ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Publicacions

Contacte

Grup d'Història de la Llengua

 

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Facultat de Lletres

Universitat de Girona

Pl. Ferrater Mora, 1

Girona 17071, Espanya

* ghl@udg.edu

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Publicacions

2015
 • BOUZAS, M.; COMAS, A.; FERRER, J.; SOLER, M. Mil paraules hebrees per a llegir la Blíblia . Fitxes d'estudi. Girona: Universitat de Girona (2015).
 • CALDUCH-BENAGUES, N., FERRER, J.; LIESEN, J. Wisdom of the Scribe. Diplomatic Edition of the Peshitta of the Book of Ben Sira according to Codex Ambrosianus, with Translations in Spanish and English . Estella: Editorial Verbo Divino - Institución San Jerónimo (2015).
 • CARBONELL, Natàlia. «Identitat i alteritat en un moment de ruptura: anàlisi de la correspondència de l'exili republicà del 1939». Dins Revista de l'AFC (En premsa)
 • CARBONELL, Natàlia. «Ricerca dottorale: Le scriture popolare dell'esilio catalano del 1939: lingua e identità» Dins Ianua - revista Philologia Romanica (En premsa)
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Language, territory and identity in Catalan exile». Dins Sasha Harris (ed.), Language, Migration and Diaspora , Royal Irish Academy - Dublin Institute of Technology, (en premsa).
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Le multilinguisme et l'histoire stratiforme des langues nationales. L'apprentissage de langues étrangères et l'individuation du catalan au XIXe siècle». Dins Actes du premier colloque de l'équipe D.HI.CO.D.E.R. Paradigmes et concepts pour une histoire de la linguistique romane . Limoges: Editions Lambert et Lucas. (En premsa)
 • IGLÉSIAS, Narcís. «The space of freedom in a context of war, exile and endless inestability. A sociolinguistic interpretation of the literature of the self on the catalan exile» Dins Forum for Modern Language Studies . (En premsa)
2014
 • BARNADA COLL, Clara. «Un changement dans la carte des représentations linguistiques: las reconstruction sociale de la langue catalane au début du XXe siècle». Dins Josep M.Nadal, Anne-Marie Chabrolle, Olga Fullana (eds.).L'espace des langues. París: L'Harmattan, 2014, p.327-341.
 • BARNADA, Clara. «Narració i construcció social d’una identitat: la campanya per la llengua catalana a la premsa». Dins: Mercè PUJOL, Mercè (ed.) Recherches sur la langue catalane. Actes du Colloque International “Langue et linguistique catalanes”, Nanterre, 4-5 novembre 2010. Limoges: Éditions Lambert-Lucas, p. 257-265.
 • BAYLAC-FERRER, Alà. Llengua i societat. Perpinyà: Groupe De Perpignan de Sociolinguistique.
 • BAYLAC-FERRER, Alà. «La ideologia lingüística francesa i les llengües regionals avui. El cas del català a Catalunya Nord». Dins Treballs de Sociolingüística, n.24. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2014, p. 57-87.
 • CARBONELL ROS, Natàlia. «El llegat dels exiliats de Palafrugell: les escriptures populars». Dins Revista de Palafrugell, n.246, pp.32.33.
 • CARBONELL ROS, Natàlia. «La història de la llengua contemporània davant les escriptures populars de l'exili». Dins Llengua, Societat i Comunicació, n.12 (2014), pp.10-17.
 • FELIU, Francesc; FERRER, Joan. «La llengua dels jueus que va estudiar mossèn Miquel Pujol». Dins Jueus del rei i del comte. A l'entorn de les comunitats jueves de Girona i Castelló d'Empúries . Girona: Patronat Call de Girona (2014), pp. 9-41.
 • FELIU, Francesc; FERRER, Joan. «Les versions antigues del Miserere en llengua catalana». Dins X. Terrado - F. Sabaté (eds.), Les veus del sagrat . Lleida: Pagès Editors (2014) pp. 65-68.
 • FELIU, Francesc; NADAL, Josep M. «Des inventions nécessaires. Éloge de la linguistique». Dins Josep M. Nadal, Anne-Marie Chabrolle, Olga Fullana (eds.), L'espace des langues. París: L'Harmattan, 2014, p. 11-26.
 • FERRER, Joan. «El Targum». Dins G.Seijas (dir.), Historia de la literatura hebrea y judía . Madrid: Trotta (2014) 313-328.
 • FERRER, Joan. «Judaísmo europeo medieval». Dins G.Seijas (dir.) Historia de la literatura hebrea y judía . Madrid. Trotta (2014) 627-642.
 • FERRER, Joan. «La literatura en yídis». Dins G. Seijas (dir.), Historia de la literatura hebrea y judía Madrid: Trotta (2014) pp. 875-899.
 • FERRER, Joan. «La qüestió de la violència a l'Antic Testament». Dins A. Puig i Tàrrech (ed.), Claus de lectura de la Bíblia IV. La violència a Antic Testament . Barcelona: Cruïlla (2014), pp.11-42.
 • FERRER, Joan; Martí Gebellí, A. Flavi Josep: La guerra jueva , Vol II [Llibres II-III], Barcelona: Fundació Bernat Metge.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Els altres parlants i la història social de la llengua». Dins Llengua, Societat i Comunicació, n.12 (2014), p.18-24.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «La langue, par exemple: l’individuation linguistique dans le discours diccionarique de trois traditions lexicographiques». Dins Josep M. Nadal, Anne-Marie Chabrolle, Olga Fullana (eds.), L’espace des langues. París: L'Harmattan, 2014, p. 193-212.
 • PEYTAVÍ, Joan. «Del fet públic a l'anècdota en clau testamentària. Llengua i noticiari d'un clergue rossellonès, entre Tuïr, Marsella i Compostel·la en els anys 1720». Dins eHumanista/Ivitra, 4 (2014), p. 431-452.
 • PEYTAVÍ, Joan. «Les sources et la langue de la mémorialistique: l'exemple catalan». Dins Òscar Jané i Stéphane Michonnaud Un món escrit al sud d'Europa. Construcció i projecció de la memòria personal a l'Època Moderna. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans (2014)
2013
2012
 • BAYLAC, Alà. «L'enseignement de la langue et de la culture catalane comme outil de double intégration en Catalogne Nord». Dins XX Journées d'Histoire de l'Éducation. Cohésion sociale et éducation, 565 p., Andorre, 7-9 novembre 2012, Société d'Histoire de l'Éducation des Pays de Langue Catalana. Barcelona: IEC, Société Andorrane de Sciences, Université d'Andorre, 2012, p. 127-140.
 • BAYLAC-FERRER, Alà. «Le catalan, langue des Pays Catalans». Dins Revue Langues et cité, n.21. Paris: DGLFLF.
 • BAYLAC-FERRER, Alà. «L'enseignement de la langue et de la culture catalane commme outil de double intégration en Catalogne Nord». Dins XX Journées d'Histoire de l'Éducation des Pays de Langue Catalane. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 • BAYLAC-FERRER, Alà; PEYTAVÍ DEIXONA, Joan. «La situació de la llengua catalana a la Catalunya del Nord». Dins Dossier sur la situacion actuelle de la langue dans les Pays Catalans. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans (2012)
 • FELIU, Francesc i Joan Ferrer. «La traducció del Càntic dels Càntics de Mn. Frederic Clascar», Anuari Trilcat, 2, 2012, p. 48-78.
 • FELIU, Francesc. «Antoni de Bastero i Lledó» i «Josep Gaspar de Bastero i Vilana». Dins Pere Molas, Eulàlia Duran i Josep Massot (dirs.), Diccionari biogràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres. Barcelona: RABL/Fundació Noguera, 2012.
 • FELIU, Francesc. «Sobre el tractament de la interferència lingüística en una gramàtica dialectal». Dins Salvador Oliva (ed.), Joan Solà, in memoriam. Girona: Universitat de Girona, 2012, p. 35-52.
 • FERRER, Joan i Francesc Feliu. «La traducció del Càntic dels Càntics de Carles Riba», Tamid: Revista Catalana Anual d'Estudis Hebraics, 8, 2012, p. 43-75.
 • FERRER, Joan. «El cant X de Nabí de Josep Carner». Dins Salvador Oliva (ed.), Joan Solà, in memoriam. Girona: Universitat de Girona, 2012, p. 53-69.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Le catalan et la romanistique, un rapport à double sens: une autre histoire de ces deux concepts», Revue des Langues Romanes, t. CXVI, n. 1, 2012, p. 139-168.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Una lectura de la història lingüística catalana». Dins Salvador Oliva (ed.), Joan Solà, in memoriam. Girona: Universitat de Girona, 2012, p. 71-96.
 • LLACH, Sílvia; SERRA, Pep. «Ser o estar? Les raons d'algunes vacil·lacions». Dins Joan Solà, In memoriam. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona (2012), p. 73-93
 • MITJAVILA, Mercè. «Vicenç Riera Llorca, lexicògraf». Dins Salvador Oliva (ed.), Joan Solà, in memoriam. Girona: Universitat de Girona, 2012, p. 119-129.
 • NADAL, Josep M. «I si escric llengua, veus?, el dolor em trenca l’ànima». Per què vivim les llengües amb tanta passió? Barcelona: IEC, 2012.
 • PALMADA, Blanca; LLACH, Sílvia. «Consonant acquisition: A first approach to the distribution of errors in four positions in the word», Revista de investigación en Logopedia, 2, 2012, p. 78-103.
 • PEYTAVÍ, Joan. Avantpassats: histoire et généalogie des grands hommes de Catalogne du Nord. Perpinyà: El Trabucaire, 2012.
 • PEYTAVÍ, Joan. «Les dietarus d'Honorat Ciuró dans l'oeuvre d'histoire de Pons. Une relecture». Dins Pons, país i llengua. Illa: Chaiers des Amis du Vieil Ille (2012), p. 116-127.
 • PEYTAVÍ, Joan. «Les populations du littoral roussillonnais et ses confins: une démographie moderne à typologie variée». Dins Gilbert Larguier (coord.) Les hommes et le littoral autour du golfe du Lion (XVIIe - XVIIIe siècles). Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan (2012), p. 13-28.
 • VILARRASA, Clara. «El Fons Grandó de la biblioteca universitària de Perpinyà». Dins Salvador Oliva (ed.), Joan Solà, in memoriam. Girona: Universitat de Girona, 2012, p. 149-167.
2011
 • FELIU, Francesc. «La llengua literària». Dins Joan Santanach i Suñol et al. Llengua i literatura: Barcelona 1700. Barcelona: Barcino/Fundació Lluís Carulla, 2011, p. 207-243.
 • FELIU, Francesc; FERRER, Joan. «Judeo-Catalan: in search of a mediaeval dialect that never was». Journal of Medieval Iberian Studies., n. 1, March 2011, p. 40-60.
 • FERRER, Joan; GENELLÍ, J.A. Martí. Flavi Josep: La guerra jueva. Barcelona: Fundació Bernat Metge (2011)
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Analyse métahistoriographique du cas du norvégien», Scandinavian Studies/Études Scandinaves, n. 20 (2011), p. 1-25.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «La llengua com a lloc de supervivència frontera enllà». Dins: Òscar Jané & Queralt Solé (eds.), Observar la frontera, veure el món, Catarroja, Afers, 2011, p. 287-300.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «La llengua davant les experiències individuals de l’exili: fugida, desarrelament i guerra (1939-1945)», Afers, n. 70, 2011, p.771-790.
 • IGLÉSIAS, Narcís; PRATS, Modest. «Le catalan». Dins Emilio Bonvini, Joëlle Busuttil, Alain Peyraube (dirs.). Dictionnaire des langues, t. II, París: PUF, 2011, p. 562-568.
 • PALMADA, Blanca; LLACH, Sílvia. «Cambios en la adquisición del sistema fonológico de las consonantes entre 4 y 5 años», Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 31-02, 2011, p. 106-112.
 • RAFANELL, August. «Catalán y occitano sobre el mapa». Dins: Actas del XVI. Biltzarra Iruñean. Pirinioetako Hizkuntzak. Lehena eta oraina. Euskaltzaindia. Bilbao: Euskaltzaindia, 2011. p. 171-188.
2010
 • BAYLAC, Alà. «Les implicacions transfrontereres de l'ensenyament del català a Catalunya Nord». Dins Treballar a la frontera: la Generalitat a Perpinyà i a l'Alguer. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010, p. 64-71.
 • CARBONELL, Natàlia; FERRERÓS, Carla. «Joana Colom: entre la pedagogia i la política. Vida d'una mestra en la República, la Guerra Civil i l'exili». Dins: Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, 2010, p.407-422.
 • FELIU, Francesc; FERRER, Joan. «Escriure en català a Girona cap al 1300». Dins: Miscel·lània en honor de Josep M. Marquès. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, p.130-142.
 • FELIU, Francesc; FERRER, Joan. «La Llengua de l’heroi. Notes sobre la llengua del segle XX a partir de les traduccions catalanes de, David Copperfield, de Charles Dickens». Revista de traducción, núm. 17 (2010), p. 47-80.
 • FERRER, Joan. «Hebreo». Dins J.P. Monferrer i M. Marcos (eds.) Lenguas y escrituras en la Antigüedad. Córdoba: Cátedra Unesco - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (2010)p.253-284.
 • FERRER, Joan; SIDERA, Jordi. La saviesa dels pares d'Israel. El tractat Abot de la Misnà. Barcelona: Fragmenta Editorial (2010).
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Les études de cas de la standardologie, un enjeu épistémologique de la sociolinguistique. Approche à une comparaison historique entre le cas catalan et le norvégien». Dins: BOYER, Henri (ed.). Pour une épistémologie de la sociolinguistique. París: Editions Lambert-Lucas, 2010, p. 197-205.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Llengua i immigració en la Catalunya contemporània. Imaginaris de l’altre i actituds lingüístiques dels parlants arran de la immigració murciana», Els Marges, núm. 92, (2010), p. 18-53.
2009
 • BAYLAC, Alà. Catalunya Nord, societat i identitat. Reflexions, vivències i panorama català. Perpinyà: ICRECS, 2009.
 • BAYLAC, Alà. Societat, llengua i ensenyament del català a Catalunya Nord. Perpinyà: El Trabucaire, 2009, 204 p.
 • FELIU, Francesc. «La ‘Questione della lingua’ a Girona. La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzzioni». Dins: Di Girolamo, Costanzo; Di Luca, Paolo; Scarpati, Oriana (cur). Atti del IX Congresso internazionale della Associazione italiana di studi catalani (Venezia, 14-16 febbraio 2008). Nàpols: Università degli studi di Napoli Federico II, 2009. 23 p. Edició en línia < http://www.filmod.unina.it/aisc/attive/>
 • FERRER, Joan. «Aproximació panoràmica a les traduccions bíbliques catalanes de començament del segle XX. Llengua literària i traducció (1890-1939)». Dins: ORTÍN, Marcel; PUJOL, Dídac. Llengua literària i traducció (1890-1839). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Barcelona: Punctum, 2009, p. 33-50.
 • MASCARELLA, Jordi. «Les LLengües en temps de l’escriptura». Dins: CERQUIGLINI, Bernard. El naixement de la llengua francesa. Girona: CCG Edicions, 2009, p. 7-39.
 • NADAL, Josep M. «Languages and Frontiers. A question of Maps.Transferences». Dins: JUNYENT, Carme (ed.). The Expression of Extra-linguistic Processes in the World’s Languages. Vic: Eumo, 2009, p.57-74.
 • PEYTAVÍ, Joan. «Le migrazioni degli italiani verso la Catalogna. Un luogo di riunione al nord del paese, dal Medioevo fino alla durata contemporanea». Dins Di Girolamo, C.; Di Luca, P.; Scarpati, O. (cur.), Atti del IX Congresso Internazionale della Associazione italiana di studi catalani, Venezia, 14-16 febbraio 2008. Nàpols: Università degli Studi di Napoli Federico II, 2009, 16 p.
 • PRATS, Modest. Engrunes i retalls. Escrits de llengua i cultura catalanes. Edició a cura de Francesc Feliu. Girona: CCG Edicions, 2009.
 • RAFANELL, August. «D'imaginacions, entre Espanya i França». Dins Antoni Marí (ed.), La imaginació noucentista. Barcelona: Angle, 2009, p. 45-55.
 • RAFANELL, August. «Breu relació de la destrucció del català durant el franquisme». Lengas, núm. 66 (2009), p. 7-30.
 • RAFANELL, August. «Intel·lectuals catalans pro Germània». Afers, núm. 64 (2009), p. 587-607.
 • RAFANELL, August. «Mistral sota Franco». Afers, n.62/63 (2009), p. 255-278.
2008
2007
 • BARNADA, Clara. «Josep Grau, La Lliga Regionalista i la llengua catalana (1901-1924)». Llengua Nacional, núm. 60 (2007), p. 44.
 • ESTEBAN, Moisés.; GILES, Howard; NADAL, Josep M.; VILADOT, M. Àngels. «Identidad, percepción de vitalidad etnolingüística y comunicación intergrupal en Cataluña». An Ambilingual Interdisciplinary Journal, 2 (2007), p. 223-247.
 • ESTEBAN, Moisés; NADAL, Josep M.; VILA, Ignacio. «El papel de la lengua en la construcción de la identidad: un estudio cualitativo con una muestra multicultural». An Ambilingual Interdisciplinary Journal, 2 (2007), p. 23-53.
 • FELIU, Francesc. «El caso catalán: historia de una resistencia (una aproximación a la historia de la lengua catalana)». Dins: Lengua, interculturalided e identidad. Girona: Servei de Publicacions de la UdG, 2007, p. 97-109.
 • FERRER, Joan. «Algunes observacions filològiques sobre els mots catalans que apareixen en el document». Annex 1 a FELIU, Eduard. «Llibre de comptes de Jucef Zabara». Tamid, núm. 5 (2004-2005), p. 110-117.
 • FERRER, Joan. «El romanès: esbós d’història d’una llengua romànica». Dins: CASANOVA, Emili; TERRADO, Xavier (ed.). Studia in honorem Joan Corominas. Lleida: Pagès editors, 2007, p.119-133.
 • FERRER, Joan. «Interculturalitat i història: l’experiència dels caputxins catalans». Revista de Catalunya (2007), p. 85-101.
 • FERRER, Joan; Gómez-Ten, Robert. «Un Estudi no conegut de Pompeu Fabra». Llengua Nacional (2007), p. 27-37.
 • FERRER, Joan; MORAN, Josep. «Greuges de Ponç I, comte d’Empúries, contra Gausfred II, comte de Rosselló (~1050-1060)». Llengua & Literatura (2007), p. 7-44.
 • IGLÉSIAS, Narcís (cur.). Epistolari de l’Oficina Romànica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «La llengua oral als inicis de la lingüística catalana». Dins: Actes del tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. II. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, p. 199-215.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Polititzar la llengua: l’ascens de la Lliga i la institucionalització del català». Serra d’Or, núm. 568 (2007), p. 104-105.
 • NADAL, Josep M. Las 1001 lenguas. Barcelona: Aresta, 2007.
 • NADAL, Josep M. «La llengua de veritat: repensar l’ortografia». Dins: MARTÍ i CASTELL, Joan; MESTRES i SERRA, Josep. M. (cur.). El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat: (Actes del seminari del CUIMPB-
 • NADAL, Josep M. «Lenguas y fronteras en el siglo XXI». Dins: VILÀ, Toni (ed.). Lengua, interculturalidad e identidad. Girona: Universitat de Girona, 2007.
 • NADAL, Josep M. «Llengua i construcció social». Dincs: MARTÍ, Joan; MESTRES, Josep M. (ed.). La multiculturalitat i les llengües. Barcelona: Institut d’ Estudis Catalans, 2007.
2006
 • FELIU, Francesc. «Mansana, temprana, eriso, i tots els altres mots ‘desconeguts’: el problema dels castellanismes en la llengua literària de Fontanella». Dins: VALSALOBRE, Pep; SANSANO, Gabriel. Francesc Fontanella:
 • FELIU, Francesc; MARQUÈS, Josep M. Ordinari [Ritual] de Girona 1502. Girona: Diputació de Girona, 2006.
 • FERRER, Joan. «Josep Pla i Joan Coromines: dos homenots». Dins: Estudis de llengua i literatura catalanes. Homenatge a Joseph Gulsoy. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p. 123-145.
 • NADAL, Josep M. «La Llengua ‘normal’». Dins: FERRANDO, Antoni; NICOLÁS, Miquel (ed.). La configuració social de la norma lingüística a l’Europa llatina. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2006, p. 15-30.
 • NADAL, Josep M. «Les llengües en el naixement de l’Europa moderna». Dins: Actes del tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, v. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p. 43-62.
 • NADAL, Josep M. «Un home d’estrany e incògnit idioma: els mapes de les llengües». Dins: MARTÍ i CASTELL, Joan; MESTRES i SERRA, Josep. M. (cur.). El català i la Unió Europea (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2005).
 • RAFANELL, August. La il·lusió occitana: La llengua catalana, entre Espanya i França. Barcelona: Quaderns Crema, 2006.
2005
 • BATLLORI, Montserrat; IGLÉSIAS, Narcís; MARTINS, Ana Maria. «Morfologia i sintaxi dels clítics pronominals en català medieval». Caplletra, núm. 38 (2005), p. 137-177.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «“De los afectos desordenados de región y patria”: Polèmiques polítiques i lingüístiques en la Companyia de Jesús durant la dictadura de Primo de Rivera». Dins: Església, societat i poder a les terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la CCEPC (Vic, 20-21 febrer 2004). Valls: Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 3, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana / Institut Ramon Muntaner / Universitat de Vic / Cossetània , 2005, p. 773-787.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «El DCVB, un projecte d’“obra pròpia” de Biblioteca Balmes». Randa, núm. 54 (2005), p. 147-172.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «L’Oficina Romànica de Lingüística i Literatura». Llengua & Literatura, núm. 16 (2005), p. 289-362.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «La Renaixença permanente d’une langue agonisante : le discours du catalanisme linguistique en Roussillon». Dins: BOYER, Henry (dir.). L’éveil des nationalités et les revendications linguistiques en Europe (1830-1930). París: L’Harmattan, 2005. p. 135-148.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «La norma fabriana segons Josep Calveras». Dins: ROVIRÓ, Bàrbara et altri (ed.). Normes i identitats. Normen und Identitäten. Titz: Axel Lenzen Verlag, 2005, pp. 95-109.
 • MASCARELLA, Jordi. «Els Notaris de Ripoll en l’època moderna, entre l’escriptura pública i la privada». Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 2003-2005, (2005) p.143-183.
 • NADAL, Josep M. La llengua sobre el paper. Edició a cura de Francesc Feliu. Girona: CCG Edicions, 2005.
 • NADAL, Josep M. «La llengua de dins i de fora de la caverna». Dins: COLON, Germà. Les llengües romàniques juntes i contrastades. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2005, p. 51-68.
2004
 • FERRER, Joan. Esbozo de historia de la lengua aramea. Còrdova: Universidad de Córdoba, Universitat de Barcelona, 2004.
 • FERRER, Joan. «L’obra lexicogràfica de Coromines i la llengua de Ruyra». Fundació Universitat Catalana d’Estiu (2004), p. 139-214.
 • FERRER, Joan. «La llengua dels trobadors i la llengua catalana antiga». Mot so razo, núm 3 (2004), p. 25-32.
 • IGLÉSIAS, Narcís. Una revisió de Fabra, una crítica a la norma. L’obra lingüística de Josep Calveras. Girona: CCG Edicions, 2004
 • RAFANELL, August. «De la llengua com a bella mentida». Dins: IGLÉSIAS, Narcís. Una revisió de Fabra, una crítica a la norma. L’obra lingüística de Josep Calveras. Girona: CCG Editors, 2004, p. 15-36.
2003
2002
 • FELIU, Francesc. «Una lliçó d’història de la llengua literària. El pròleg a l’Atheneo de Grandesa de Josep Romaguera». Estudi General: Miscel·lània d’Homenatge a Modest Prats, núm. 22/II (2002), p. 445-465.
 • FELIU, Francesc; RAFANELL, August. «La llengua abans de la lingüística. A propòsit d’unes notes d’Antoni de Bastero». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, núm. XLVIII (2002).
 • FERRER, Joan. «La calaixera prodigiosa. Radiografia del diccionario etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Corominas». Llengua Nacional (2002), p.24-28
 • FERRER, Joan. «Les glosses romàniques del manuscrit de la Biblioteca Vaticana». Estudi General: Miscel·lània d’Homenatge a Modest Prats, núm. 22/I (2002), p. 41-40.
 • FERRER, Joan; FERRER, Josep, PUJADES, Joan (cur.). Epistolari Joan Coromines i Joan Fuster. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2002.
 • FERRER, Joan; FERRER, Josep; PUJADES, Joan. Correspondència de Joan Fuster: Francesc de Borja i Aina Moll, Joan Coromines i Josep Maria Llompart. Dins: FURIÓ, Antoni (dir.). Correspondencia / Joan Fuster, v. 5. València: Universitat de València, 2002.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «Notes sobre la llengua i l’Església al Rosselló». Estudi General: Miscel•lània d’Homenatge a Modest Prats, 22/I (2002) pp. 89-102.
 • MASCARELLA, Jordi. «Monjos, capellans i regidors. Literatura i canvi polític a Ripoll a mitjan segle XVIII». Estudi General: Miscel·lània d’Homenatge a Modest Prats, núm. 22/II (2002), p. 467-486.
 • MASCARELLA, Jordi. «Verdaguer, creador d’una geografia al·legòrica del Ripollès». Annals deCentre d’Estudis Comarcals del Ripollès 2001-2002 (2003) p. 129-155.
 • RAFANELL, August. «Antoni Griera. El filòleg català de Franco». L’Avenç, núm. 266 (2002), p. 30-39.
 • RAFANELL, August. «Miquel i Planas, a la dreta de Fabra». Estudi General, núm. 22 (2002), p.149-184.
2001
 • COROMINES, Joan; FERRER, Joan; FERRER, Josep; PUJADAS, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, v. X. Barcelona: Curial, 2001.
 • MASCARELLA, Jordi. «Domingo Portusach, un memoralista ripollès entre els segles XVII i XVIII» Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 1999-2000, (2001) p. 51-78.
 • RAFANELL, August. «La lletra menuda d’un convit». L’Avenç, núm. 259 (2001), p. 7.
2000
 • FELIU, Francesc. Catàleg dels manuscrits filològics d’Antoni de Bastero. Barcelona: Institut d’Estidus Catalans, 2000.
 • RAFANELL, August. El català modern. Set estudis d’història cultural. Barcelona: Empúries, 2000.
 • RAFANELL, August; ROSSICH, Albert. «La langue occitane dans la Catalogne du XVIIIe siècle». Lengas, vol. 23, núm 48 (2000), p. 45-65.
 • RAFANELL, August; VALSALOBRE, Pep. «”Català” i “valencià” al primer Cinccents. A propòsit de dues edicions de l’Spill de la vida religiosa». Caplletra, núm. 27 (2000), p.137-165.
1999
 • FELIU, Francesc. «Coneixement i percepció de la llengua catalana en l’obra d’Antoni de Bastero» Dins: RAFANELL, August; VALSALOBRE, Pep. Dotze anys de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 89-128.
 • FERRER, Joan. «Materials de Joan Coromines pendents d’edició, i propostes d’estudi» Dins: SOLÀ, J. (ed.). L’obra de Joan Coromines. Barcelona: Fundació Caixa de Sabadell, 1999, p. 269-282.
 • FERRER, Joan; FERRER, Josep; PUJADAS, Joan. «L’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. Història i metodologia». Revista de Catalunya, núm.142 (1999), p. 97-118.
 • IGLÉSIAS, Narcís. «La introducció del francès a l’administració del Rosselló. De l’annexió al decret de 1700». Dins: Estudis de Filologia Catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 69-88.
 • NADAL, Josep M. «Normativa i Història de la Llengua». Dins: FELIU, Francesc; JUHER, Cristina (cur.) La invenció de les llengües nacionals. Barcelona: Quaderns Crema, 1999, p. 13-37.
 • NADAL, Josep M. «Són les llengües semblants a les aigües del mar: normativa i història de la llengua». Dins: RAFANELL, August; VALSALOBRE, Pep. Dotze anys de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 9-27
 • RAFANELL, August. La llengua silenciada: una història del català, del Cinccents al Vuitcents. Barcelona: Empúries, 1999.
 • RAFANELL, August. «“La barca nova”, o una llengua particular». Dins: IGLÉSIAS, Ignasi. La barca nova. Barcelona: Proa, 1999, p. 27-33
 • RAFANELL, August. «Una minúcia en la història de la llengua catalana». Dins: RAFANELL, August; VALSALOBRE, Pep. Dotze anys de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 29-68.
1998
 • FELIU, Francesc. «Els inicis de la Filologia catalana moderna: estudi biogràfic d’Antoni de Bastero i Lledó, Calonge de Girona (1675-1737)». Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, núm. 39 (1998), p. 235-341.
 • FELIU, Francesc. «Els treballs filològics de l’acadèmic Josep Bastero». Boletín de la Real academia de Buenas Letras de Barcelona, núm. 46 (1998), p.213-244.
 • FELIU, Francesc. «L’empremta d’Antoni de Bastero entre els seus contemporanis i la pervivència del seu record. Revisió crítica dels estudis basterians». Arxiu de textos catalans antics, núm 17 (1998), p. 573-595.
 • FELIU, Francesc. «La gramàtica italiana d’Antoni de Bastero i Lledó». Dins: MANINCHEDDA, Paolo. La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI congresso (III Internazionale). Cagliari: Cagliaritana, 1998, p. 7-29.
 • FERRER, Joan. Pompeu Fabra. Joan Corominas. La correspondència dels anys de l’exili. Fundació Pere Coromines, 1998.
 • IGLÉSIAS, Narcís. La llengua del Rosselló, qüestió d’Estat. L’annexió del Rosselló a França (1659-1789). Vic / Girona: Eumo / Universitat de Girona, 1998.
 • MASCARELLA, Jordi. (ed.). Cançoner del Ripollès. Ripoll: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, 1998.
 • RAFANELL, August; ROSSICH, Albert. «Oralitat, escriptura, ortologia». Dins: Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 263-298.
1997
 • FELIU, Francesc. «Contribució a l’estudi d’Alfons Par. Epistolari amb Ramon Miquel i Planas». Dins: Estudis de llengua i literatura catalanes XXXIV (Miscel·lània Germà Colón). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 159-184.
 • FELIU, Francesc. Història de la llengua catalana, Antoni de Bastero. Vic: Eumo, 1997.
 • FERRER, Joan. Onomasticon Cataloniae. Vol. II – VIII. Barcelona: Curial, 1994-1997.
 • FERRER, Joan. «Fragments de correspondència entre Joan Coromines i Josep Giner». Revista d’estudis comarcals de la Vall d’Albaida, núm. 12 (1997), p. 193-200.
 • MASCARELLA, Jordi. El món al Ripollès: visions i experiències de viatgers al llarg del temps. Ripoll: Consell Comarcal del Ripollès, 1997.
 • RAFANELL, August. «La llengua: els límits de la castellanització». Dins: SERRA, Eva; TORRES, Xavier (coor.). Història Política, Societat i Cultura dels Països Catalans v. 4. Crisi institutcionali canvi social: segles XVI i XVII. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997, p.238-255.
 • RAFANELL, August. «Le “limousinisme” catalan au début du XIXe siècle». Dins: TORREILLES, Claire (ed.). L’Occitanie romantique. Périgueux: CELO, 1997, p.193-
1995
 • MASCARELLA Jordi. «De la mort a la confessió: peripècia viscuda i complementaritat textual entre uns ribatans del segle XVII» Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (1993-1994), (1995), p. 13-30.
 • PRATS, Modest. Política lingüística de l’Església catalana segles XVI i XVII. Vic: Eumo, 1995.
 • PRATS, Modest. «L’estat de la llengua i la cultura». Dins: ALBAREDA, Joaquim. (coor.). Història, Política, Societat i Cultura del Països Catalans. v. 5: Desfeta política i embranzida econòmica: segle XVIII. Enciclopèdia Catalana, 1995 p. 308-326.
 • PRATS, Modest. «La llengua catalana al segle XVIII. Possibles pautes d’estudi». Dins: BALSALOBRE, P.; GRATACÓS, J. (ed.). La llengua catalana al segle XVIII. Barcelona: Quaderns Crema, 1995, p. 15-73.
 • PRATS, Modest. «Un episodi de la història de la llengua catalana: Llengua i ensenyament a Sardenya». Dins: AGUSTÍ, Alfred. Llengua i Església a la Lleida del XVI al XVIII. Lleida: Universitat de Lleida, 1995, p.9-17.
 • RAFANELL, August. «La invenció d’una tradició. L’emergència dels dialectes en la llengua literària». Dins: BALSALOBRE, Pep; GRATACÓS, Joan (ed.). La llengua catalana al segle XVIII. Barcelona: Quaderns Crema, 1995, p. 287-328.
1994
 • PRATS, Modest. «De Miquel Péreç a Pere Gil». Dins: Atti del Convegno Internazionale di Studio catalani. Venecia, 1994, p. 375-382.
 • RAFANELL, August. «El bon ús del valencià al segle XVII». Alba, núm. 8 (1994), p.109-122.
 • RAFANELL, August. «Les idees sobre l’apitxat de València a l’edat moderna». Estudi General, núm. 14 (1994), p. 13-47.
1993
 • RAFANELL, August. «El mossàrab i la llengua dels valencians». Revista de Catalunya, núm. 79 (1993), p.31-51.
 • RAFANELL, August. «Une langue: deux fonctions. Des limites de la diglossie en l’histoire du catalan». Lengas, núm. 34 (1993), p.31-47.
1992
 • FELIU, Francesc; MARTÍ, Sadurní; TEN, Francesc; VICENS, Josep. Tractar de Nostra llengua catalana. Apologies setcentistes de l’idioma al Principat. Vic: Eumo, 1992.
 • NADAL, Josep M. Llengua escrita i llengua nacional. Barcelona: Quaderns Crema, 1992.
 • NADAL, Josep M.; PRATS, Modest. Història de la llengua catalana. Vol. II. Barcelona: Edicions 62, 1992.
 • RAFANELL, August. «Els filòlegs i els “patois” a la França moderna». Revista de Catalunya, núm. 69 (1992), p. 67-78.
1991
1990
 • PRATS, Modest; RAFANEL, August; ROSSICH, Albert. El futur de la llengua catalana. Barcelona: Empúries, 1990.
 • RAFANELL, August. «La llengua autòctona en els escrits del canonge Chabàs». A Sol Post, núm. 1 (1990), p. 169-179.
 • RAFANELL, August. «Una polèmica prosòdica a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona». Caplletra, núm. 9 (1990), p. 167-177.
1989
 • BATLLE, Carles; RAFANELL, August. «Algunes consideracions sociolingüístiques sobre els dietaris de Porcar, Vic i Sòria». Dins: Segon Congrés Internacional de la Lengua Catalana. Valencia: Institut de Filologia Valenciana, 1989, p. 259-2288.
 • MASCARELLA, Jordi. «Carta de dotació de l'església de Sant Pere de Ripoll». Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 1988-1989, (1989).
 • MASCARELLA, Jordi. «Glossari dels textos mèdics». Dins: RAGUER, Eudald; PUIG, Pere. Textos mèdics catalans: pediatria i obstetrícia al segle XVIII. Ripoll: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, 1989, p. 83-93.
 • MASCARELLA, Jordi. «Medicina i llengua: reflexions entorn de la llengua mèdica a la muntanya catalana del segle XVIII». Dins: RAGUER, Eudald; PUIG, Pere. Textos mèdics catalans: pediatria i obstetrícia al segle XVIII. Ripoll: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, 1989, p. 19-27.
 • RAFANELL, August. «El misteriós llemosí de la Festa d’Elx». La Rella, núm. 8 (1989), p. 31-39.
 • RAFANELL, August. «Notes sobre la interferència lingüística en la literatura catalana del Barroc». Dins: RAFANELL, August; ROSSICH, Albert (cur.). El Barroc català. Barcelona: Quaderns Crema, 1989, p. 611-630.
 • RAFANELL, August. «Uns escolis inèdits sobre la llengua catalana escrits a la primeria del segle XVIII». Dins: FERRANDO, Antoni; HAUF, Albert. Miscel·lània Joan Fusterz, v. 6. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989, p.249-260.
1988
 • PRATS, Modest. «Per a una valoració de la versió catalana de la Divina Comèdia d’Andreu Febrer». Dins: Studia in honorem prof. M. de Riquer / III. Barcelona: Quaderns Crema, 1988, p. 97-107.
 • PRATS, Modest; ROSSICH, Albert. «El llibre dels secrets d’agricultura i la prosa catalana a l’època del barroc». Dins: AGUSTÍ, M. Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril. Barcelona: 1988, p. 21-38.
 • RAFANELL, August. «A propòsit d’una traducción valenciana dels “Aforismes rurals” de Narcís Fages de Romà». Caplletra, núm. 3 (1988), p. 79-89.
 • RAFANELL, August. «El populisme lingüístic com a mite i com a estratègia (l’exemple hispànic)». Límits, núm. 5 (1988), p. 19-31.
 • RAFANELL, August. «La llengua dels valencians vista des de la Catalunya de l’edat moderna». Afers, núm. IV (1988-1989), p. 231-249.
1986
 • MASCARELLA, Jordi. «"Per Nadau parlatz Gascon": notes sobre una convenció teatral catalana dels segles XVI i XVII». Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 1985-1986, núm. 10 (1986), p. 9-21.
 • MASCARELLA, Jordi. «Un col·loqui de dos pastors en llengua gascona». Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 1985-1986, núm. 10 (1986), p. 3-8.
1985
 • MASCARELLA, Jordi. «El text de la Passió d’Aranyonet, un drama que no va ser». Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 1985-1986, núm. 7 (1985), p.19-25.
1982
 • NADAL, Josep M.; PRATS, Modest. Història de la llengua catalana. Vol. I. Barcelona: Edicions 62, 1982.