Convenis de col.laboració específica

Convenis de col.laboració específica

Des de la Secretaria General, responsable de la tramitació i arxiu dels convenis de la Universitat de Girona, estem treballant per posar en marxa una eina informàtica que automatitzi tot el procés de gestió d’un conveni, tant abans de la seva signatura com en la seva execució.

En tot cas, fins al moment en que entri en funcionament el tramitador automatitzat, atesa la diferent casuística de convenis que genera la Universitat de Girona i per tal de donar coherència a tot el procés i gestions que cal fer per tal de signar-los, cal tenir en compte els conceptes generals que segueixen:

El full de control és el document que recull els vistiplaus necessaris.

El Promotor/a del conveni (PDI, caps de servei) és aquella persona que vol signar el conveni i que, per tant, s'implica activament en els processos per a fer-ho possible i per dur a terme les activitats que es convenien.

En funció de la naturalesa del conveni, caldrà que aquest compti amb el vistiplau de diferents responsables. Si la implicació econòmica és de despesa caldrà que el Promotor/a aporti l'oportuna reserva de crèdit i si és d'ingressos el núm. de compte bancari. El SEPIC farà les comprovacions pertinents.

Els convenis poden generar-se dins de la pròpia UdG o bé arribar en el format de la contrapart. Tant en un cas com en l'altre el procés a seguir serà el mateix. Si és generen a la UdG s'usaran els models que es poden trobar dessota.

Tot i que la llengua vehicular de la UdG és el català, la seva traducció a aquesta llengua estarà vinculada a la finalitat del conveni i al servei que l'hagi de gestionar. En línies generals si els convenis són en anglès, francès, italià o castellà no caldrà la seva traducció.

Finalment, si es tracta d’un conveni marc amb una Institució d’Ensenyament Superior o d’un conveni de mobilitat i/o intercanvi d’estudiants, PDI o PAS caldrà contactar amb l’Oficina de Relacions Exteriors.

 

full de control

Podreu trobar un resum d'aquest circuit en el quadre adjunt.

Instrucció conjunta entre la Secretaria General i la Gerència sobre la tramitació dels conveni, de data 20 d'octubre de 1995

Instrucció de Gerència sobre el traspàs dels convenis gestionats per l'ACRI a la Secretaria General, de data 16 de maig de 2011.

Resolució del rector, de data 8 de gener de 2018, de delegació de signatura al VR de Política Acadèmica.

 

 (*) Models de conveni de col·laboració específica i conveni marc

 

Els documents són en format 

 

 (*) Model de conveni de pràctiques acadèmiques externes


Els documents són en format 

 (*) Model de conveni d'una cotutela de tesi doctoral i normativa.


Els documents són en format 

 (*) Model de conveni de doctorats interuniversitaris i normativa.


Els documents són en format 

 

 (*) Model d'addenda de renovació de patrocini sobre Càtedres.

  • Català

 (*) Model de conveni de creació de Càtedres.

  • Català

  (*) Model de conveni de doble titulació màsters

  • Castellà
  • Anglès
  • Portuguès
  • francès

  (*) Model de conveni de doble titulació graus

  • Espanyol
  • Anglès
  • Portuguès
  • francès