Enviament d'originals

Enviament d'originals

NORMES DE PUBLICACIÓ D’ARTICLES

El Butlletí electrònic de Promoció de la Salut – bepSALUT - té per objectiu la divulgació i intercanvi de temes vinculats a la promoció de la salut mitjançant, entre altres, la publicació d’articles crítics o teòrics, d’investigació o divulgació.

Els textos hauran de ser originals i inèdits; no s’admetran aquells textos que hagin estat publicats total o parcialment ni aquells que estiguin en procés de publicació. De manera excepcional, el Consell de Redacció pot recomanar, per la seva rellevància, la traducció d'un article difós en una altra publicació.

Tots els articles rebuts passen per un procés d'arbitratge (peer review) per part d'avaluadors designats pel Consell de Redacció.

És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a copyright.

 

PRESENTACIÓ D’ARTICLES

Els articles que s'enviïn han d'incloure els següents apartats::

 • Títol
 • Resum (aproximadament 500 caràcters amb espais inclosos)
 • Paraules clau (de 4 a 6)
 • Cos de l'article, estructurat en paràgrafs (aproximadament de 2500 a 3000 caràcters amb espais inclosos)
 • Bibliografia
 • Dades de l'autor (nom i cognoms, filiació acadèmica i/o professional, adreça postal, adreça electrònica).
 • Breu presentació curricular (màxim 200 paraules)
 • 2 fotografies

 

NORMES DE PUBLICACIÓ

 • Els articles hauran d’estar escrits en un dels següents idiomes: català, espanyol i anglès,
 • L’extensió aproximada ha de ser de 2500 a 3000 caràcters amb espais inclosos, o bé, d'una pàgina amb la font Times New Roman a 11 punts, amb interlineat de 1,5 línees.
 • No han de contenir subratllats. La lletra itàlica serà la utilitzada per ressaltar qualsevol element del text. El títol es presentarà en lletra negreta.
 • Les referències a articles o llibres figuraran en el text entre parèntesi, indicant el cognom de l’autor (o dels autors) i l’any d’edició del text consultat, separats per una coma. Si cal, s’inclouran referències específiques de pàgina (separades per dos punts), taula o figura (separades per comes).
 • La bibliografia s'ha d'incloure al final de l'article. Ha d'estar ordenada alfabèticament per autors i ha de seguir els criteris de citació de Vancouver que trobareu detallats clicant aquí.
 • Els gràfics, les taules i les imatges que vagin intercalats en el text s'han d'enviar també en un fitxer a banda, enumerats i amb un peu que n'identifiqui el contingut. Les taules s'enumeraran amb xifres romanes (Taula I) i els gràfics amb xifres aràbigues (Figura 1).
 • Els articles publicats per aquesta publicació es podran reproduir parcial o totalment, sempre que en la reproducció figuri la procedència i el nom de l'autor o dels autors.
 • Les opinions expressades en els articles són responsabilitat exclusiva dels autors.

 

PRESENTACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESCRITES

Les contribucions escrites s'han d'adreçar al Consell de Redacció de “bepSALUT” a l’adreça de correu electrònic catedrapromociosalut@udg.edu