Consell Social

11/01

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Sessió ordinària núm. 11/01, 11 de juliol de 2001


S'APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 126/01, 127/01, 128/01, 129/01, 130/01, 131/01.

S'APROVA:

Abocar la competència delegada en aquesta Comissió, per aprovar el preu de la matrícula dels estudis propis, al Ple del Consell, una vegada hagi aprovat, si escau, la implantació i el desenvolupament de l’estudi propi de Graduat Superior en Enginyeria Ambiental.
 
 
S'APROVA:

D’acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern:
  1. Servei de gestió de matriculació i d’expedient acadèmic. Fixar el mateix import que per aquest mateix concepte es determina en el Decret pel qual es fixen els preus per la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes, per al curs 2001-2002.
  2. Fixar l’import per a la matrícula en els diferents cursos tipus de llengües estrangeres del Servei de Llengües Modernes, per al curs 2001-2002, en 56.450 PTA.
  3. Fixar l’import per a la matrícula en els cursos de llengua catalana i castellana, per al curs 2001-2002, en 16.500 PTA.
  4. Fixar l’import per a la matrícula dels cursos específics de llengües estrangeres, per al curs 2001-2002, en 16.500 PTA.
 S'APROVA:
  1. Per al curs 2001/2002, en el cas dels cursos impartits per diferents serveis de la Universitat (annex adjunt), amb validesa acadèmica com a crèdits de lliure elecció, s’estableix el preu de 5.000 PTA/crèdit (30,05 €/crèdit).
  2. En el cas del curs "Outline of catalan culture I i II", impartits per l’oficina de Relacions Exteriors, els estudiants estrangers que rebin classes de català no liquidaran cap import per aquest concepte, atès que es consideren unes classes complementàries als seus estudis.
  3. En el cas dels cursos "Activitat física i esport I, II, III i IV", impartits pel Servei d’Esports, si es té el carnet del Servei d’Esports, l’import del crèdit es liquidarà a 4.000 PTA/crèdit (24,04 €/crèdit).
  4. Així mateix, en el cas dels cursos "Activitat física i esport I, II, III i IV", impartits pel Servei d’Esports, els imports assenyalats no inclouen les despeses de possibles desplaçaments en les despeses afegides a les pràctiques complementàries.