UdG Qualitat

SGIQ a la UdG

Contacte

Gabinet de Planificació i Avaluació
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel.  +34 972 418993
Fax. +34 972 418031

SGIQ a la UdG

El SGIQ (Sistema de Garantia Interna de Qualitat) és l’instrument clau per vetllar pel desenvolupament qualitatiu de les titulacions.

L’any 2010 La Universitat de Girona va redactar i aprovar el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels títols (SIGQ), en el qual s'estableixen els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de graus i màster i dels instruments que assegurin i garanteixin la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge. 

Es va dissenyar com un sistema d’abast institucional i comú a tota la universitat, amb la voluntat de garantir una manera de procedir homogènia a tots els centres. El SGIQ de la UdG, plenament vigent, permet una organització alineada amb els objectius de qualitat institucionals.

Amb la revisió del marc VSMA, el SGIQ és considerat com la peça central dels processos de garantia de la qualitat a nivell de centre. Aquesta nova orientació fa necessari adaptar alguns dels procediments del SGIQ actual, més institucional, a la realitat específica del centre docent.

La UdG està immersa, doncs, en aquests moments en una revisió del SGIQ per tal d’adaptar-lo a aquesta nova visió més descentralitzada i avançar en el desenvolupament dels sistemes de garantia de qualitat de cadascun dels centres docents. El propi sistema disposa d’un procediment de revisió periòdica que garanteix la millora continuada.

Actualment, el sistema s'articula entorn de 31 procediments cadascun dels quals disposa dels indicadors necessaris per mesurar la seva eficiència.

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la UdG. versió Novembre 2011.*

 

Actualitzat pel Gabinet de Planificació i Avaluació a 18/10/2016