Facultat de Dret

Descripció dels Màsters

Contacte

Facultat de Dret

C/ Universitat de Girona, 12
Girona
17003

Coordinador/a d'estudis

Doctor  JOSEP MARIA BECH SERRAT


Preguntes, suggeriments i queixes


Acreditació favorable d'AQU Catalunya

Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Dret de Danys (Curs 2018-2019)

Dades generalsNom del màster Màster en Dret de Danys
Àmbit Dret, Economia i Empresa
Tipus Recerca
Unitat d'adscripció Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Secretaria acadèmica Facultat de Dret
Durada

60 ECTS (42 de docència i 18 del TFM)

Calendari i horari

Programa intensiu (42 ECTS de docència): 14 setmanes, els mesos de gener a abril. Horari: tardes, de 15 h a 21 h. Es recomana fer el TFM el curs acadèmic següent.

Règim i modalitat Temps complet; Presencial
Idiomes d'impartició

Castellà

Nombre màxim de places 30
Preu Preinscripció: 30,21 euros. Reserva de plaça: 500 euros (a compte de la matrícula). Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació
Web http://civil.udg.edu/php//index.php?id=141&idioma=CA
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

El Máster en Dret de Danys té dues especialitats, una en Dret privat de la responsabilitat contractual i extracontractual, i l’altra en Fonaments per a l’anàlisi del Dret privat, i està pensat per vertebrar un perfil investigador rigorós, basat en la recerca avançada sobre el Dret de danys europeu i comparat, en particular en l’àmbit de la responsabilitat civil extracontractual. La proposta ofereix a l’estudiant un plus de formació, en basar la seva metodologia docent tant en el Dret intern com en el Dret privat europeu i comparat. A més, es proporciona una formació en fonaments per a l’anàlisi dels principis que articulen el Dret privat, amb especial atenció a les diferents tesis que proposa la Teoria del Dret contemporània.


Amunt

Accés i admissió
Requisits d’accés

Tenir un títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Dret o en una matèria afí que inclogui una formació en Dret privat i que permeti realitzar estudis de postgrau. Tenint en compte l’enfocament internacional del programa, no hi ha reserva específica de places per a estudiants estrangers (de l’EEES amb títol de grau o titulats de sistemes educatius estrangers fora de l’EEES, sense necessitat d’homologació, amb comprovació prèvia que acrediten un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau corresponents i que facultin, en el país expedidor, per accedir a estudis de postgrau). En qualsevol cas, tindran accés preferent els candidats que disposin de formació universitària en Dret.


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

La formació que proposa aquest màster és especialment útil per a les persones que volen seguir una carrera professional internacional, ja sigui en despatxos professionals, ja sigui en institucions o en organitzacions no governamentals. Des del punt de vista acadèmic, la formació en Dret privat europeu i comparat és també un bagatge imprescindible de qualsevol investigador especialitzat en Dret privat, ja que dóna una visió crítica i coneixements sobre les raons estructurals de les diferències entre els diversos sistemes i models.


Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Pla d'estudis

Primer curs: 42 ECTS, formació presencial obligatòria i optativa.

Segon curs: 18 ECTS en la modalitat de treball de recerca.

Pla d'estudis

Primer curs: 42 ECTS, formació presencial obligatòria i optativa.

Segon curs: 18 ECTS en la modalitat de treball de recerca.