Consell Social

2/07, de 24 de juliol de 2007

2/07, de 24 de juliol de 2007

 
S’APROVA:
 
La creació de la Facultat de Turisme, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern 7/07, de 19 de juliol de 2007.
 
 
 
S’APROVA:
 

El pressupost per a l’any 2007 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de 83.209.984,44 euros, en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 7/07, de 19 de juliol de 2007.