Portal de Docència

Normatives de docència

Normatives de docència

Aquestes normes van ser aprovades pel Consell Social de la UdG en la sessió CU 1/09, d'1 de juny de 2009, i resten pendents del vistiplau per part del Consejo de Coordinación Universitaria.

 

És voluntat de la Universitat de Girona promoure la qualitat dels estudis tant pel que fa als resultats acadèmics com a l’eficiència de les titulacions. Entre els diferents aspectes que contribueixen a assolir aquest objectiu, destaca la progressió acadèmica que han de seguir els estudiants, acompanyada d’un seguiment adequat de la seqüència de matèries programades en els diferents plans d’estudi. També és missió d’aquesta universitat vetllar per l’aprofitament acadèmic dels estudiants i impulsar l’exercici responsable dels seus drets i deures.

 

Aprovada en el Consell de Govern núm. 5/09, de 28 de maig de 2009 

 

La implantació dels estudis de grau a la UdG, amb la incorporació consegüent de sistemes d’avaluació continuada, fa necessari ajustar les normes d’avaluació dels estudiants per establir els mínims comuns per a tota la Universitat.

 

 

El nou context acadèmic emergent en el marc de l’espai europeu d’educació superior basa el procés docent en el treball a partir de les competències que han d’adquirir els estudiants (Declaració de Bolonya i descriptors de Dublín).

 

  • Normativa sobre pràctiques externes  

Pendent d'aprovació

 

  

  • Normativa sobre treballs finals de grau

Pendent