Facultat de Dret

Descripció dels Màsters

Contacte

Facultat de Dret

C/ Universitat de Girona, 12
Girona
17003

Coordinador/a d'estudis

Doctor  LEANID KAZYRYTSKI KAZYRYTSKI


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal (Curs 2018-2019)

Dades generalsNom del màster Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal
Àmbit Dret, Economia i Empresa
Tipus Recerca
Unitat d'adscripció

Departament de Dret Públic

Secretaria acadèmica Facultat de Dret
Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra (coord.)

Durada

Es pot cursar en un any acadèmic (60 ECTS) o en dos (1r any, 35 ECTS, i 2n any, 25 ECTS)

Calendari i horari

Període lectiu: trimestral. Horari: de dilluns a dijous, de 15 h a 17 h o de 17 h a 19 h. Més informació

Règim i modalitat Temps complet; Presencial
Idiomes d'impartició

Castellà, i 25 hores en anglès

Nombre màxim de places 25
Preu Consulteu la universitat coordinadora
Web http://www.upf.edu/mastercriminologia
Altres informacions: Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

Al final del màster, els estudiants...

 • Tindran coneixements avançats en criminologia i excecució penal
 • Podran aplicar els coneixements sobre teories criminològiques per formular hipòtesis de recerca i dur a terme recerques empíriques rigoroses en l'àmbit de l'execució penal.
 • Podran formular conclusions coherents amb la recerca empírica realitzada i proposar solucions als problemes penològics analitzats que siguin sensibles a les seves conseqüències socials.
 • Sabran comunicar de manera clara i sintètica les hipòtesis, la metodologia, els resultats i les implicacions pràctiques de la recerca, tant a un públic especialitzat com a un públic no especialitzat.
 • Podran desenvolupar habilitats de recerca que els permetran tractar de manera autònoma noves àrees d'estudi.

Amunt

Accés i admissió

El Màster està dirigit a graduats i llicenciats en qualsevol de les ciències socials i jurídiques, psicologia i altres disciplines afins.

Està recomanat, també, a graduats en Criminologia, als quals s'ofereixen diverses possibilitats per a continuar amb la seva especialització.

Calendari de preinscripció i admissió


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

En termes generals considerem que totes les persones que treballen directament amb la criminalitat (subjectes: delinqüents i víctimes; delictes; sistemes de penes) haurien de tenir una formació criminològica; per tant, aquesta formació hauria de ser la formació bàsica i obligatòria de totes aquelles persones que d'alguna manera treballen en l'àmbit de la prevenció, el control i la reacció respecte de la criminalitat.

Més concretament, es podrien considerar com a sortides professionals les següents:

 • Policia
 • Equips d'assessorament tècnic penal
 • Sistema de justicia penal
 • Mesures penals alternatives
 • Justicia restauradora
 • Reinserció social
 • Disseny de politica criminal
 • Recerca criminològica
 • Centres penitenciaris
 • Vigilància penitenciària
 • Victimologia
 • Exclusió social
 • Seguretat privada

Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

  Departament de Dret Públic

   


  Amunt

  Pla d'estudis