Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Editorial - n.20Editorial

A la Declaració de Xangai sobre Promoció de la Salut (2016) s’identifica l’alfabetització per a la salut com un dels tres pilars bàsics en promoció de la salut, posant de relleu la necessitat d’incloure-la a la nova agenda de desenvolupament sostenible. Així, donada la rellevància que ha estat adquirint en els últims anys, l’alfabetització ha d’estar considerada com un important tema transversal en la promoció de la salut al llarg de la vida i ha d’estar present a totes les polítiques públiques per tal d’avençar en la salut global de tota la població.

[Ampliar l'article]