Consell Social

PG1/08

Comissió de Programació i Gestió, PG1/08, d'1 de febrer de 2008

CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AGROTERRITORI

Exposició de motius:

Atès l’interés manifestat pel Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona, per la Unió de Pagesos de Catalunya i per la Cambra Agrària de Girona de crear la Fundació Privada Agroterritori, d’acord amb el conveni de col·laboració previst i amb els estatuts de la fundació previstos.

Atès que la Fundació Privada Agroterritori tindrà com a finalitat promoure el coneixement d’iniciatives per a la preservació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris en general i dels espais agraris periurbans en particular.

Atès que la Fundació Privada Agroterritori promourà la creació de l’Observatori de l’Agricultura Periurbana, de l’Anuari Agroterritorial Europeu i d’un portal web, així com la realització de seminaris, workshops i altres activitats de reflexió, intercanvi i debat.

Marc legal:

Article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya,

S’APROVA:

Autoritzar la constitució de la Fundació Privada Agroterritori d’acord amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, la Unió de Pagesos de Catalunya i la Cambra Agrària de Girona.