Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Sol·licitud participació estudiants

Contacto

Sección de Becas y Ayudas a los Estudiantes

Edificio CIAE
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona
Tel. 972 41 80 53
Fax 972 41 98 44 (A/a Sección de Becas)
Adreça electrònica / Dirección de correo electrònico / Email address beques@udg.edu
Mapa / Map Cómo llegar
Horari / Horario / Opening hours Horarios de atención

Sol·licitud Ajuts Econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants de la Universitat de Girona per a l'any 2023

Dades personals del sol·licitant i/o representant (en el cas d'un col·lectiu):

*
*
*
*
*
*

Dades identificatives del col·lectiu (si escau):

Dades dels membres del col·lectiu

Observacions

Documentació que cal adjuntar (format PDF)

*

D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tots aquells actes que es dictin en aquesta convocatòria seran notificats a les persones interessades mitjançant publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona. Tanmateix, a efectes merament informatius, la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants podrà comunicar per correu electrònic la resolució a les persones interessades, així com qualsevol altre acte que consideri oportú.

D’acord amb l’art. 6 del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, les dades seran tractades per la Universitat i no seran comunicades o cedides sense el seu consentiment previ, excepte en els casos previstos legalment.

La Universitat entén que el sol·licitant autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. En qualsevol moment, el sol·licitant, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona, Plaça Sant Domènec 3, 17004 GIRONA.

*

Per a més informació sobre la política de privacitat de la Universitat de Girona, us podeu adreçar a secretari.general@udg.edu.

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE:

Declaro:

1. Que he justificat degudament les beques o ajuts que se m’han concedit anteriorment a càrrec del pressupost de la Universitat de Girona.

2. Que no tinc cap deute per cap concepte amb la Universitat de Girona i que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària de l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

3. Que autoritzo a la Universitat de Girona perquè sol·liciti a l’Agència Tributària i a la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i Coneixement, així com als òrgans i institucions que estimi oportuns, les dades necessàries per a la gestió i resolució de la convocatòria.

4. Que no em trobo en cap de les circumstàncies recollides als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que m’impedeixi obtenir la condició de beneficiari.

5. Que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com la documentació annexa, si escau, i em comprometo, si obtinc l’ajut, a complir les condicions que s’especifiquen a la convocatòria.

6. Que no he sol·licitat ni rebut ajuts, premis o subvencions pel mateix projecte procedent de la Universitat de Girona ni d'altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. En cas afirmatiu, s’haurà d’indicar l’organisme al qual s’ha sol·licitat o rebut l’ajut, la data de sol·licitud o concessió i l’import sol·licitat o concedit.

*