Consell d'Estudiants
   

Reglament vell

Reglament

           
Marc legal
(Aprovat per la Junta de Govern en la sessió núm. 3/99 de 18 de març de 1999)

Preàmbul

Disposicions generals

Capítol I. Del Consell d'Estudiants

    Secció I. Del Consell d'Estudiants

    Secció II. Dels membres del Consell d'Estudiants

Capítol II. Del Ple

Capítol IV. De les comissions de treball

Capítol V. Del/la coordinador/a

Capítol VI. De la representació dels estudiants en els centres de la UdG

Capítol VII. De les delegacions d’estudiants

    Secció I. De la Delegació General d'Estudiants

    Secció II. De les delegacions d’estudiants

Capítol VIII. Dels becaris d’estudiants

Capítol IX. Acords, propostes, comunicacions i convocatòries

Capítol X. De l’elecció de persones

Capítol XI. De la representativitat

Capítol XII. De la Comissió d'Interpretació i d'Aplicació

Disposicions

Descarrega-te'l


Preàmbul

   Aquest Reglament té com a objecte establir el marc organitzatiu dels estudiants de la Universitat de Girona. Preveu l'estructura orgànica dels representants dels estudiants. El Consell d'Estudiants actua mitjançant el Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball específiques. Com a seu de base territorial s'estableix la Delegació General del Consell d’Estudiants i les delegacions del Consell d'Estudiants, que actuaran d'acord amb les directrius de la Comissió Permanent i dels òrgans de representació dels estudiants a cada centre. L'estructura troncal es fonamenta en la facultat, escola o secció d’estudis i, amb caràcter excepcional, la Divisió, amb entitat pròpia, tal com estableixen les disposicions generals.Disposicions generals

  En virtut del que preveu la llei 11/1983, de reforma universitària, i d'acord amb la legislació vigent, els representants dels estudiants de la Universitat de Girona regulen la seva organització institucional i oficial en l'àmbit de la Universitat de Girona.

L'estructuració orgànica d'aquest reglament queda determinada per 7 facultats o escoles, que són: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Facultat de Dret, Facultat de Ciències, Facultat de Lletres, Facultat de Ciències de l’Educació, Escola Politècnica Superior i Escola Universitària d’Infermeria.


Capítol I. Del Consell d'Estudiants

Secció I. Del Consell d'Estudiants

Art. 1 - El Consell d'Estudiants és el màxim òrgan de representació i deliberació dels estudiants
d’ensenyaments oficials i propis de la UdG.

Art. 2 - El Consell d'Estudiants està format per tots els estudiants claustrals elegits pels estudiants,
segons la normativa vigent.

Art. 3 - El Consell d'Estudiants actua per mitjà dels seus òrgans de govern: Ple del Consell, Comissió
Permanent i comissions de treball.

Art. 4 - El Consell d’Estudiants disposarà d’uns espais que seran assignats per la Junta de Govern de la
UdG previ informe del Consell d’Estudiants.

Art.5 - El Consell d’Estudiants té un pressupost autònom assignat per la Junta de Govern de la UdG.

Secció II. Dels membres del Consell d'Estudiants

Art. 6 - Són membres del Consell d'Estudiants tots els claustrals elegits pels estudiants, d'acord amb els Estatuts de la Universitat de Girona.

Art. 7 - Són obligacions dels membres del Consell d’Estudiants.

a) Assistir a les reunions dels òrgans de què formin part.

b) Contribuir a l'assoliment dels objectius programats pel Consell d'Estudiants

c) Vetllar pel reconeixement i exercici dels drets i deures dels estudiants reconeguts a la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària i als Estatuts de la UdG.

d) Vetllar pel bon funcionament de les delegacions del Consell d'estudiants.

e) Altres obligacions delegades pel Ple del Consell d'Estudiants i les que es derivin de la normativa vigent.


Capítol II. Del Ple

Art. 8 - El Ple és l'òrgan representatiu del Consell d'Estudiants, sobre qui recau la màxima responsabilitat d'actuació en tots aquells assumptes que afecten els estudiants de la Universitat de Girona. Està format per tots els estudiants claustrals de la Universitat de Girona. Hi assistiran, amb veu però sense vot, un representant de cada centre adscrit o vinculat a la Universitat de Girona.

Art. 9 - El Ple del Consell d'Estudiants es reunirà ordinàriament com a mínim un cop per trimestre, amb la convocatòria escaient.

Art. 10 - El Ple del Consell d'Estudiants podrà reunir-se extraordinàriament a proposta de la Comissió Permanent o del 30% dels membres del Consell.

Art. 11 - Són funcions del Ple del Consell d'Estudiants:

a) Traçar les directrius d'actuació dels estudiants en el marc universitari

b) Elegir els membres de la Comissió Permanent. L’elecció es farà pels membres claustrals de cada facultat o escola.

c) Aprovar, examinar i censurar l'actuació de la Comissió Permanent

d) Elegir i proposar, si escau, els estudiants que han de formar part dels òrgans de govern de la Universitat

e) Demanar als òrgans competents els recursos necessaris

f) Administrar els seus propis recursos

g) Actuar com a incentivador de l'activitat de l'entorn universitari

h) Convocar actes, mobilitzacions, manifestacions o vagues, si escau

i) Manifestar-se aprovant o censurant l'actuació del govern de la Universitat de Girona

j) Manifestar-se en ple, com a Consell d'Estudiants, en tots aquells afers de rellevància que afectin d'alguna manera l'esfera de l’estudiant universitari

k) Elegir, d'entre els membres del Consell, el/la coordinador/a d'aquest Consell

l) Altres funcions que es puguin derivar de la normativa vigent

Art. 12 - El - Ple del Consell d'Estudiants està representat per la Comissió Permanent i aquesta, pel coordinador/a o persona en qui delegui.


Capítol III. De la Comissió Permanent

Art. 13 - La Comissió Permanent és l’órgan de govern del Consell d’Estudiants; els seus membres són elegits pel Ple del Consell d'Estudiants. La Comissió Permanent està formada per dos estudiants claustrals de cada Facultat o Escola de la UdG més la persona que exerceixi el càrrec de Coordinador/a del Consell d’Estudiants. Un d’aquests dos representants ha de ser necessàriament, alhora, el representant d’aquella facultat a la Junta de Govern de la UdG. Quan els seus membres creguin oportuna l'assistència dels coordinadors de les comissions de treball o d'algun convidat, aquests actuaran amb veu i sense vot.

Art. 14 - La Comissió Permanent és l'òrgan executiu i de representació del Consell d'Estudiants. Li correspon executar el que li atribueixi el Ple del Consell d'Estudiants i proposar el que s'escaigui per raó de la seva competència.

Art. 15 - La Comissió Permanent té la seu a l'edifici de les Butinyanes. Aquesta seu es pot modificar per acord de la Junta de Govern, previ informe del Consell d’Estudiants.

Art. 16 - La Comissió Permanent gaudeix d'autonomia per organitzar-se, reunir-se i actuar, de manera que pot distribuir funcions i responsabilitats entre els seus membres.

Art. 17 - Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Executar les directrius del Ple del Consell d'Estudiants

b) Informar el Ple del Consell d'Estudiants de tots els acords presos. En tot cas, el Ple del Consell d’Estudiants tindrà dret a vetar els acords presos per la Comissió Permanent.

c) Representar el Ple del Consell d'Estudiants en assumptes de negociació

d) Adoptar i executar acords relatius a assumptes tractats per les comissions de treball i qüestions que, per la seva urgència, necessitin una resolució immediata. En aquest cas caldrà la ratificació o censura del Ple del Consell

e) Prendre les atribucions encomanades pel Ple del Consell d’Estudiants

f) Delegar en les comissions de treball o en membres dels òrgans de govern de la Universitat de Girona la representativitat del Consell d'Estudiants en assumptes de negociació

g) Aprovar, examinar i censurar l'actuació de les comissions de treball tant en la seva tasca habitual com en aquella delegada de representació

h) Gestionar de manera provisional els recursos pressupostaris a proposta de la Comissió Econòmica. Caldrà la ratificació definitiva del Ple del Consell

i) Altres funcions que es puguin derivar de la normativa vigent.


Capítol IV. De les comissions de treball

Art. 18 - Les comissions de treball són creades, modificades i dissoltes pel Ple del Consell d'Estudiants.

Art. 19 - Les comissions de treball són grups especialitzats que estudien, proposen i analitzen assumptes de la seva competència.

Art. 20 - Formen part de les comissions de treball els claustrals i els estudiants que ho manifestin. És recomanable que cada centre docent hi sigui representat. Cada comissió podrà nomenar, si així ho creu convenient, un representant. S’intentarà garantir la participació d’estudiants provinents dels diferents intercanvis amb d’altres països.

Art. 21 - Les comissions de treball gaudeixen d'autonomia organitzativa.

Art. 22 - Són funcions de les Comissions de treball:

a) Estudiar i analitzar afers de la seva competència

b) Emetre informes sobre el desenvolupament de les tasques dutes a terme

c) Assessorar la Comissió Permanent

d) Tractar i discutir afers de la seva competència amb els òrgans de govern de la Universitat de Girona.

e) Informar la Comissió Permanent de tots aquells afers que les comissions estudïin, analitzin o gestionin.

f) Altres funcions que es puguin derivar de la normativa vigent

Art. 23 - El Consell d'Estudiants té 4 comissions de treball amb caràcter fix -Comissió d'Ordenació Acadèmica, Comissió Econòmica, Comissió d'Informació i Comissió Cultural-, a més de totes aquelles que el Ple del Consell decideixi, de manera definitiva o transitòria.
Capítol V. Del coordinador/a del Consell d'Estudiants

Art. 24 - El/la coordinador/a té com a finalitat coordinar el Consell d'Estudiants.

Art. 25 - El/la coordinador/a serà un estudiant claustral elegit pel Ple del Consell d'Estudiants.

Art. 26 - Són funcions del/la coordinador/a:

a) Convocar el Ple del Consell a proposta de la Comissió Permanent o del 30% dels seus membres

b) Convocar la Comissió Permanent per iniciativa pròpia o a proposta del 30% dels seus membres

c) Fixar l'ordre del dia del Ple i de la Comissió Permanent

d) Aixecar acta de cada reunió

e) Canalitzar la comunicació entre òrgans de govern i claustrals

f) Coordinar els responsables de les comissions de treball

g) Autoritzar i delegar la utilització del segell del Consell d'Estudiants

h) Registrar totes les actes i documents propis del Consell d'Estudiants

i) Gestionar i administrar els recursos del Consell d’Estudiants a proposta de la Comissió Permanent

j) Altres funcions que es puguin derivar de la normativa vigent


Capítol VI. De la representació dels estudiants en els centres de la Universitat de Girona

Art. 27 - El Consell d’Estudiants promourà la participació dels estudiants en cadascun dels estudis i centres de la Universitat de Girona.

Art. 28 -
Cada estudi o titulació podrà tenir un consell de delegats, d’acord amb el que disposi, en cada cas, el reglament del centre.

Art. 29 - Els consells de delegats disposarien d'autonomia d'organització i de funcionament.

Art. 30 - Els acords que es prenguin en els esmentats òrgans de representació dels estudiants als centres, podran anar adreçats als òrgans de govern de la facultat, escola o secció d’estudis i, si escau, a la Comissió Permanent mitjançant els claustrals de la facultat, escola o secció d’estudis. Els òrgans de representació dels estudiants als centres informaran la Comissió Permanent de les actuacions que faci, si tenen transcendència en el marc de la Universitat.

Art. 31 - Cada òrgan de representació dels estudiants als centres comunicarà al Consell d'Estudiants la seva organització i les normes de funcionament.


Capítol VII. De les delegacions del Consell d’estudiants

Secció I. De la Delegació General del Consell d'Estudiants

Art. 32 - La Delegació General del Consell d'Estudiants és la base física de coordinació a nivell informatiu i de gestió de les delegacions d’estudiants situades a cada facultat o escola.

Art. 33 - La Comissió Permanent establirà les directrius de la Delegació General d'Estudiants.

Art. 34 - La Delegació General del Consell d'Estudiants no representa els estudiants, sinó que serveix de suport informatiu i de gestió d'aquests estudiants i dels seus representants.

Art. 35 - La Delegació General del Consell d'Estudiants serà gestionada pels becaris que determini la Universitat d’acord amb el Consell d’Estudiants.

Secció II. De les delegacions del Consell d’estudiants als centres de la UdG

Art. 36 - Les delegacions del Consell d’estudiants són seus físiques situades a cada facultat, escola o secció d’estudis. La seva constitució, modificació o supressió correspon al Consell d'Estudiants. El Consell d’Estudiants disposarà d’uns espais situats a cada centre, l’assignació dels quals correspon a la Comissió de Govern de cada centre, previ informe del Consell d’Estudiants.

Art. 37 - Les delegacions del Consell d’estudiants seran gestionades pels becaris que es determini. Els claustrals del centre, escola o secció d’estudis hi col.laboraran vetllaran per la seva correcta actuació i el compliment de les obligacions que els han estat assignades d’acord amb la convocatòria de beques.

Art. 38 - Són funcions de les delegacions del Consell d’estudiants:

a) Vetllar pel bon funcionament de les delegacionsdel Consell d’estudiants, de manera que disposin del material necessari i de la documentació escaient

b) Proporcionar als estudiants suport i assessorament informatiu d'àmbit universitari i, si escau, extrauniversitari

c) Col.laborar, en el marc de les seves competències, amb els representants dels estudiants

d) Executar els acords de la Comissió Permanent dins del seu àmbit territorial

e) Sol.licitar als claustrals i/o als delegats informacions sobre determinats assumptes de la seva competència

f) Facilitar que els estudiants del centre rebin tota la informació que els és interessant

g) Assistir amb caràcter de secretariat els consells de delegats quan aquests ho creguin escaient


Capítol VIII. Dels becaris del Consell d’estudiants

Art. 39 - El/la becari/a del Consell d’estudiants té com a finalitat col.laborar amb els estudiants. Seran becaris els adjudicataris de les convocatòries d’ajuts de caràcter especial de la UdG.

Art. 40 - El/la becari/a del Consell d’Estudiants actuarà com a col.laborador/a administratiu/va dels diferents òrgans que representen els estudiants.

Art. 41 - Els becaris de la Delegació General del Consell d'Estudiants assistiran el Consell d'Estudiants quan aquest ho cregui necessari.

Art. 42 - Els becaris de les delegacions del Consell d’estudiants assitiran les delegacions d’estudiants i els consells de delegats del seu àmbit territorial quan aquests ho creguin convenient.

Art. 43 - Seran funcions dels becaris del Consell d’Estudiants, a més, totes aquelles que es derivin de la convocatòria anual d’ajuts especials que a tal efecte convoquen el Vice-rectorat de docència i estudiants i el Consell d’Estudiants.

Art. 44 - El/la becari/a del Consell d’estudiants depèn orgànicament i funcionalment del Consell d’Estudiants i desenvoluparà allò que els diferents òrgans de representació dels estudiants li encomanin en el marc de les seves funcions.

Art. 45 - La Comissió Permanent i el Coordinador del Cd’E es responsabilitzaran de la correcta actuació dels becaris i del bon funcionament de les delegacions del Consell d’estudiants, i si escau emetran informes als òrgans competents.


Capítol IX. Acords, propostes, comunicacions i convocatòries

Art. 46 - Per a la constitució en ple del Consell d'Estudiants, caldrà l'assistència mínima del 50% dels seus membres en primera convocatòria. En cas de no complir-se aquest requisit, l'òrgan es podrà reunir en segona convocatòria al cap de 30 minuts, amb una assistència mínima del 20%.

Art. 47 - Per a la constitució de la Comissió Permanent, caldrà l'assistència mínima del 75% dels seus membres en primera convocatòria. En cas de no complir-se aquest requisit, l'òrgan es podrà reunir en segona convocatòria al cap de 30 minuts, amb una assistència mínima del 25 %.

Art. 48 - Els òrgans que preveu aquest reglament, un cop constituïts, podran prendre acords si hi ha el quòrum establert en els articles 46 i 47.

Art. 49 - Els acords de tots els òrgans a què fa referència aquest Reglament seran presos per consens. En cas d’impossibilitat d’arribar al consens, es pendran per majoria absoluta en primera votació i majoria simple en segona votació. S'entén per majoria absoluta en el marc d'aquest Reglament el vot favorable de la meitat més un dels assistents, i per majoria simple, el vot favorable de la proposta més votada.

Art. 50 - Els escrits i les comunicacions oficials del Consell d’Estudiants o dels altres òrgans que representen els estudiants aniran segellats amb el segell propi.

Art. 51 - Només tindran validesa, i el Consell d’Estudiants en serà responsable, aquells documents que compleixin els requisits esmentats anteriorment.

Art. 52 - Cada òrgan que expedeixi documents, acords o propostes en portarà un registre o arxiu.

Art. 53 - Les convocatòries hauran de preveure l’hora i el lloc de celebració i l’ordre del dia. S’admetran nous punts a l’ordre del dia si hi ha un mínim de 5 persones que donen suport a la proposta.

Art. 54 - L’aprovació d’aquest reglament i les seves reformes requeriran el vot favorable de més del 50% del Ple del Consell d’Estudiants.


Capítol X. De l’elecció de persones.

Art. 55 -
L’elecció serà secreta

Art. 56 - Quinze dies abans de l’elecció hi haurà una sessió informativa on els membres que cessin explicaran les tasques i funcions dels diferents òrgans als que s’hi incorporin.

Art. 57 - Només es podran votar les persones que hagin presentat candidatura. Els candidats tenen el dret i el deure de presentar un programa.

Art. 58 - Seran electors les persones adscrites al nivell organitzatiu on es faci l’elecció (Ple del Consell d’Estudiants, Comissió Permanent, …)

Art. 59 - L’elecció es realitzarà sempre que es compleixi el que disposen els articles 46 i 47.


Capítol XI. De la representativitat

Art. 60 - Els representants dels estudiants als diferents òrgans de govern de la Universitat hauran de tenir el vist i plau del Consell d’Estudiants.


Capítol XII. De l’Associació Cultural del Consell d’Estudiants

Art. 61 - El Consell d’Estudiants podrà tenir una associació cultural destinada a participar dels incentius i subvencions de què gaudeixen aquest tipus d’associacions. Respondrà únicament a les finalitats del Consell d’Estudiants.

Art. 62 - Els membres del Consell d’Estudiants podran ser, al mateix temps, membres de l’Associació del Consell d’Estudiants.


Disposicions

Disposició addicional

El Ple del Consell d’Estudiants aprova la possibilitat de contemplar en un futur la remodelació de les atribucions i tasques del Coordinador/a del Consell d’Estudiants per tal que hi pugui haver més d’un Coordinador/a. Aquest acord haurà d’ésser ratificat per la Junta de Govern de la Universitat de Girona

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació a la Junta de Govern de la Universitat de Girona".