If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

Novè cicle de conferències Agenda Política del Desenvolupament Humà Sostenible: “Crònica d'una crisi anunciada”
 
Període:
7 de febrer
Lloc:
Casa de Cultura de Girona, Aula C. (plaça Hospital 6 de Girona)
Organitza:
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona i Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i de l’Alt Maresme
Crèdits:
NO
 
Programa de les Jornades

17 de gener, 19 hores
 
El Sistema Capitalista Global en la Postcrisi” 
 1. La solució de la crisi en el capitalisme financiaritzat: més del mateix.

 2. Un pas endavant en la globalització: menys sobirania nacional i més desigualtat.

 3. L’impacte en el desenvolupament humà: els Objectius del Mil.leni (ODM) i la crisi del paradigma.

 4. Postcrisi, lògica capitalista i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental: la quadratura del cercle.

Javier Martínez Peinado. Professor Titular d’Economia Mundial i Desenvolupament a la Universitat de Barcelona. Director del Màster en “Globalització, Desenvolupament i Cooperació” de la UB. Professor del Màster en “Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local” de la UdG i d’altres Màsters i Postgraus d’altres universitats (Lleida, Pais Basc, etc.). Autor, entre d’altres, dels llibres Economía Mundial (McGraw-Hill) i El Capitalismo Global (Icaria). Membre de les xarxes REDEM (Red de Estudios de la Economía Mundial) i UNESCO/UNITWIN Medeuramèrica per al Desenvolupament Humà, de la qual n’és el nucli la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona.

Presenta i modera: Ana Urmeneta, Directora de l’Observatori del Desenvolupament Humà Sostenible de Catalunya, Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona.

 

24 de gener, 19 hores
La crisi econòmica: efectes en l’àmbit financer”
 1. Com creix l’economia capitalista?

 2. La crisi actual i els seus trets distintius: efectes del procés de financiarització.

 3. Els efectes de la crisi en el nostre país i en la Unió Europea: la presumpta dictadura dels mercats i la minimització del paper de la política.

Ramón Sánchez Tabarés. Catedràtic d’Estructura Econòmica Mundial a la Universitat de Barcelona, membre del comitè científic de la Revista de Economía Mundial. membre de la Xarxa UNESCO/UNITWIN Medeuramèrica per al Desenvolupament Humà, de la qual n’és el nucli la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona.

Presenta i modera: Gemma Valeri, responsable de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i de l’Alt Maresme.

 

31 de gener, 19 hores
"El cost humà de la crisi" 
 1. Atur i conseqüències en les polítiques socials.

 2. Impactes en les relacions Nord-Sud.

 3. Els immigrants paguen els plats trencats.

 4. Possibles nous paradigmes.

Arcadi Oliveres Boadella. Professor Titular d’Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona. President del Consell Català del Foment de la Pau, Justícia i Pau de Barcelona, Federació Catalana d’ONG per la Pau, Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) i de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat.

Presenta i modera: Jordi de Cambra, Coordinador General de la Càtedra Internacional UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona i de la Universidad de La Habana, i de la Xarxa UNESCO/UNITWIN Medeuramèrica per al Desenvolupament Humà.

 

7 de febrer, 19 hores
De quina crisi estem parlant? Crisi econòmica i crisi de civilització” 
 1. Les crisis capitalistes i la globalització neoliberal.

 2. Molt més que una crisi econòmica: imperi del mercat, crisi econòmica i crisi de civilització que inclou dimensions ètiques, polítiques, socials, culturals i ambientals.

 3. Insostenibilitat del model econòmic, polític i social vigent.

 4. Urgència i necessitat d’un canvi de model: un altre món no només és possible sinó que és necessari.

Jordi de Cambra BassolsDoctor en Ciències Econòmiques per la Universidad Autónoma de Madrid. Professor Titular de Sociologia (Universitats Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona i Girona), professor a diverses universitats d’Argentina, Brasil, Cuba, Estats Units, Paraguai i Xile. Coordinador General de la Càtedra Internacional UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona i la Universidad de La Habana, i de la Xarxa UNESCO/UNITWIN "Medeuramèrica per al Desenvolupament Humà". Director del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local de la Universitat de Girona. Membre i col·laborador de diverses ONG.

Presenta i modera: Gemma Valeri, responsable de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i de l’Alt Maresme.


CASTELLANO

17 de 
enero, 19 horas

El Sistema Capitalista Global en la Postcrisis” 

 1. La solución a la crisis en el capitalismo financiarizado: más de lo mismo.

 2. Un paso adelante en la globalización: menos soberaní­a nacional y más desigualdad.

 3. El impacto en el desarrollo humano: los Objetivos del Milenio (ODM) y la crisis del paradigma.

 4. Postcrisis, lógica capitalista y sostenibilidad económica, social y medioambiental: la cuadratura del círculo.

 

Javier Martínez Peinado. Profesor Titular de Economía Mundial y Desarrollo en la Universitat de Barcelona. Director del Máster en “Globalización, Desarrollo y Cooperación” de la UB. Profesor del Máster en “Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local” de la UdG y de otros Másters y Postgrados de otras universidades (Lleida, País Vasco, etc.). Autor, entre otros, de los librosEconomía Mundial (McGraw-Hill) y El Capitalismo Global (Icaria). Miembro de las redes REDEM (Red de Estudios de la Economía Mundial) y UNESCO/UNITWIN Medeuramérica para el Desarrollo Humano, de la cual es el núcleo la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universitat de Girona.

Presenta y modera: Ana Urmeneta, Directora del Observatorio del Desarrollo Humano Sostenible de Cataluña, Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universitat de Girona.

 

 

24 de enero, 19 horas
La crisis económica: sus efectos en el ámbito financiero” 
 1. ¿Cómo crece la economía capitalista?

 2. La crisis actual y sus rasgos definitorios: efectos del proceso de financiarización.

 3. Los efectos de la crisis en nuestro país y en la Unión Europea: la presunta dictadura de los mercados y la minimización del papel de la política.

 

Ramón Sánchez TabarésCatedrático de Estructura Económica Mundial en la Universitat de Barcelona, miembro del comité científico de la Revista de Economía Mundial y de la Red UNESCO/UNITWIN Medeuramérica para el Desarrollo Humano, de la cual es el núcleo la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universitat de Girona.

Presenta i modera: Gemma Valeri, responsable de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i de l’Alt Maresme.

 

 

31 de enero de 2011, 19 horas
"El coste humano de la crisis" 
 1. Paro y consecuencias en las políticas sociales.

 2. Impactos en las relaciones Norte-Sur.

 3. Los inmigrantes pagan los platos rotos.

 4. Posibles nuevos paradigmas.

Arcadi Oliveres Boadella. Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universitat Autònoma de Barcelona. Presidente del Consell Català del Foment de la Pau, Justícia i Pau de Barcelona, Federació Catalana d’ONG per la Pau, Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) y de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat.

Presenta y modera: Jordi de Cambra, Coordinador General de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universitat de Girona y de la Universidad de La Habana, y de la Red UNESCO/UNITWIN Medeuramérica para el Desarrollo Humano.

 

7 de febrero de 2011, 19 horas
¿De qué crisis estamos hablando? Crisis económica y crisis de civilización” 
 1. Las crisis capitalistas y la globalización neoliberal.

 2. Mucho más que una crisis económica: imperio del mercado, crisis económica y crisis de civilización que incluye dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales y ambientales.

 3. Insostenibilidad del modelo económico, político y social vigente.

 4. Urgencia y necesidad de un cambio de modelo: otro mundo no sólo es posible sino que es necesario.

Jordi de Cambra Bassols. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular de Sociología (Universidades Autónoma de Madrid, Autònoma de Barcelona y Girona), profesor en diversas universidades de Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Paraguay y Chile. Coordinador General de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universitat de Girona y la Universidad de La Habana, y de la Red UNESCO/UNITWIN "Medeuramérica para el Desarrollo Humano". Director del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local de la Universitat de Girona. Miembro y colaborador de diversas ONG.

Presenta y modera: Gemma Valeri, responsable de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i de l’Alt Maresme.