Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Lèxic i gramàtica

Participacions en congressos

Contacte

Grup de recerca de Lèxic i Gramàtica

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 - Girona

Tel. 972418820

gali@udg.edu

Participacions en congressos


 

Autores: C. Ferrerós i L. Gràcia

Títol: Categorización semántica y etiquetaje de las partes del cuerpo en el rifeño hablado en Cataluña: Influencia de las características de los hablantes

Congrés: XII Congreso Internacional de Lingüística General

Lloc: Alcalá de Henares

Data: 2016


Autora: C. Ferrerós

Títol: Los sustantivos expresivos en rifeño: cambio morfológico y semántico

Congrés: Variación lingüística: morfología y sintaxis

Lloc: Girona

Data: 2015


Autora: C. Ferrerós

Títol: The locative distribution of feelings and emotions between the heart (ul) and liver (tasa) in Berber: a study of semantic extensions

Congrés: Linguistics beyond and within

Lloc: Lublín (Polònia)

Data: 2015


Autora: C. Ferrerós

Títol : Categorization and labeling of body parts in the Berber spoken in Catalonia

Congrés: Young Linguists' International Conference

Lloc: Estocolm

Data: 2014


Autora: C. Ferrerós

Títol: Sustantivos que designan partes del cuerpo en rifeño: una reflexión sobre la ordenación léxica en los diccionarios bereberes

Congrés: X Encuentro de Morfoloía: Morfología y Diccionario(s)

Lloc: Ciudad Real

Data: 2014


Autora: C. Ferrerós

Títol: Intralinguistic variation in the categorization and labelling of body parts in Catalan: a methodological reflection

Congrés: Societas Linguistica Europaea

Lloc: Split (Croàcia)

Data: 2013

 

Autores: B. Crous, C. Ferrerós, L. Gràcia i A. Baltasar

Títol: Valores interlingüísticos del corazón: consecuencias en el ámbito de la salud

Congrés: 34 Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología

Lloc: Girona

Data: 2013

 

Autora: C. Ferrerós

Títol: La categorització del cos humà: comencem pel català

Congrés: Jornada de llengua, immigració i salut: comunicació assistencial amb la població immigrant

Lloc: Girona

Data: 2012


Autores: B. Crous, L. Gràcia, A. Baltasar

Títol: Cuerpos y dolencias. Diferencias interlingüísticas de categorización semántica: el caso del catalán y el mandinga

Congrés: XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería

Lloc: Burgos nm

Data: 2010


Autora: A.M. Corredor

Títol: Arribar a la llengua estrangera per camins multidisciplinars

Congrés: II Congrés Internacional de Didàctiques.

Lloc: Girona

Data: 2010

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Implicacions pràctiques de les llengües romàniques

Congrés: XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques

Lloc: València

Data: 2010

 

Autor: P. Maré

Títol: Alguns aspectes relacionats amb la transferència de la L1 en l'adquisició dels clítics pronominals dels català (L2)

Congrés: VI Congrés d'Adquisició del Llenguatge

Lloc: Barcelona

Data: 2010

 

Autor: A. M. Corredor

Títol: Toponímia rural de les comarques gironines a la Gazette de Gironne (1812)

Congrés: XXXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica

Lloc: Les Borges Blanques

Data: 2009

 

Autor: A.M. Corredor

Títol: Traducción y uso de notas a pie de página: reflexiones a partir de la propia práctica

Congrés : XVIII Coloquio de la APFUE: “Négociations d’identités et lieux de rencontres”.

Lloc: Castelló de la Plana

Data: 2009

 

Autor: A.M. Corredor

Títol: La experiencia de traducir las Lettres persanes de Montesquieu en catalán

Congrés: Actualidad del siglo XVIII francés.

Lloc: Alacant

Data: 2009

 

Autor: X. Lamuela

Títol: La lingüística romànica al segle XXI (participació en taula rodona)

Congrés: IV Jornada Filològica organitzada per l'Associació d'Amics del Dr. Antoni Badia i Margarit

Lloc: Barcelona

Any: 2009

 

Autor: X. Lamuela

Títol: « Pour ne pas en finir avec la diglossie » : retour sur l'émergence d'une sociolinguistique critique et pratique en périphéries (participació en taula rodona)

Congrés: Colloque International : Pour une Epistémologie de la Sociolinguistique

Lloc: Montpeller (França)

Any: 2009

 

Autor: P. Maré

Títol: Interferències de la L1 en l’ús dels clítics pronominals catalans per part de parlants del tagals

Congrés: XXIV Trobada de l’Associació de Joves Lingüistes

Lloc: Barcelona

Any: 2009

 

Autors: A. Baltasar, L. Gracia i J. Patiño

Títol: La clau de l’educació per a la salut: motivar el canvi d’hàbits del pacient

Congrés: 5ª Jornades de Promoció i Educació per a la salut

Lloc: Girona

Any: 2008

 

Autor: J. M . Contreras i F. Roca

Títol: Sobre la periferia izquierda en las oraciones interrogativas escindidas del español y del catalán

Congrés: IV Encuentro de Gramática Generativa

Lloc: Mendoza (Argentina)

Any: 2008

 

Autor: B. Crous

Títol: Estudi de les oracions associatives en mandinga

Congrés: XXIII Trobada de l’Associació de Joves Lingüistes

Lloc: Girona

Any: 2008

 

Autor: B. Crous

Títol: Descripció dels processos de categorització semàntica de les parts del cos en mandinga

Congrés: VIII Congreso de Lingüística General

Lloc: Madrid

Any: 2008

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les frases existencials del català produïdes per aprenents xinesos:

proformes locatives i flexió verbal

Congrés: VIII Congrés de Lingüística General

Lloc: Madrid

Any: 2008

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Llengües pirinenques i codificació: situació actual i perspectives de futur (participació en taula rodona)

Congrés: Primeres Jornades sobre Llengües Minoritàries: la Codificació

Lloc: Girona

Any: 2008

 

Autor: X. Lamuela

Títol: El Valle de Arán: el occitano al sur de la frontera pirenaica (conferència invitada)

Congrés: XVI Congreso Internacional de Euskaltzaindia

Lloc: Pamplona

Any: 2008

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Plurilinguisme et langues territoriales : vers une dynamique sociale nouvelle (conferència invitada)

Congrés: 22e Colloque de la FLAREP. Les langues régionales à l'école publique, passeport pour une société plurilingue

Lloc: Sant Africa (França)

Any: 2008

 

Autor: P. Maré

Títol: Una proposta de caracterització dels clítics pronominals del català

Congrés: XXIII Trobada de l’Associació de Joves Lingüistes

Lloc: Girona

Any: 2008

 

Autor: P. Maré

Títol: Interferències de la L1 en l'ús dels clítics pronominals de parlants romanesos del català

Congrés: Actas del VIII Congreso de Lingüística General 2008

Lloc: Madrid

Any: 2008

 

Autors: J. Rafel i A. Suñer

Títol: Hyperbolic comparatives and left-periphery

Congrés: 34o Incontro di Grammatica Generativa Conference

Lloc: Pàdua (Itàlia)

Any: 2008

 

Autor: F. Roca

Títol: Els demostratius i la dixi en català

Congrés: VI Simposi Vers una Sintaxi Històrica del Català: Mètodologia i Objectius

Lloc: La Nucia

Any: 2008

 

Autors: L. Güell i F. Roca

Títol: La realización de las estructuras posesivas en la adquisición de español LE

Congrés: 8º Congreso de Lingüística General

Lloc: Madrid

Any: 2008

 

 

Autor: A. Baltasar, L. Garcia i M. Gonzàlez

Títol: Nivel de conocimientos y de adhesión al régimen terapéutico en los pacientes con insuficiencia cardiaca

Congrés: XI Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería

Lloc: Madrid

Any: 2007

 

Autor: L. Gràcia

Títol: “Multilingüisme i recerca: el Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la

Immigració de la Universitat de Girona”

Congrés: Jornades sobre multilingüisme a les ciutats europees: conviure sense

renunciar a la diversitat.

Lloc: Hamburg (Alemanya)

Any: 2007

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Il modello catalano e il caso della Val d'Aran: aspetti sociolinguistici (conferència invitada)

Congrés: Nuovi strumenti per la tutela e la promozione delle lingue minori

Lloc: Trento (Itàlia)

Any: 2007

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Els models lingüístics catalans del segle XX i la seva vigència (participació en taula rodona)

Congrés: Definir una llengua, construir una cultura

Lloc: Girona

Any: 2007

 

Autors: J. Rafel i A .Suñer

Títol: Prototipos, implicatura escalar y modalidad

Congrés: IV Encuentro de Gramática Generativa

Lloc: Mendoza (Argentina)

Any: 2007

 

Autor: J. Rafel

Títol: La interferencia de las L1 de los inmigrantes (chino, árabe y rumano) en la interlengua española en cuanto a la expresión de la definitud

Congrés: XX Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes

Lloc: Innsbruck (Àustria)

Any: 2007

 

Autor: L. Güell i F. Roca

Títol: La alternancia entre artículo y posesivo en la adquisición de español LE

Congrés: XXXVII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Pamplona

Any: 2007

 

 

Autor: B. Crous

Títol: Estudi interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics en català i en mandinga

Congrés: III Jornada de Llengua i Immigració. Estudis i propostes dels estudiants de filologia

Lloc: Girona

Any: 2006

 

Autor: B. Crous i L. Gràcia

Títol: Els infarts, es tenen o es fan?

Congrés: VII Congrés de Lingüística General

Lloc: Barcelona

Any: 2006

 

Autor: F. Detry

Títol: Le rôle de l’image dans l’apprentissage des expressions idiomatiques 

Congrés: VII Congreso Internacional de Lingüística Francesa

Lloc: València

Any: 2006

 

Autor: F. Detry

Títol: Tècniques per a millorar l’aprenentatge de les expressions idiomàtiques a

classe de LE

Congrés: III Jornada de Llengua i Immigració

Lloc: Girona

Any: 2006

 

Autor: L. Garganta i S. Bret

Títol: El aprendizaje del orden de palabras en catalán y en español por parte de los hablantes de soninké y mandinga

Congrés: III Jornada de Llengua i Immigració

Lloc: Girona

Any: 2006

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Presentación del proyecto “La tipología lingüística y el proceso de aprendizaje del catalán y del español por las comunidades inmigradas. Análisis e interpretación de errores morfosintácticos”

Congrés: VII Congrés de Lingüística General

Lloc: Barcelona

Any: 2006

 

Autors: L. Gràcia, L. Perpiñà i E. Serrat

Títol: L’aprenentatge del català com a segona llengua en els infants soninkés,

xinesos i tagals: la flexió verbal

Congrés: VII Congrés de Lingüística General

Lloc: Barcelona

Any: 2006

 

Autor: L. Gràcia i C. Bou

Títol: Lenguas, inmigración y comunicación en los centros de salud

Congrés: I Congreso Nacional de Lingüística Clínica

Lloc: València

Any: 2006

 

Autor: X. Lamuela

Títol: L'ûs dal furlan normât: parcè, cuant, cemût? (conferència invitada)

Congrés: Nozione Friuli

Lloc: Udin (Itàlia)

Any: 2006

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Català i occità: un diasistema, dues llengües (conferència invitada)

Congrés: Tres estats per a una llengua. L'occità i les relacions amb el català, la pervivència en el temps i les dinàmiques polítiques

Lloc: Lleida

Any: 2006

 

Autor: F. Roca

Títol: Demonstrative systems in Spanish and in Romance: some remarks on diachronic and dialectal variation

Congrés: Workshop Romania Nova II

Lloc: Maceió (Brasil)

Any: 2006

 

 

Autor: L. Gràcia

Títol: “La nostra storia vista con gli occhi dell’altro”

Congrés: Plurilinguismo in Europa: strategie per la convivenza in Catalogna e in

Italia.

Lloc: Nàpols (Itàlia)

Any: 2005

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Definició de les llengües i conflicte lingüístic: exemples de l'oest europeu (conferència invitada)

Congrés: II Jornades de l'Observatori de la Llenga Catalana

Lloc: València

Any: 2005

 

Autor: F. Roca

Títol: El sistema de demostratius del català antic

Congrés: III Simposi Vers una Sintaxi Històrica del Català: Mètodologia i Objectius

Lloc: La Nucia

Any: 2005

 

Autors: B. Crous i S. Carbó

Títol: Vocabularis i guies de conversa mèdica en les llengües dels immigrants

Congrés: II Jornada de Llengua i Immigració.

Lloc: Girona

Any: 2004

 

Autor: R. Olmo, I. Badia, M. Orozco, R. Sánchez, E. Serrat i L. Gràcia

Títol: L’aprenentatge del català pels parlants de fula i d’àrab: Anàlisi d’errors

en el sintagma nominal

Congrés: XXII Congreso Internacional de Lingüística Aplicada (AESLA)

Lloc: València

Any: 2004

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Condicions i contradiccions de les activitats de codificació lingüística (conferència invitada)

Congrés: II Seminario Ibérico-Itàlico de Minorías Lingüísticas

Lloc: Graus

Any: 2004

 

Autors: M. Batllori i F. Roca

Títol: Grammaticalization of ser and estar in Romance

Congrés: 8th Diachronic Generative Syntax Conference

Lloc: New Haven, Connecticut (Estats Units)

Any: 2004

 

 

Autors: B. Crous i C. Molas

Títol: Problemes lingüístics de comunicació metge-pacient en algunes comunitats d’immigrants

Congrés: I Jornada de Llengua i Immigració.

Lloc: Girona

Any: 2003

 

Autors: L. Gràcia i L. Riera

Títol: Deverbal nouns expressing desire in Catalan

Congrés: XVII International Congress of Linguistics

Lloc: Praga (República Txeca)

Any: 2003

 

Autor: L. Gràcia

Títol: La gramática comparada y la enseñanza de lenguas a extranjeros: 

una aportación desde la lingüística descriptiva

Congrés: XXXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Girona

Any: 2003

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Futur dels estudis sobre l'obra de Pompeu Fabra (participació en taula rodona)

Congrés: II Col·loqui Internacional La Lingüística de Pompeu Fabra

Lloc: Tarragona

Any: 2003

 

Autor: X. Lamuela

Títol: La politique de la langue catalane en Espagne (conferència invitada)

Congrés: 17e Colloque de la Flarep. Quelle politique linguistique ?

Lloc: Plañvour (França)

Any: 2003

 

Autor: J. M. Contreras

Títol: Análisis sintáctico de las oraciones concesivo-condicionales universales con subjuntivo de reiteración

Congrés: V Congreso de Lingüística General

Lloc: León

Any: 2002

 

Autor: L. Gràcia i L. Riera

Títol: Adjetivos derivados de nombres de posesión inalienable en catalán

Congrés: V Congreso de Lingüística General

Lloc: León

Any: 2002 

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Diversidad lingüística e inmigración: gramáticas comparadas para

educadores

Congrés: Lengua e Inmigración (Expolingua 2002)

Lloc: Madrid

Any: 2002

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Diversitat lingüística a l’aula: utilitat de la gramàtica comparada

Congrés: 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catananoparlants

Lloc: Vic

Any: 2002

 

Autors: L. Gràcia i L. Riera

Títol: À propos des noms deverbaux avec le suffixe –era du catalan

Congrés: Journées de Morphologie

Lloc: Tolosa (França)

Any: 2002

 

Autor: X. Lamuela

Títol: La codificación lingüística: objetivos y problemas (conferència invitada)

Congrés: V Simpósio Internacional de Línguas Europeias e Legislações. Os Enclaves Linguísticos na União Europeia: Problemáticas Jurídicas e Legislativas. Perspectivas

Lloc: Miranda do Douro (Portugal)

Any: 2002

 

Autor: X. Lamuela

Títol: La standardisation de la langue catalane (conferència invitada)

Congrés: Encontre Cabília-Catalunya: Identitats Nacionals i Estructures Estatals en el Context Mediterrani

Lloc: Barcelona

Any: 2002

 

Autor: J. Rafel

Títol: Modality and Aspect: Verbs or Particles

Congrés: 3rd Annual High Desert Linguistics Society Conference

Lloc: Albuquerque, Nou Mêxic (Estats Units)

Any: 2002

 

Autor: J. Rafel

Títol: A case of disjunction in the syntax-semantics interface: The bare infinitive in perception and causative sentences

Congrés: 10th Colloquium on Generative Grammar

Lloc: Madrid

Any: 2002

 

Autor: J. Rafel

Títol: Let there be an extra subject, if you can license it

Congrés: Workshop on Comparative Syntax

Lloc: Bratislava (Eslovàquia)

Any: 2002 (3 de febrer)

 

Autor: J. Rafel

Títol: Let there be an extra subject, if you can license it

Congrés: The 2002 Linguistic Society of Korea International Summer Conference

Lloc: Seül (Corea del Sud)

Any: 2002

 

Autor: J. M. Contreras

Títol: Sobre la gramática de no importa

Congrés: XXXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Girona

Any: 2003


Autor: X. Lamuela

Títol: Estandardització lingüística i societats plurilingües (conferència invitada)

Congrés: Models alternatius de rehabilitació i planificació lingüístiques

Lloc: Barcelona

Any: 2001

 

Autor: J. Rafel

Títol: From C to P: The syntax of small clause predication

Congrés: Workshop on the syntax of predication

Lloc: Berlin (Alemanya)

Any: 2001

 

Autors: M. Batllori i F. Roca

Títol: La extensión del artículo en español medieval y preclásico

Congrés: XXIII Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románica

Lloc: Salamanca

Any: 2001

 

Autor: J. M . Contreras

Títol: ¿Efectos de Superioridad en Español?

Congrés: XXXI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Almería

Any: 2001

 

Autors: L. Gràcia, L. Gauvreau, L. Riera, M. Orozco, M. Marí i J.M. Serra

Títol: Comparative Grammars: helping teachers to deal with the new

multilingual reality in Catalonia

Congrés: 34th Societas Linguistica Europaea Meeting

Lloc: Lovaina (Bèlgica)

Any: 2001

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: repercussions socials i aplicabilitat dels

estudis gramaticals

Congrés: III Trobada de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica

Lloc: Bellaterra

Any: 2001

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Research on Morphology in Catalonia

Congrés: III Mediterranean Morphology Meeting

Lloc: Barcelona

Any: 2001

 

Autors: L. Gràcia, M. Orozco, L. Riera, L. Gauvreau, M. Marí, J.M. Contreras,

X. Lamuela, F. Roca, J.M. Serra, E. Serrat i A. Suñer

Títol: Errores de aprendizaje del catalán en las comunidades inmigrantes de

Cataluña: la influencia de la L1

Congrés: III Encuentro Internacional sobre la Adquisición de las Lenguas del

Estado

Lloc: Màlaga

Any: 2001

 

Autors: L. Riera, L. Turon i L. Gràcia

Títol: Análisis semántico de los compuestos adjetivales del catalán con

nombre de posesión inalienable

Congrés: Léxico & Gramática. Congreso Internacional de Lingüística

Lloc: Lugo

Any: 2000

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Los nombres de color y la concordancia

Congrés: Léxico & Gramática. Congreso Internacional de Lingüística

Lloc: Lugo

Any: 2000

 

Autors: L. Gràcia i M. Azkarate

Títol: Unexpected derivation

Congrés: 9th International Morphology Meeting

Lloc: Viena (Àustria)

Any: 2000

 

Autors: L. Gràcia i R. Lieber

Títol: Sobre el prefijo ex-

Congrés: IV Congreso de Lingüística General

Lloc: Cádiz

Any: 2000

 

Autors: F. Roca i T. Vallverdú

Títol: La realización de las marcas de caso en euskera

Congrés: XXIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Cáceres

Any: 1999

 

Autors: J. Rafel i A. Suñer

Títol: Predicados cuantificados en consecutivas discontinuas

Congrés: XXIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Extremadura

Any: 1999

 

Autor: J. Rafel

Títol: As for as / for, they are semi-lexical heads

Congrés: Workshop on Semi-Lexical Heads

Lloc: Tilburg (Països Baixos)

Any: 1999

 

Autor: J. Rafel

Títol: Por y como en posición de núcleo de predicado

Congrés: XIV Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

Lloc: Extremadura

Any: 1999

 

Autor: J. Rafel

Títol: Selecting Atomic Cells from Temporal Domains: Fixing Parameters in Romance

Congrés: The 29th Linguistic Symposium on Romance Languages

Lloc: Michigan (Estats Units)

Any: 1999

 

Autor: J. Rafel

Títol: Attributing a presumed relation to somebody

Congrés: Eighth Manchester Postgraduate Linguistics Conference

Lloc: Manchester (Anglaterra)

Any: 1999

 

Autor: J. Rafel

Títol: Aproximación al estudio de los predicados de percepción

Congrés: IX Encontro da Asociación de Xoves Lingüistas

Lloc: A Coruña

Any: 1999

 

Autor: X. Lamuela

Títol: La codificación gráfica del aragonés (conferència invitada)

Congrés: II Trobada d'Estudios y Rechiras arredol d'a Luenga Aragonesa y a suya Literatura

Lloc: Osca

Any: 1999

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Riflessions sul completament dal vocabolari furlan (conferència invitada)

Congrés: Cuale lenghe furlane? Cunvigne Internazionâl

Lloc: Udin (Itàlia)

Any: 1999

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Langues en contact ou en conflit? Aspects méthodologiques (conferència invitada)

Congrés: VIe Congrès International de l'Association Internationale d'Études Occitanes

Lloc: Viena (Àustria)

Any: 1999

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Les limites des définitions de la langue (conferència invitada)

Congrés: Conceptions et processus de la pro­motion des langues: approches interdisciplinaires autour des notions de limite, norme et repré­sentation linguistiques II

Lloc: Bordeus (França)

Any: 1999

 

Autor: J. M. Contreras

Títol: Sobre unos aparentes pronombres reasuntivos

Congrés: XXIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Cáceres

Any: 1999

 

Autors: M. Batllori i F. Roca

Títol: Los determinantes y los cuantificadores en español medieval y moderno

Congrés: XXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Madrid

Any: 1998


Autors: M. Batllori i F. Roca

Títol: The value of Ds from Old Spanish to Modern Spanish

Congrés: 5th Diachronic Generative Syntax Conference

Lloc: York (Anglaterra)

Any: 1998

 

Autor: J. Rafel

Títol: Clausal Small Clauses

Congrés: Linguistics Association of Great Britain

Lloc: Lancaster (Anglaterra)

Any: 1998

 

Autor: J. Rafel

Títol: Complex Small Clauses

Congrés: The 22nd Annual Penn Linguistics Colloquium

Lloc: Philadelphia, Pennsilvània (Estats Units)

Any: 1998

 

Autor: J. Rafel

Títol: The Æ-I Interaction Can Have a Predicational Value

Congrés: 27th Annual Meeting of the Linguistic Association of the Southwest

Lloc: Arizona (Estats Units)

Any: 1998

 

Autor: J. Rafel

Títol: When a Predication is a Predicate

Congrés: The 14th Northwest Linguistics Conference

Lloc: Burnaby (Canadà)

Any: 1998

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Approche critique de la notion de langue propre (participació en taula rodona)

Congrés: Conceptions et processus de la pro­motion des langues: approches interdisciplinaires autour des notions de limite, norme et repré­sentation linguistiques I

Lloc: Bordeus (França)

Any: 1998

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Criteris i procediments de la codificació fabriana (conferència invitada)

Congrés: Col·loqui Internacional La Lingüística de Pompeu Fabra

Lloc: Tarragona

Any: 1998

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Diversitat d'estratègies en la co­dificació de llengües subor­dinades (conferència invitada)

Congrés: Simposi Pompeu Fabra

Lloc: Barcelona

Any: 1998

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Esperienze diverse di co­dificazione linguistica: friulano, oc­citano e catalano (conferència invitada)

Congrés: Sardegna a Confronto con Altre Minoranze Linguistiche: Educazione Bilingue e Unificazione Linguistica

Lloc: Càller, Sardenya (Itàlia)

Any: 1998

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Vers una teoria de la promoció lingüística (conferència invitada)

Congrés: Concepcions i Processos de la Pro­moció de les Llengües: Experièn­cies i Anàlisis

Lloc: Girona

Any: 1998

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Occità i català: una definició lingüística i històrica (participació en taula rodona)

Congrés: Col·loqui Occitano-Català: Frontera i Nous Espais

Lloc: Perpinyà (França)

Any: 1998

 

Autor: X. Lamuela

Títol: La formazione della lingua catalana moderna (conferència invitada)

Congrés: S'unidade de sa Limba Sarda e de Ateras Limbas Natzionales: Pro­blemas, Mètodos, Solutziones

Lloc: Nùgoro, Sardenya (Itàlia)

Any: 1998

 

Autors: L. Gràcia i L. Turon

Títol: On Appreciative Suffixes

Congrés: 8th International Morphology Meeting

Lloc: Budapest (Hongria)

Any: 1998

 

Autors: L. Gràcia i L. Turon

Títol: On Appreciative Suffixes

Congrés: Second Workshop on Lexical Semantics Systems

Lloc: Pisa (Itàlia)

Any: 1998

 

Autor: F. Roca i A. Suñer

Títol: Reduplicación y tipos de cuantificación en español

Congrés: XXVII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Palma de Mallorca

Any: 1997

 

Autor: J. Rafel

Títol: From C to P: Evidence from Romance

Congrés: Going Romance 11

Lloc: Groningen (Holanda)

Any: 1997

 

Autor: J. Rafel

Títol: Accusativus cum infinitivo

Congrés: XI Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

Lloc: Madrid

Any: 1997

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Les discours sur l'identité des variétés linguistiques valen­ciennes (conferència invitada)

Congrés: Pesanteurs et Dynamiques Sociolinguistiques dans l'Espagne des Autonomies

Lloc: Montpeller (França)

Any: 1997

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Substitution vs reconquête (sociolinguistiques): regards sur l'évolution divergente des situations du Principat et du Languedoc (participació en taula rodona)

Congrés: Colloque Languedoc, Roussillon, Catalogne: État, Nation, Identité Culturelle Régionale (des Origines à 1659)

Lloc: Montpeller (França)

Any: 1997

 

Autor: F. Roca

Títol: Artículo versus demostrativo en español

Congrés: VI Coloquio de Gramática Generativa

Lloc: València

Any: 1996

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Limite linguistique et limite administrative: exemplarité du catalan (conferència invitada)

Congrés: La Langue et la Question de la Frontière

Lloc: Bordeus (França)

Any: 1996

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Planificació lingüística i terminologia (conferència invitada)

Congrés: VII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris

Lloc: Girona

Any: 1996

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Codificaçom lingüística e concepçom da língua (conferència invitada)

Congrés: V Congresso Internacional da Língua Galego-portuguesa na Galiza

Lloc: Vigo

Any: 1996

 

Autor: X. Lamuela

Títol: L'occitanitat de l'aranés: la percepcion locala e lo discors dels romanistas

Congrés: Ve Congrès International de l'Association Internationale d'Études Occitanes

Lloc: Tolosa (França)

Any: 1996

 

Autors: L. Gràcia i M. Azkarate

Títol: Modality in Word Formation

Congrés: ALT Workshop on Modality

Lloc: Anvers (Bèlgica)

Any: 1996

 

Autors: L. Gràcia i M. Azkarate

Títol: Prefixation and the Head-Complement Parameter

Congrés: 7th International Morphology Meeting 1996

Lloc: Viena (Àustria)

Any: 1996

 

Autor: F. Roca

Títol: Los clíticos pronominales como determinantes

Congrés: V Coloquio de Gramática Generativa

Lloc: A Coruña

Any: 1995

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Variació i sociolingüística (conferència invitada)

Congrés: III Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona: Anàlisi de la Variació en el Català Actual

Lloc: Barcelona

Any: 1995

 

Autor: X. Lamuela

Títol: A codificaçom de variedades transfronteiriças: o caso aranés (conferència invitada)

Congrés: Identidade Cultural e Cooperaçom Transfronteiriça. O exemplo de Galiza - Portugal Norte

Lloc: Vigo

Any: 1995


 

 

Autor: X. Lamuela

Títol: La noció de llengua estàndard (conferència invitada)

Congrés: Jornades d'Estudi sobre el Català Nord-Occidental

Lloc: Lleida

Any: 1995

 

 

Autor: X. Lamuela, M. Payeró, M. Puigdevall i J. Suïls

Títol: La planificació de l'estructura i les diferències entre varietats transfrontereres d'una mateixa llengua

Congrés: Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística

Lloc: Barcelona

Any: 1995


 

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Era produccion aranesa de Jusèp Condò (1867-1919): ua prumèra caracterisacion lingüistica(conferència invitada)

Congrés: Cultura deu pòble e cultura sabenta dens la literatura occitana: escambis o oposicions?

Lloc: Sarrança (França)

Any: 1995

 

 

Autor: X. Lamuela

Títol: I criteri usati per la codificazione del friulano (conferència invitada)

Congrés: Ladin, ulà vas pa? Poscibilitês de Svilup dl Ladin dles Dolomites

Lloc: Bozen / Bolzano (Itàlia)

Any: 1995

 

 

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Els objectius de la promoció de les llengües dins de la diversitat de les situacions de subordinació lingüística

Congrés: II Simposi Internacional de Llengües Europees i Legislacions

Lloc: Gandia

Any: 1995

 

 

Autors: M. Azkarate i L. Gràcia

Títol: Prefixes, Heads and Word Order

Congrés: International Conference on Interfaces in Linguistics

Lloc: Oporto (Portugal)

Any: 1995


 

Autors: M. Azkarate i L. Gràcia

Títol: Aggettivi modali in basco ed in catalano

Congrés: XXI Incontro di Grammatica Generativa

Lloc: Milà (Itàlia)  

Any: 1995


 

 

Autors: L. Gràcia i O. Fullana

Títol: Catalan Verbal Compounds: Internal Order and Argument Interpretation

Congrés: 7th International Morphology Meeting 1996

Lloc: Viena (Àustria)

Any: 1996

Autor: J. Rafel

Títol: Recategorization from Complementizer to Preposition

Congrés: 7th Colloquim on Generative Grammar

Lloc: Oviedo

Any: 1997

Autor: J. Rafel

Títol: Verbal Small Clauses

Congrés: ConSOLE 6

Lloc: Lisboa (Portugal)

Any: 1997

Autor: J. Rafel

Títol: Recategorización de complementante a preposición

Congrés: XXIICongrès International de Linguistique et Philologie Romanes

Lloc: Brussel·les (Bèlgica)

Any: 1998

Autor: J. Rafel

Títol: Syntactic or Morphological Structure: Two Possible Ways to Express an Event in Progress

Congrés: 33rd Mid-America Linguistics Conference

Lloc: Kansas (Estats Units)

Any: 1998

Autor: L. Gràcia

Títol: Prefijación sobre bases sintagmáticas

Congrés: XXIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Cáceres

Any: 1999

Autor: L. Gràcia

Títol: Prefijación sobre bases sintagmáticas

Congrés: XXIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Lloc: Cáceres

Any: 1999