Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

bepSALUT

Com esmenta la Carta d’Ottawa la salut es crea en el context de la vida quotidiana, on aprenem, treballem, juguem i estimem. Per tan, es reconeix la persona com a principal font de salut. Al mateix temps, la salut i el seu manteniment es perceben cada vegada més com una inversió i un repte social ja que la recerca ens indica que hi ha proves convincents del fet que promoure la salut resulta eficient. Així, les estratègies de promoció de la salut es vehiculen a través de la formulació de polítiques públiques, l’enfortiment i la participació de les accions comunitàries, la creació d’entorns favorables a la salut, tan en la seva dimensió física, social, psicològica com recreativa, el desenvolupament d’aptituds i habilitats personals per a prendre decisions saludables i la reorientació dels serveis de salut.

Existeixen, doncs, una gran varietat de formes d’acció i s’evidencia la necessitat d’una major reflexió sobre la diversitat de la Promoció de la Salut en els contextos de malaltia i en quin grau o en quin sentit determinades pràctiques promouen o dificulten el desenvolupament de la salut. Al mateix temps, canvis socials, biològics i de comportament comporten permanentment reptes emergents per a la salut. Es per això que necessitem permanentment anar més enllà.

Amb aquesta publicació obrim un nou espai per a l’expressió i la comunicació. En les seves pàgines hi trobarem claus que aportaran noves perspectives en Promoció de la Salut, que ampliaran les fronteres del coneixement i que, en definitiva, impulsaran aquelles tendències que s’assentin sobre el principi de l’empoderament tan individual com col·lectiu de la salut.

El Butlletí electrònic de Promoció de la Salut, “bepSALUT” és fruit del treball de tot un equip de professionals vinculats amb la Promoció de la Salut, que han actuat des del ple convenciment que en un moment com l’actual la informació, i especialment l’accés a la mateixa, és una de les claus de l’exercici professional. Aquesta publicació promou la divulgació i l’intercanvi de coneixements vinculats a la promoció de la salut cobrint així un nou espai de difusió i transferència de continguts.

La publicació, que es preveu de periodicitat quadrimestral, pretén ser una publicació de divulgació professional i un instrument de comunicació que permeti compartir experiències, recursos i coneixements amb totes les persones que treballen en Promoció de la Salut en l’àmbit nacional i internacional. A partir de les aportacions i contribucions del propis professionals es promourà el treball en xarxa, la participació i l’intercanvi de coneixements, fet que suposarà la maximització dels recursos i coneixements, motivació que romandrà constant en “bepSALUT”.

bepSALUT” és una publicació concebuda i gestionada des de la Càtedra de Promoció de la Salut, unitat estructural de la Universitat de Girona que compta amb la col·laboració de DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.