Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Facultat de Ciències

C/Maria Aurèlia Capmany, 69
Girona
17003

Coordinador/a d'estudis

Doctora  MARGARIDA CASTAÑER VIVAS


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió (Curs 2018-2019)

Dades generalsNom del màster Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió
Àmbit Medi Ambient i Química
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Institut de Medi Ambient

Secretaria acadèmica Facultat de Ciències
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari

Període lectiu: anual (d’octubre a juny). Horari: preferentment tardes. Més informació

Règim i modalitat Temps complet; Presencial
Idiomes d'impartició

 Català, castellà i anglès. La llengua d’impartició s’adaptarà per els estudiants iberoamericans.

Requisits d’idioma

 Nivell B2.1 anglès

Nombre màxim de places 40
Preu Preinscripció: 30,21 euros. . Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació
Web http://www.udg.edu/mastercanviambiental
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

El màster pretén formar professionals competents en l’anàlisi, el diagnòstic i la gestió del canvi ambiental global mitjançant l’aprofundiment en els coneixements científics, metodològics i tècnics necessaris.

En aquest marc general, es donarà una rellevància notable al canvi climàtic com a vector principal del canvi ambiental global, i en especial a la mitigació dels seus impactes i a l’adaptació del medi i la societat en el marc de models integrats que facilitin la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Com a objectius concrets, destaquen:

 • Adquirir coneixements fonamentals (bàsics) per a l’anàlisi, el diagnòstic i la gestió del canvi ambiental global.
 • Adquirir coneixements fonamentals per permetre la mitigació dels impactes en la societat i el medi del canvi climàtic i facilitar la seva adaptació.
 • Adquirir destreses, habilitats i conèixer instruments per donar resposta a les problemàtiques abans esmentades.

Amunt

Accés i admissió

Es valoraran els expedients dels estudiants en possessió d’un grau o llicenciatura o enginyeria en Ciències Ambientals, Geografia, Biologia, Química, Física, Geologia, Economia, Sociologia, Enginyeria Industrial o Enginyeria Agrícola i Forestal, així com la formació aconseguida amb altres titulacions dels àmbits científic, tècnic i de les ciències socials, que podria requerir, però, algun complement de formació.

Es prioritzarà l’alumnat que acrediti un millor expedient acadèmic i també es consideraran els criteris següents: que disposi de finançament propi (beca) en el marc d’un grup de recerca de la Universitat de Girona; que acrediti coneixement d’idiomes (en particular, un coneixement suficient de la llengua anglesa per poder seguir els ensenyaments, que podrien ser impartits parcialment en anglès) i, finalment, altres mèrits com ara l’experiència prèvia en l’àmbit de la recerca o de la pràctica professional en el camp del medi ambient. També es valorarà que l’objectiu final sigui la presentació d’una tesi doctoral a la Universitat de Girona.


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

El màster aspira a preparar professionals en les temàtiques següents:

 • Analitzar i interpretar la complexitat dels processos i canvis ambientals.
 • Reconèixer les dimensions temporals i espacials dels processos i canvis ambientals.
 • Conèixer els marcs conceptuals per analitzar i interpretar els processos de canvis i conflictes mediambientals.
 • Conèixer els mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis ambientals.
 • Construir escenaris i polítiques mediambientals per ajudar a protegir, millorar i recuperar el territori i els vectors ambientals.
 • Dissenyar estratègies i aplicar instruments i tècniques de planificació per a una gestió més sostenible dels vectors ambientals i territorials.
 • Avaluar els processos de transformació mediambiental aplicant metodologies i instruments vinculats a teories de referència, capaços de mesurar els mecanismes d’actuació i els resultats.

Més concretament, el màster aspira a preparar professionals amb els perfils següents:

 • Investigador en universitats, empreses o altres centres de recerca.
 • Tècnic responsable de temes ambientals en empreses de diferents sectors i en l’Administració pública.
 • Consultor ambiental.
 • Gestor d’espais naturals protegits.
 • Tècnic responsable de la realització i seguiment d’auditories ambientals i estudis d’impacte ambiental.
 • Professional del medi ambient en el sector industrial dedicat a temes ambientals o en enginyeries de processos ambientals.

Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Pla d'estudis

 

Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.