Consell Social

EPP7/07

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP7/07, 3 de desembre de 2007

S’APROVEN:

Els comptes anuals de la Universitat de Girona per a l’exercici 2006, que comprenen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria.


S’APROVEN:

Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2008 de la UdG, d’acord amb el que es disposa en l’article 89c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya: que són els següents:

Dins d’uns paràmetres d’equilibri financer i d’utilització plena del pressupost com a eina de gestió, es proposa:

a) Prudència en la estimació, tant dels ingressos propis, com de les transferències condicionades a l’assoliment d’objectius. En aquest sentit, es proposa estimar els ingressos resultants de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 d’octubre 2006, quantificant-los de manera mesurada i separada de la resta de previsions per així concretar el risc pressupostari que es pretén assumir. En aquest apartat, es recomana també fomentar les aportacions d’entitats financeres i fer que la recerca, la transferència i les iniciatives de formació continuada, mitjançant uns cànons proporcionats, contribueixin adequadament a les despeses indirectes que generen.

b) Previsió i contenció i en la despesa, amb una especial atenció al creixement del capítol I a l’aplicació de la normativa i els acords laborals vigents i de les mesures d’acció social.

c) Iniciar els estudis i detalls comptables que permetin una aproximació, en exercicis posteriors, al balanç d’ingressos i despeses entre docència i recerca, entre cicles i també entre titulacions i centres o departaments, per així fonamentar les bases d’una comptabilitat que pugui generar informació per a una millor gestió dels recursos.  


S’APROVA:

El pressupost de l’exercici 2008 del Consell Social de la Universitat de Girona.

 

S’APROVA:

La convocatòria d’ajuts 2008 del Consell Social de la UdG.

 

S’APROVA

El preu del programa de Diploma de Postgrau en Gestió Sanitària per al curs 2007-2008, d’acord amb l’annex núm. 3.


S’APROVA:

El pressupost del curs d’especialització en Infermeria educativa, d’acord amb l’annex núm. 5.


S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per al subministrament de la llicència de Campus del programari de Microsoft per a la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 72.21.11 / CPV 30248200-1), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Cent dos mil euros (102.000,00 €) IVA inclòs, distribuïdes de la següent manera:

Import de cada anualitat:               Any 2008                    34.000,00 €

                                                    Any 2009                    34.000,00 €   (*)

                                                    Any 2010                    34.000,00 €   (**)

(*) Aquest import serà l’equivalent a l’adjudicació per al 2008 més l’increment / decrement d’IPC que experimenti l’any anterior

(**) L’import serà el mateix que resulti per al 2009 més el corresponent increment / decrement d’IPC.

Aplicació pressupostària: 216.00

Unitat de despesa: 21.02.005.2161

 

S’APROVA:

La Convocatòria del concurs públic per a la concessió de 17 ajuts de caràcter especial per a col·laborar a les delegacions d'estudiants del Consell d’Estudiants i del Consell d’Associacions d’aquesta Universitat per al curs 2007/2008, per un import de 18.880 €.

La distribució dels ajuts serà de:

-     14 places a les delegacions del Consell d'Estudiants i del Consell d’Associacions a les facultats i escoles de la Universitat de Girona per import de 1.000€ cada plaça.

-     1 plaça a la delegació General d'Estudiants (edifici Josefines) de la Universitat de Girona per import de 2.030€.

-     1 plaça a la delegació General d'Estudiants (edifici Josefines) de la Universitat de Girona per import de 1.450€.

-     1 plaça a la Oficina Verda (Campus Montilivi) de la Universitat de Girona per import de 1.600€.

La despesa anirà a càrrec de les unitats de despesa 04.04.006, aplicació 482.10 per l’import màxim de 13.444,20 € del pressupost de 2007 i de 4.635,80 € a càrrec del pressupost de 2008, i de 1.000 € a càrrec de la unitat de despesa 02.27.008, aplicació 482.10 del pressupost de 2007.