Consell Social

EPP2/08

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP2/08, de 3 d'abril de 2008

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008 DE LA UdG

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, el pressupost per a l’any 2008 de la Universitat de Girona, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 3/08, de 27 de març de 2008.

SOL·LICITUDS D'AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES INSTITUCIONALS

S’APROVA:

Transferir a la gerència de la universitat 65.886,00 € a càrrec dels romanents que incorpori el Consell Social  durant l’exercici de 2008 perquè aquesta pugui fer front a diferents projectes.

CONVOCATÒRIA 2008 D'AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

Exposició de motius: Atès que el Consell Social disposa cada any d’una partida destinada a ajuts, en compliment de l’acord pres pel Ple en la sessió núm. 3nc, de data 30 de novembre de 2004.

Atès que la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social en sessió 7/07 de 3 de desembre de 2007, va aprovar la convocatòria 2008 d’ajuts del Consell Social.

Atès que en aquestes bases, en l’apartat 1, s’hi estableixen les finalitats dels ajuts:

Aquesta convocatòria té com a finalitat atorgar ajuts per a activitats de projecció impulsades per centres, departaments, instituts, càtedres i centres de la Xarxa IT de la UdG que es desenvolupin durant l’any 2008, que no siguin de caràcter intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat o una incidència especial sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines.

Atès que en aquestes bases s’hi estableixen també, en l’apartat 5, uns criteris de valoració específica pel que fa a l’orientació de les activitats que es puguin acollir a la convocatòria.

 • L’impacte social i la divulgació de la recerca

 • L’emprenedoria

 • La dinamització cultural

 • La formació no reglada i l’extensió universitària

 • La integració i la solidaritat

La Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni, òrgan competent per a la resolució d’aquesta convocatòria, en consideració de les esmentades finalitats i criteris de valoració, de les sol·licituds presentades que s’hi adeqüen i de la dotació total de la convocatòria:

S’APROVA:

 1. Concedir ajuts a les sol·licituds que s’adjunten a l’annex núm. 1.
 2. Desestimar les sol·licituds d’ajut que s’adjunten a l’annex núm. 2
 3. Establir que la quantia de l’ajut podrà arribar fins a un màxim de 1.600
CONVOCATÒRIA 2008 DE BEQUES PER A ACCIONS ESPECIALS DE RECERCA (BRAE)

Exposició de motius: L’objectiu prioritari del Programa de Beques de Recerca de la UdG 2007-2010, aprovat pel Consell de Govern de 25 de gener de 2007, és la formació de nous doctors en el si dels grups de recerca de la UdG. En el marc del Programa de Beques de Recerca de la UdG 2007–2010, el Consell de Govern de 20 de desembre de 2007 va informar favorablement al Consell Social sobre la convocatòria de beques de recerca UdG 2007. La convocatòria esmentada destinava la dotació de dues beques a accions especials de recerca.

S’APROVA

La convocatòria 2008 de Beques per a Accions Especials de Recerca (BRAE).

Convocatòria:

Amb l’objectiu d’aplegar en les activitats universitàries les iniciatives en l’àmbit de la recerca de diferents institucions de l’entorn social, cultural i econòmic de la Universitat de Girona, la UdG va destinar la dotació de dues beques en la seva convocatòria 2008 de Beques de Recerca.

La dotació d’aquests beques es repartirà en quatre accions especials que seran cofinançades al 50% per les institucions col·laborants, de les quals se n’atorgaran tres en el marc d’aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria es regularà per les bases establertes en la convocatòria 2008 de Beques de Recerca UdG, excepte en els punts següents:

1. Àmbit d’aplicació. Sol·licitants

Es podran presentar en aquesta convocatòria els candidats que compleixin els requisits i tinguin nomenat un director de tesi de la UdG de les àrees de coneixement que s’especifiquen en les accions especials:

1.1 Acció Especial amb l’Ajuntament de la Jonquera

L’àmbit de treball de la tesi doctoral es basarà en les problemàtiques i les conseqüències de l’exili ocorregut a la fi de la Guerra Civil (1936-1939), en especial la repressió i l’exili interior a les comarques gironines. La recerca es durà a terme en col·laboració amb el Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera.

La persona beneficiària d’aquesta beca tindrà com a director de tesi un professor de l’àrea de coneixement d’història contemporània de la Universitat de Girona i realitzarà la seva recerca en el si del Centre de Recerca Històrica i el Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera.

1.2 Acció Especial amb l’Ajuntament de Figueres (beca Evarist Vallès)

L’àmbit de treball de la tesi doctoral es basarà en l’art i la cultura del segle XX a la comarca de l’Alt Empordà. La recerca es durà a terme en col·laboració amb el Museu Empordà de Figueres.

La persona beneficiària d’aquesta beca tindrà com a director de tesi un professor de l’àrea de coneixement d’història de l’art de la Universitat de Girona i durà la seva recerca en el si de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis.

1.3 Acció Especial amb l’Ajuntament de Palamós

L’àmbit de treball de la tesi doctoral es basarà en la biologia marina sobre les pesqueries de la futura reserva de Palamós.

La persona beneficiària d’aquesta beca tindrà com a director de tesi un professor de l’àrea de coneixement de zoologia de la Universitat de Girona i durà la seva recerca en el si de la Càtedra d'Estudis Marítims.

2. Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar a partir de la signatura del conveni de cada Acció Especial.

3. Avaluació i Selecció

Serà la Comissió de Recerca i el/s responsable/s de l’Acció Especials els que seleccionaran els candidats de cada línia, d’acord amb els criteris següents:

 • Expedient acadèmic del candidat (màxim 2 punts)
   
 • Adequació del candidat a la línia de recerca de l’Acció Especial i altres mèrits (màxim 8 punts)
EXEMPCIONS DE PAGAMENT DE TARIFES EN CONCEPTE D'UTILITZACIÓ D'ESPAIS

S’APROVEN:

Les exempcions de pagament de les tarifes de lloguer en concepte de:

 • Màster Universitari en Comunicació i Crítica d’Art (codi 07GHA0022), amb dada d’inici 17-01-08 i de fi 13-06-08, dirigit pel professor Francesc Antich, a la Facultat de Lletres de la UdG.
   
 • Acte de lliurament de Premis del XIII Concurs Artístic i Literari d’Amics de la UNESCO, amb data 4 d’abril de 2008, a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG.
   
 • Assemblea general de professorat de les comarques de Girona, per part del sindicat USTEC-STEs-IAC de Girona, el posposat dia 11 de febrer de 2008, a la Facultat d’Educació i Psicologia.

 

AJUT PER AL CONGRÉS INTERNACIONAL UNIVEST-O8

S’APROVA:

 • Un ajut per al Congrés Internacional “L’estudiant, eix del canvi a la universitat” (UNIVEST-08), que tindrà lloc els dies 2 i 3 de juny de 2008, per un import de 1.800 euros.

AJUT PER AL FÒRUM INDUSTRIAL

S’APROVA:

 • Un ajut per a l’activitat del Fòrum Industrial, que tindrà lloc el dia 10 d’abril de 2008, per un import de 1.800 euros.