Consell Social

3/02

Sessió ordinària núm. 3/02 de 02/04/02

S’APROVA:

Vist l’expedient de contractació per al manteniment dels equips de comunicacions de la Universitat de Girona mitjançant mitjançant procediment obert i forma d’adjudicació per concurs (exp. 78/01.AT).
Atès l’art. 10.d) de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, de consells socials de les universitats públiques de Catalunya, pel qual correspon al consell social la funció d’emetre un informe previ a la formalització, mitjançant l’òrgan competent de la universitat, de contractes i convenis, si tenen caràcter plurianual o si llur import supera els límits establerts pel reglament del consell social.
Atès l’art. 9 del Reglament d’organització i de funcionament del Consell Social, publicat al DOGC núm. 3089, d’1 de març de 2000.
Atès que l’esmentada competència de l’art. 10.d) de la Llei 16/1998 està delegada en la Comissió de Contractació i Patrimoni del Consell Social.
Tenint en compte que l’art. 54.1 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, estableix que els contractes s’han de formalitzar en el termini màxim de 30 dies comptadors a partir de la data de notificació de l’adjudicació.
Per tots els arguments exposats,
La Comissió de Contractació i Patrimoni, en la sessió ordinària núm. 1/02, de 22 de gener, acorda INFORMAR FAVORABLEMENT el contracte administratiu per al manteniment dels equips de comunicacions de la Universitat de Girona mitjançant mitjançant procediment obert i forma d’adjudicació per concurs (exp. 78/01.AT), prèviament a la seva formalització.