Consell Social

9/02

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Sessió ordinària núm. 9/02 de 21/10/02

S’APROVA:

Vist l’expedient de contractació per al servei de neteja de la Universitat de Girona mitjançant procediment obert i forma d’adjudicació per concurs (exp. 64/02.AT).
Atès l’art. 10.d) de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, de consells socials de les universitats públiques de Catalunya, pel qual correspon al consell social la funció d’emetre un informe previ a la formalització, mitjançant l’òrgan competent de la universitat, de contractes i convenis, si tenen caràcter plurianual o si llur import supera els límits establerts pel reglament del consell social.
Atès l’art. 9 del Reglament d’organització i de funcionament del Consell Social, publicat al DOGC núm. 3089, d’1 de març de 2000.
Atès que l’esmentada competència de l’art. 10.d) de la Llei 16/1998 està delegada en la Comissió de Contractació i Patrimoni del Consell Social.
Tenint en compte que l’art. 54.1 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refòs de la llei de contractes de les administracions públiques,  estableix que els contractes s’han de formalitzar en el termini  màxim de 30 dies comptadors a partir de la data de notificació de l’adjudicació.
Per tots els arguments exposats,
La Comissió de Contractació i Patrimoni, en la sessió ordinària núm. 9/02, de 21 d’octubre, acorda INFORMAR FAVORABLEMENT de la contractació per al servei de neteja de la Universitat de Girona, mitjançant procediment obert i forma d’adjudicació per concurs (exp. 64/02.AT), prèviament a la seva formalització.
  
S’APROVA:

Vist l’expedient de contractació de l’avantprojecte i projecte executiu de l’ampliació de la Biblioteca del Barri Vell, cos E, mitjançant procediment negociat sense publicitat (exp. 62/02.CA).
Atès l’art. 10.d) de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, de consells socials de les universitats públiques de Catalunya, pel qual correspon al consell social la funció d’emetre un informe previ a la formalització, mitjançant l’òrgan competent de la universitat, de contractes i convenis, si tenen caràcter plurianual o si llur import supera els límits establerts pel reglament del consell social.
Atès l’art. 9 del Reglament d’organització i de funcionament del Consell Social, publicat al DOGC núm. 3089, d’1 de març de 2000.
Atès que l’esmentada competència de l’art. 10.d) de la Llei 16/1998 està delegada en la Comissió de Contractació i Patrimoni del Consell Social.
Tenint en compte que l’art. 54.1 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refòs de la llei de contractes de les administracions públiques,  estableix que els contractes s’han de formalitzar en el termini  màxim de 30 dies comptadors a partir de la data de notificació de l’adjudicació.
Per tots els arguments exposats,
La Comissió de Contractació i Patrimoni, en la sessió ordinària núm. 9/02, de 21 d’octubre, acorda INFORMAR FAVORABLEMENT de la contractació de l’avantprojecte i projecte executiu de l’ampliació de la Biblioteca del Barri Vell, cos E,  mitjançant procediment negociat sense publicitat (exp. 62/02.AC), d’acord amb l’informe de l’assessoria jurídica de la UdG amb data de 19 de setembre de 2002.