Consell Social

8/01

Sessió ordinària núm. 8/01, de 15 de maig de 2001

S'APROVEN:

Les Transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 66/01, 67/01, 68/01, 69/01, 70/01, 71/01, 72/01, 73/01, 74/01 i 75/01.