Consell Social

EPP1/08

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP1/08, d'1 de febrer de 2008

CONVOCATÒRIA 2008 DE BEQUES DE RECERCA
Exposició de motius:

L’objectiu prioritari del nou Programa de Beques de Recerca de la UdG 2007-2010, aprovat pel Consell de Govern de 25 de gener de 2007, és la formació de nous doctors en el si dels grups de recerca de la UdG. A través d’aquesta actuació s’espera incrementar el nombre d’investigadors dels grups de recerca així com la qualitat i la competitivitat R+D que porten a terme. El programa també vol potenciar els diversos estudis de doctorat impartits per la Universitat de Girona

S’APROVA:

La convocatòria 2008 de Beques de Recerca UdG, d’acord amb l’annex núm. 1

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSN¡ONAL TÈCNIC DE SUPORT (PTS) A LA RECERCA I A LA TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
Exposició de motius:

La dotació de personal acadèmic és una peça cau pel bon funcionament del sistema de ciència i tecnologia. El creixement de l’activitat investigadora i la consolidació dels grups de recerca de la UdG ha posat de manifest la necessitat de personal tècnic de suport a la recerca, la transferència i la innovació que permetin a aquests grups incrementar i millorar la seva activitat en aquest àmbit.

Amb l’objectiu de satisfer la necessitat plantejada per les universitats catalans de suport tècnic especialitzat, la Direcció General de Recerca (DGR) va aprovar un Programa de Tècnics de Suport a la Recerca (1999-01) per mitjà del qual es va concedir a la Universitat de Girona una subvenció per a la contractació de tècnics de suport a la recerca. A l’any 2004, i en el marc del conveni signat amb la CIRIT, la UdG va obrir una nova convocatòria d’aquest programa. Acabat aquesta convocatòria 2004-2007, la UdG, en el context del PROFOR s’inscriu la convocatòria d’ajuts per a la contractació de 8 tècnics de suport a la recerca (PTS) destinats als grups de recerca de la UdG que es presenta a aprovació al Consell de Govern. Aquesta convocatòria ha estat informada favorablement per la Comissió de Recerca del dia 12 de desembre de 2007.

S’APROVA:

La convocatòria d’Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport (PTS) a la Recerca i a la Transferència de Tecnologia, d’acord amb l’annex núm. 2.

DESPESA PLURIANUAL DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI VIA

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei VIA (Veu per Internet a l’anella científica) per a la Universitat de Girona (CPA 64.20.28 / CPV 64210000-1), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: indeterminat degut a la naturalesa del servei.

Anualitat 2008.- Oscil·larà en funció del consum que es realitzi

Anualitat 2009.- Oscil·larà en funció del consum que es realitzi

Aplicació pressupostària: 222.00

Unitat de despesa: 21.02.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit.

DESPESA PLURIANUAL DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES I INDIVIDUALS DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DELS CAMPUS MONTILIVI, BARRI VELL I CENTRE

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment de les instal·lacions centralitzades i individuals de climatització dels edificis i dependencies dels campus Montilivi, Barri Vell i Centre de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 28.22.92 / 29.23.92) (CPV 50712000-9 / 50720000-8 / 50730000-1), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Dos cents trenta-quatre mil set-cents euros (234.700 €), distribuïdes de la següent manera:

Import de cada anualitat:                       

Any 2008 (d’1 d’abril a 31 de desembre)                                 95.770 €

Any 2009 (d’1 de gener a 31 de desembre)                          117.350 €

Any 2010 (d’1 de gener a 31 de març)                                    21.580 €

Aplicació pressupostària: 227.02

Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

CONTRACTACIÓ DE LA CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANT DOMÈNEC COM AULA MAGNA
Exposició de motius:

La Universitat de Girona té la necessita de procedir a la contractació d’una consultoria i assistència per a la redacció del projecte de rehabilitació de l’església de Sant Domènc com Aula Magna – Paranimf de la UdG (CPA 2002-ES / CPV 74222100-2) a càrrec del pressupost 2008. Aquesta contractació cal que s’adjudiqui a l’equip d’arquitectes Joan Tarrús i Jordi Bosch pels motius que s’expressen en l’informe emès pel Vicerector delegat de campus i infraestructures en data 21 de novembre de 2007..

La legislació vigent en matèria de contractació administrativa preveu l’adjudicació d’una consultoria i assistència a un determinat equip sense consulta de cap altre liciitador quan per per raon tècniques –entre d’altres- tan sols es pugui encomanar l’objecte de contracte a un únic empresari. Aquest extrem està contemplat en l’apartat b) de l’article 210 de la llei de contractes de les administracions públiques (RDL 2/2000, de 16 de juny).

Així mateix, les bases d’execució del pressupost de la Universitat determinen “que la quantia econòmica a partir de la qual caldrà autorització del Consell Social perquè la rectora pugui procedir a l’adjudicació pel sistema de procediment negociat se`ra de 180.303,63€”.

Malgrat que l’encàrrec a l’equip de professionals que ha estat treballant en el desenvolupament del Conjunt de Sant Domènec representa una economia important per a la UdG, el muntant total dels honoraris per la redacció del projecte de rehabilitació de l’Església de Sant Domènec com Aula Magna – Paranimf de la UdG supera l’import esmentat en el paràgraf anterior.

S’APROVA:

Autoritzar la contractació de la consultoria i assistència per a la redacció del projecte de rehabilitació de l’Església de Sant Domènec com Aula Magna – Paranimf de la UdG (CPA 2002-ES 74.20.21 / CPV 74222100-2), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: quatre-cents trenta-tres mil cent seixanta-set euros amb vint cèntims (433.167,20 €)

Aplicació pressupostària: 620.00

Unitat de despesa: 11.01.628 (Finançament Pla Plurianual d’Inversions 2008)

DONACIÓ PER A LA REALITZACÍÓ D'ACTIVITATS DE CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DEL POBLE SAHRAUÍ

S’APROVA:

Acceptar una donació de 2.000 € en efectiu per a la realització d’activitats de conservació i difusió del patrimoni cultural del poble sahrauí, especialment en el Museu de Rabuni, i de designació d’administrador d’aquesta quantitat en la persona del Dr. Narcís Soler Masferrer, professor de l’àrea del Coneixement de Prehistòria del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la UdG, en tant que responsable de diferents projectes de cooperació i investigació en el Sàhara Occidental.

El document administratiu que regula la donació s’adjunta a l’acta com a annex núm. 6

EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE TARIFES DE LLOGUER
 

S’APROVA:

L’exempció de pagament de les tarifes de lloguer en concepte d’utilització d’espais a la Facultat d’Educació i Psicologia, per part de l’Ajuntament de Girona per a la realització del Consell Escolar Municipal del dia 2 de febrer.

ENCÀRREC D'UN ESTUDI D'IMPACTE CULTURAL
Exposició de motius:

Atès que una de les funcions dels consells social és “...fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial” (Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, article 89a),

Atès que una de les linies d’actuació del Consell Social és l’impuls d’estudis, elaborats preferentment per investigadors i unitats de la Universitat de Girona (UdG), que donin suport a la direcció i gestió de la institució i especialment, a la seva missió de suport al desenvolupament econòmic i social.

Atès que el Consell Social manté una línia de publicacions per a aquests treballs, mitjançant la col·lecció “Estudis”.

Atès que l’estudi impacte econòmic publicat en aquesta col·lecció en motiu de la celebració dels quinze anys de la UdG no va incloure un apartat sobre l’impacte cultural.

Atès que la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG ha presentat al Consell Social una proposta per a “l’Estudi de l’impacte sociocultural de la Universitat de Girona”, que adjunta a l’acta com a annex núm. 7.

S’APROVA:

Encarregar a la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG, la coordinació i la redacció d’un estudi impacte cultural de la Universitat de Girona, per un valor de 8.000 € (vuit mil euros).