Llengües a la UdG

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juny: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
Tel: 972 41 98 35

Francès: Beatriz Sánchez

Alemany: Dankmute Pohl
Tel: 972 41 97 31

Català: Mar Anton
Tel: 972 41 88 21

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

Estructura i descripció de les àrees de la prova del certificat de nivell intermedi de llengua catalana

Àrea 1 Comprensió oral
Expressió escrita 1
20 minuts
Àrea 2 Expressió escrita 2  30 minuts
Àrea 3 Coneixements gramaticals  45 minuts
Àrea 4 Expressió oral  5 minuts


Àrea 1. Comprensió oral i expressió escrita

L'examinand ha d'escoltar un text (no superior a 50 línies) que llegirà dues vegades la persona que examina. El text ha de tenir un to divulgatiu, un nivell baix de dificultat, una estructura clara, i ha de contenir quatre idees essencials fàcils de destriar. Es demana que l'examinand resumeixi el text en unes 100 paraules.

Àrea 2. Expressió escrita

L'examinand ha d'escriure un text (una carta, per exemple) d'una extensió d'unes 75 paraules. Cal que esculli una de tres opcions. Les opcions han de permetre crear textos de to i registre diferent.

Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic

L'examinand ha de resoldre dos exercicis a partir de textos reals o similars. Al primer, ha d'omplir els buits del text. Al segon, ha de marcar una de les quatre opcions que es presenten per a cada buit del text.

Els exercicis pretenen comprovar si l'examinand té un domini pràctic del sistema lingüístic dins el marc de les regles generals i bàsiques de la normativa. Es demana saber usar les regles generals i bàsiques d'ortografia (s'avalua al primer exercici), i saber usar la morfologia i la sintaxi bàsiques i demostrar un coneixement i domini bàsics del lèxic (s'avalua al segon exercici).

Àrea 4. Expressió oral

L'examinand ha de conversar durant 5 minuts en un registre col·loquial o mitjanament formal amb la persona que l'examina sobre un tema entre tres que té per triar.

Model d'examen