Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Entrevista a Begoña Merino Merino

En tots els teus anys d'experiència treballant en el Ministeri, quins canvis has observat en la promoció de la salut?

L'entesa del concepte. A l'inici es confonia constantment amb l'educació per a la salut. I actualment els termes prevenció de la malaltia i promoció de la salut segueixen intercanviant-se i això fa que no dissenyem bé les intervencions i fins i tot que part dels diferents components de les mateixes es contradiguin, el que resta efectivitat i credibilitat.
També he observat una major formació dels professionals i una major implicació de la ciutadania.
Un augment de número de recursos per a la promoció de la salut, encara que segueixen sent molt insuficients i potser també haurien d'estar més integrats i coordinats.
I per últim destacaria l’evolució dels projectes, programes i activitats de promoció de la salut cap a respostes més integrals, multicomponents, centrades en poblacions específiques i basades en l'evidència.

Què ha representat l'elaboració d'estratègies en promoció de la salut i quines destacaries? 

Les estratègies han representat estructures de suport per a la posada en marxa d'intervencions més efectives, prolongades en el temps, finançades, que faciliten la coordinació dels actors necessaris així com un seguiment periòdic.
Destacaria per la seva universalitat i impacte en la salut, les dirigides a la població escolar. Partint de la base que es va realitzar una anàlisi de la situació (1), es va treballar un document de consens (2) i documents per facilitar la seva implementació a les aules (3)
Aquest enorme treball de revisió, planificació i consens es va dur a terme el 2008. I des de llavors la implementació d'activitats, programes i estratègies en les comunitats autònomes ha estat general, si bé cada comunitat ha insistit en diferents aspectes i aplicacions totals o parcials. L'actual "Pla Estratègic de salut escolar i Estils de vida Saludable" torna a emmarcar tot aquest enorme treball realitzat per milers de professionals i administracions sanitària i educatives per promoure la salut i l'educació a l'escola (4)

Destacaria com a segona "L'Estratègia Nacional d'Equitat en Salut i desigualtats socials en salut". En aquest cas, per la seva amplitud i estructuralitat. El seu desenvolupament no ha baixat a aspectes micro, excepte en qüestions molt concretes amb criteris d'oportunitat i prioritat. En aquest sentit s'han fet moltes coses, com la formació en determinants socials de la salut o les estratègies de salut amb la població gitana (5)

I com a tercera l'"Estratègia de promoció de la salut i prevenció de la malaltia". (6)
Crec que en aquest cas s'ha aconseguit conjugar bastants qüestions clau per a la promoció de la salut i el seu desenvolupament, que habitualment queden al calaix o fins i tot, incloses dins de les publicacions formals, queden en l'oblit. Encara que, no exempta de dificultats, l'Estratègia segueix avançant. Seria necessari un major compromís en qüestions específiques, estrènyer la coordinació entre administracions, finançament especifica i mes recursos humans si es vol que estiguin implementades totes les qüestions pendents abans de 2020, termini final per a la qual va ser prevista.

Ens podries indicar alguns reptes en promoció de la salut?

Per a mi un dels reptes és el desenvolupament de la promoció de la salut en l'entorn sanitari. Crec que aquest és un entorn que hauria de marcar una diferència, tant els centres hospitals, com centres de salut haurien d'actuar com a referents de la promoció de la salut en la comunitat que rep els seus serveis.

Una altre repte és que hi hagi un bon abordatge de la intersectorialitat, que permeti diagnòstics compartits i objectius i prioritats comuns, amb planificació d'accions sinèrgiques on cada sector respongui de les seves mesures. Més enllà, de fer tots el de tots, que és com s'ha entès la intersectorialitat en alguns casos
Per últim crec que la formació en continguts i habilitats de promoció i educació per a la salut i la recerca aplicada, incloent en aquest apartat els processos i metodologies per donar poder i facilitar processos de canvi és un altre repte important en Promoció de la Salut. També l'anàlisi i discussió permanent sobre les noves realitats i les formes d’afrontar-les amb flexibilitat. D'una banda, hi ha un gran respecte i seguiment de l'evidència en promoció de la salut i per una altra hi ha dificultats per entendre tot el context en què es produeix i es cau en el dogmatisme i la rigidesa. Aquesta evidència té unes característiques molt específiques que la diferencien de l'àrea clínica més individual i hauríem d’investigar més en com aplicar-la i com fer transferència dels processos. Segueixo tenint la sensació que seguim sent molt artesans, i cada acció es reinventa, perquè no tenim una guia sobre que és essencial i que és accessori. El context de la promoció de la salut és molt complex però es pot abastar en major mesura amb el coneixement que actualment està disponible.