Llengües a la UdG

Anglès III

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h
Agost: tancat

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
gloria.ferrer@udg.edu


Francès: Beatriz Sánchez
beatriz.sanchez@udg.edu

Alemany: Dankmute Pohl
dankmute.pohl@udg.edu

Català: Mar Anton
mar.anton@udg.edu


ANGLÈS B1 (nivell III)

PROGRAMA ANGLÈS B1


INTRODUCCIÓ

L'objectiu és que els alumnes siguin capaços d'utilitzar les estructures gramaticals principals amb competència, demostrar el coneixement d'un ampli vocabulari i fer servir unes estratègies comunicatives dins d'una gran varietat de situacions socials. En aquest nivell es comença a tenir consciència del registre i de les regles socials expressades mitjançant el llenguatge. 

 

COMPRENSIÓ ORAL

L'alumne, en acabar el curs, ha de ser capaç d’entendre el contingut general de converses col·loquials, discussions i històries, i també de prendre notes per resumir els missatges rebuts. També ha de ser capaç d’entendre el contingut més específic de diàlegs i converses en general, converses telefòniques i altres situacions del dia a dia, com ara continguts bàsics de programes de ràdio i televisió. L’alumne tindrà la capacitat d’entendre una presentació o conferència dins de l’àmbit acadèmic.


EXPRESSIÓ ORAL

L'alumne, en acabar el curs, ha de poder mantenir una conversa de caràcter general sobre ell mateix i sobre la seva família, amistats i interessos. També ha de poder fer presentacions de caràcter general d’una durada aproximada de 5 minuts. L’alumne també podrà donar informació sobre les seves preferències i expressar la seva opinió sobre temes diversos també podrà donar direccions, informació específica, i fer o respondre trucades telefòniques. 

 

COMPRENSIÓ ESCRITA


L'alumne, en acabar el curs, ha de ser capaç de llegir i entendre textos curts com ara notes, correspondència, missatges, etc. També es treballaran textos més llargs com articles, resums i formularis. En aquest nivell l’alumne ha de poder comprendre el contingut específic i global d’aquests textos.

 

EXPRESSIÓ ESCRITA


L'alumne ha de ser capaç de redactar textos curts i informals com ara missatges, notes i cartes; també ha de poder elaborar textos més llargs, detallats i complexos com una presentació, un resum d’un article o fer una descripció detallada. També es resumiran converses, direccions concretes i més específiques. L’alumne aprendrà a escriure una carta informal a un amic o familiar i també podrà elaborar correspondència més formal, com una carta de negocis.
 

CONTINGUTS FUNCIONALS 
 • Extrapolar informació de textos orals i escrits
 • Produir textos formals i informals.
 • Demostrar l'habilitat de narrar i desenvolupar un argument
 • Guiar visitants, en el context social i professional
 • Donar explicacions i respondre a preguntes
 • Rebre i transmetre missatges
 • Expressar satisfacció i insatisfacció
 • Formular queixes formals i informals
 • Seguir una presentació o conferencia dins l'àmbit professional 
CONTINGUTS GRAMATICALS


L'alumne, en acabar el curs, ha de ser capaç d’utilitzar correctament els conceptes gramaticals següents:

 • Gramàtica nova
 • Gramàtica de repàs
 • Phrasal Verbs
 • Conditionals 0, 1, 2, 3
 • Question Formation
 • Future Perfect, Continuous
 • Adverbs (position)
 • Used to (be/get used to)
 • Future Forms
 • Narrative Tenses
 • Modal Verbs
 • Should/Must/Can’t + have
 • Adjectives
 • Adjective Order
 • Comparative/Superlative
 • Wish + past/past perfect
 • Countable/Uncountable Nouns
 • Have Something Done
 • Perfect Tenses
 • Plural Nouns
 • Gerund/Infinitive
 • Quantifiers
 • Reported Speech
 • Comparing/Contrasting
 • Passive
TEMES
 • The media
 • Men and Women
 • Health and Medicine
 • Houses and Decoration
 • Science and Computers
 • Animals and Conservation
 • History and Politics
 • Crime and Punishment
 • Fashion Business