Consell Social

3/01

Sessió ordinària núm. 3/01, de 26 de febrer de 2001

S'APROVEN:

Les Transferències de Crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 19/01, 22/01 i 23/01 i 24/01.