Consell Social

5/02

Sessió ordinària núm. 5/02 de 01/07/02

S’APROVA:

Fer arribar al ple, per a la seva ratificació, la proposta elevada per Consell de Govern sobre l’acceptació d’una parcel.la de 7.741,17m2, cedida gratuïtament per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, condicionat a que es presentin a la secretaria del consell social les dades registrals de la finca 3759N.