Consell Social

2/00

Sessió ordinària núm. 2/00, de 20 de juny de 2000

S'APROVA:

D’acord amb la documentació i l’informe favorable elevat per la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, la transferència de crèdit per import de 24.833.600 PTA, de l’aplicació pressupostària 143.00 Despeses de personal. Altre personal. Contractes administratius. Retribucions bàsiques, a les aplicacions pressupostàries:
224.00 Despeses corrents en béns i serveis. Material, subministrament i altres. Primes assegurances, per: 1.458.600 PTA
i
781.00 Transferències de capital. A famílies i institucions, per: 23.375.000 PTA.

S'APROVA:

D’acord amb la documentació i l’informe favorable elevat per la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, la proposta de tarifes del Servei d’Esports per al curs 2000/2001.

S'APROVA:

D’acord amb la documentació i l’informe favorable elevat per la Junta de Govern de 27 d'abril de 2000, els preus dels cursos d’estiu 1999-2000.

S'APROVA:

D’acord amb la documentació i l’informe favorable elevat per la Junta de Govern de 27 d’abril i les modificacions de la de 8 de juny de 2000, els preus dels programes de postgrau i d'especialització per al curs 2000/2001.

S'APROVA:

D’acord amb la documentació i l’informe favorable elevat per la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, la proposta de tarifes del Servei de Llengües Modernes per al curs 2000/2001, amb la següent esmena:
L’import en concepte de matrícula es fixa en 4.500 PTA.