Consell Social

1/01

Sessió ordinària núm. 1/01, de 13 de febrer de 2001


S’APROVA:

Informar favorablement sobre el contracte administratiu per al servei de vigilància als Campus Barri Vell i Montilivi, adjudicat mitjançant concurs (exp. 66/2000.AT), prèviament a la seva formalització.