75-87).

 

Gràcia, L. – L. Turon

“On appreciative suffixes”. Acta Linguistica Hungarica, 47 (231-247).

 

Rafel, J.  

“From complementizer to preposition: Evidence from Romance”. Probus, 12  (67-92).

 

Vallverdú, T – F. Roca

“Conference Report: IX Colloquium in Generative Grammar”. Glot International, Holland Academic Press.

 

Batllori , M.– F. Roca

“The value of determiners from Old Spanish to Modern Spanish”. Dins: S. Pintzuk, G. Tsoulas i A. Warner (eds.): Diachronic syntax: Models and Mechanisms. Oxford University Press, Oxford (241-254).

 

Suñer, A.

“Construcciones reduplicativas y ponderación: los límites entre morfología y sintaxis”. Dins: A. Englebert et al. (eds.): Actes du XXIIe Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Max Niemeyer Verlag, Tübingen (499-508).

 

Suñer, A.

“La naturaleza gramatical de la relación apositiva”. Dins: J. Fernández González, C. Fernández Juncal, M. Marcos, E. Prieto i L. Santos (eds.): Actas del III Congreso Internacional de Lingüística General. Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca (1537-1545).

 

Batllori, M. – C. Sánchez – A. Suñer

“La evolución del sistema de nexos adverbiales del español. Un proceso cíclico entre pragmática y sintaxis: el caso de que”. Dins: Actas del I Simposio Internacional de Análisis del Discurso. Visor Libros, Madrid (227-239). [CD-Rom]

 

1999

Gràcia, L. – O. Fullana

“On Catalan Verbal Compounds”. Probus, 11 (239-261).

 

Gràcia, L. – L. Turon

“Els sufixos apreciatius: una descripció del problema i una proposta d’anàlisi semàntica”. Estudi General, 17-18 [1997-1998] (11-35).

 

Rafel, J.

“Syntactic or Morphological Structure: Two Possible Ways to Express an Event in Progress”. N. M. Lutz i R. P. Schaefer (eds.): 1998 Mid-America Linguistics Conference Papers. The University of Kansas, Lawrence (Estats Units) (351-360).

 

Rafel, J.

“The ‘take DP for XP’ constructions”. McGill Working Papers in Linguistics, 14. Montreal (141-154).

 

Rafel, J.

“La construcción pseudo-relativa en romance”. Verba. Anuario de Filoloxía Galega, 26 (165-192).

 

Rafel, J.

Por y como en posición de núcleo de predicado”. Interlingüística, 10 (333-337).

 

Hernanz, M. L.– A. Suñer

“La predicación: la predicación no copulativa. Las construcciones absolutas”. Dins: I. Bosque i V. Demonte (eds.): Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Real Academia Española / Espasa- Calpe, Madrid (2525-  2560).

 

Suñer, A. 

“La aposición y otras relaciones de predicación en el SN”. Dins: I. Bosque i V. Demonte (eds.):Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Real Academia Española / Espasa Calpe, Madrid.

 

1998

Contreras, J. M.

“Estudio del habla del Valle de Mena a partir de un trabajo de campo”. Dins: G. Ruffino: Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Palerm, 1995. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.

 

Fullana, O. – F. Roca (eds.)  

Studies on the Syntax of the Central Romance Languages. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, Girona (255 p.).

 

Rafel, J.

“Verbal Small Clauses”. Dins: T. Cambier-Langeveld, A. Lipták i M. Redford (eds.): Proceedings of ConSOLE VI. UFB Grafish Bedrijf, Leiden (Holanda) (213-222).

 

Rafel, J.

“When a Predication is a Predicate”. Dins: K.-L. Lee i M. Oliveira (eds.): Proceedings of the 14th Northwest Linguistic Conference. Department of Linguistics, Simon Fraser University, Burnaby (Canadà)  (51-60).

 

Rafel, J.

“Accusativus cum infinitivo”. Interlingüística, 7 (177-182).

 

Rafel, J.

“Complex Small Clauses”. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, Filadèlfia (139-151).

 

Roca, F. – A. Suñer

“Reduplicación y tipos de cuantificación en español”. Estudi General, 17-18 [1997-1998] (37-66).

 

Suñer, A.

“Modalidad y legitimación del sujeto en la predicación no verbal”. Dins: G. Ruffino (ed.): Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Palerm, 1995. Max Niemeyer Verlag, Tübingen (795-805).

 

1997 

Azkarate, M. – O. Fullana – L. Gràcia – J. K. Odriozola

“Euskarak, katalanak eta gaztelaniak atzizki eta aruzkien bidez  gauztsen dituzten eratorpen-bideen arteko erkateka: ondorio lexicograficoak (Contraste entre los medios de derivación, a partir de prefijos y sufijos, propios del euskera, catalán y castellano: conclusiones lexicográficas)”. Dins: J. I. Erkoeka i A. Agirreazaldegi (eds.): Terminologia. IVAP-UZEI, Donostia (771-783)

 

Roca, F.

La determinación y la modificación nominal en español. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. Microforma

 

1996 

Contreras, J. M.

“Causalidad y nexo cero”.  Verba, 23 (389-403).

 

Lamuela, F.X.

“Promotion et diffusion des langues”. Dins: H. Goebl et al. (eds.): Kontaktlinguistik. Contact Linguistics, Linguistique de contacte, I. Mouton de Gruyter, Berlin-Nova York (887-893).

 

Lamuela, F.X.

“La codification du catalan au XXe siècle”. Dins: H. Boyer (ed.): Sociolinguistique: territoire et objets. Delachaux et Niestlé, Lausanne (159-177).

 

Lamuela, F.X.

“Planificación lingüística: 1. Cuestiones generales y planificación social”. Dins: M. Fernández Pérez (ed.):Avances en Lingüística Aplicada. Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostel·la (229-256).

 

Rafel, J.  

“Aproximación al estudio de los verbos de percepción”. Interlingüística, 5 (153-158).

 

Roca, F.

“Morfemas objetivos y determinantes: los clíticos del español”. Verba, 23 (p. 83-119).

 

 1995

Fullana, O.

“Els noms psicològics en català: un estudi descriptiu”. Llengua i literatura, 6 (173-200).

 

Fullana, O.

“Nomi con aspetto. Infiniti sostantivati in catalano”. Dins: Teoria del linguaggio e analisi linguistica. Atti del XX Incontro di Grammatica Generativa. Unipress, Pàdua.

 

Gràcia, L.

Morfologia lèxica: l’herència de l’estructura argumental. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València (143 pàg.).

 

Gràcia, L.

“Los nombres agentivos en –dor y la noción de herencia en morfología”. Dins: P. Goenaga (ed.): De Grammatica Generativa. Euskal Herriko Unibertsitatea / Gipuzkoako Foru Aldundia, Gasteiz / Donostia  (51-66).

 

M. Azkarate – Gràcia, L.

“Agentivity and Modality in Deverbal Adjectives in Basque and in Catalan”. Rivista di Grammatica Generativa, 20 (3-32).

 

Lamuela, F.X.

“La concepció de la llengua vinculada al procés de modernització”. Dins: S. Martí i F. Feliu (eds.):Problemes i mètodes de la Història de la Llengua. Quaderns Crema, Barcelona (195-231).

 

Lamuela, F.X.

“Sulla nozione di lingua”. Mondo ladino, XVIII (29-48).

 

Lamuela, F.X.

“Criteris de codificació i de compleció lingüístiques”. Els Marges, 53 (15-30).

 

Lamuela, F.X.

“The Goals of Language-status Planning”. Journal of the Institute of Romance Studies, vol. 3 (1-13).