Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Facultat d'Educació i Psicologia

Plaça Sant Domènec, 9
Girona
17004

Coordinador/a d'estudis

 


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster Interuniversitari en Gestió Cultural (Curs 2017-2018)

Dades generalsNom del màster Màster Interuniversitari en Gestió Cultural
Àmbit Educació i Psicologia
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Departament de Pedagogia

Secretaria acadèmica Facultat d'Educació i Psicologia
Universitats participants

Universitat de Girona, Universitat Oberta de Catalunya (coord.)

Entitats participants

Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació (UdG)

Durada

60 ECTS; un curs acadèmic. Per als estudiants que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada de 2 anys (4 semestres). No obstant això, s’ha dissenyat per tal que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui finalitzar tot el pla d’estudis en un any.

Calendari i horari

Període lectiu: semestral (octubre-febrer) (març-juliol)

Règim i modalitat Temps complet / temps parcial; Virtual
Idiomes d'impartició

Català o castellà

Nombre màxim de places 100
Preu (curs 2016-17) Consulteu la universitat coordinadora mitjançant l’accés al Campus Virtual (més informació, al web del màster)
Web http://www.catedraunesco.com/?p=formacion_postgrado&lang=es
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

El màster de Gestió Cultural UOC-UdG és un màster universitari amb una clara vocació internacional que proposa una mirada integral, transversal i globalitzadora en l'àmbit de la gestió de la cultura. Formem professionals capaços de dissenyar, gestionar i avaluar les actuacions culturals que es duen a terme des de diferents àmbits. La capacitació de professionals en gestió cultural és una demanda dels agents socials, l'Administració pública, el sector privat i la societat civil per a donar resposta a unes necessitats noves que neixen de l'evolució i la complexitat del sector cultural contemporani.

Aquesta necessitat s'expressa tant en l'àmbit local com en l'internacional, en el qual les interaccions entre diferents realitats són un fenomen de la societat global que té una gran repercussió en el món de la cultura. A més, la generalització de les TIC en l'àmbit cultural -amb una incidència notable en les maneres de crear, produir, difondre i consumir cultura-, ens ha portat a l'aparició de noves formes d'expressió, noves tècniques i nous enfocaments creatius. Això ha comportat canvis en les indústries culturals i en els nous usos i apropiacions de les TIC en la gestió dels serveis culturals, des de l'organització interna de les mateixes institucions fins a les propostes de nous projectes i programes culturals.

El màster en Gestió Cultural UOC-UdG ofereix una formació professional en el camp de la gestió cultural d'acord amb els antecedents en la formació de tercer cicle que al llarg de les últimes dècades s'han desenvolupat a Espanya, Europa i Amèrica. Les persones que acabin la formació de màster podran exercir les seves funcions en organitzacions del sector privat, les administracions públiques i el tercer sector. De la mateixa manera, han d'estar capacitades per a la investigació aplicada en aquest àmbit.

 Les competències i resultats de l'aprenentatge que l'estudiant adquireix són:

 • Competències transversals
 • Competències específiques
 • Competències pròpies de la UOC

Competències transversals

 • Capacitat per a l'organització i planificació de projectes
 • Capacitat per al tractament i la gestió de la informació
 • Capacitat per a analitzar casos per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a la planificació i gestió del temps.

 Competències específiques

 • Capacitat avançada en disseny, elaboració i avaluació de projectes d'intervenció cultural en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives.
 • Capacitat de desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals, formulant preguntes adequades i rellevants respecte als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies de recerca d'una manera coherent i presentant resultats originals amb rigor i claredat.
 • Capacitat per a identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (Administració pública, sector privat i tercer sector).
 • Capacitat per a avaluar la dimensió social, expressivocreativa, científica i econòmica del sector de la cultura en la contemporaneïtat.
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.
 • Competència avançada en el coneixement de les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius, i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.
 • Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i les tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.
 • Capacitat per a dissenyar i aplicar plans d'actuació en cooperació cultural per al desenvolupament i les relacions culturals internacionals.
 • Capacitat per a aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en l'exercici de la funció de gestor cultural.

 Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Amunt

Accés i admissió

El perfil dels estudiants a qui s'adreça aquest màster és molt ampli i s'inscriu en el camp de les humanitats, la comunicació i el turisme, un fet que es correspon amb la realitat de la pràctica professional, en la qual la immensa majoria dels gestors culturals en actiu provenen d'aquests camps disciplinaris.

Així doncs, el perfil preferent d'estudiants a qui s'adreça és el següent:

 • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de la gestió i direcció d'organitzacions, institucions i esdeveniments culturals : museus , centres culturals , sales d'exposicions i organismes de gestió i difusió del patrimoni.
 • Graduats en Humanitats.
 • Educadors en les matèries de cultural, patrimoni i la gestió cultural.
 • Planificadors i gestors locals de cultura , turisme i patrimoni
 • Professionals de l'àmbit i el sector de la cultura.
 • Professionals d'institucions públiques i privades dedicats al món de la cultura.
 • Promotors culturals.
 • Investigadors i professors en l'àmbit de la gestió cultural.

 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

La pràctica professional en la qual es poden inscriure els gestors culturals és molt àmplia i variada. Trobem perfils professionals relacionats amb la titulació tant en el sector públic com privat. Si analitzem les ocupacions més sol·licitades, trobem, entre moltes altres, activitats tan variades com les següents:

 • Assessor cultural.
 • Director o tècnic d'esdeveniments culturals.
 • Gestor de drets.
 • Responsable de continguts de creació.
 • Responsable de màrqueting, comunicació i cultura.
 • Tècnic per a museus i organismes culturals.
 • Consultor dedicat al món de la cultura, turisme i patrimoni.
 • Investigador i docent en l'àmbit de la gestió cultural.
 • Professional del sector turístic i del patrimoni.
 • Emprenedor cultural.
 • Professional d'indústries creatives.

Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

   


  Amunt

  Pla d'estudis
  Tenint en compte el caràcter general de la formació, d'acord amb el perfil professional del sector cultural es considera convenient oferir als alumnes la possibilitat de triar entre dos itineraris d'optativitat:

  Direcció i producció en gestió cultural
  Intervenció i acció en gestió cultural (5 crèdits)
  Producció i direcció per a la gestió cultural (5 crèdits)
  Pràctiques (5 crèdits)

  Aquest perfil pretén donar resposta als estudiants que no disposen d'experiència en el sector i volen aprofundir en els aspectes més operatius de la funció professional.

  Anàlisi, estudis aplicats i consultoria

  Els agents culturals com a actors socials (5 crèdits)
  Metodologies per a la recerca en gestió cultural (5 crèdits)
  Disseny de projectes d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria (5 crèdits)

  Aquest perfil respon a l'orientació dels alumnes que, amb experiència professional, vulguin aprofundir en els estudis aplicats i en les funcions de consultoria en aquest sector de l'activitat professional.

  La tria d'una d'aquestes especialitats és la que orientarà la tipologia del Treball final de màster.
  Pla d'estudis
  Tenint en compte el caràcter general de la formació, d'acord amb el perfil professional del sector cultural es considera convenient oferir als alumnes la possibilitat de triar entre dos itineraris d'optativitat:

  Direcció i producció en gestió cultural
  Intervenció i acció en gestió cultural (5 crèdits)
  Producció i direcció per a la gestió cultural (5 crèdits)
  Pràctiques (5 crèdits)

  Aquest perfil pretén donar resposta als estudiants que no disposen d'experiència en el sector i volen aprofundir en els aspectes més operatius de la funció professional.

  Anàlisi, estudis aplicats i consultoria

  Els agents culturals com a actors socials (5 crèdits)
  Metodologies per a la recerca en gestió cultural (5 crèdits)
  Disseny de projectes d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria (5 crèdits)

  Aquest perfil respon a l'orientació dels alumnes que, amb experiència professional, vulguin aprofundir en els estudis aplicats i en les funcions de consultoria en aquest sector de l'activitat professional.

  La tria d'una d'aquestes especialitats és la que orientarà la tipologia del Treball final de màster.

  Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.


  • REQUISITS QUE CAL SUPERAR: