Consell Social

1/02

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Sessió ordinària núm. 1/02 de 06/02/02

S'APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 4/02, 5/02, 6/02, 7/02 i 8/02.


S'APROVA:
 1. Comptabilitzar, provisionalment les propostes de transferència de crèdit degudament informades per la Vicegerència d’Economia que facin referència a traspassos de despeses corrents a inversions que no superin un import de 12.020 € i a subvencions proposades al Rectorat per un import màxim de 1.503 €, abans de la seva aprovació a la Comissió d’Economia i Pressupost del Consell Social"
   
 2. Presentar a la Comissió d’Economia i Pressupost dues relacions, la primera de les quals amb els expedients de Transferència de Crèdit, individualitzats, subjectes a comptabilització provisional, i la segona, amb la resta d’expedients.
 3. Procedir a l’anul·lació de la comptabilització provisional quan la Comissió d’Economia i Pressupost no accepti alguna proposta concreta de transferència de crèdit.
 
 
S'APROVA:
 1. A proposta del President del Consell Social co-finançar amb 1.000 € la participació d’estudiants de la UdG a l’Euroweek a Kavala (Grècia) entre el 22 i 28 d’abril d’enguany. El pagament es farà efectiu a un centre de cost de la Oficina de Relacions Exteriors de la Univ. de Girona. El cofinançament d’aquesta iniciativa està condicionat a que els estudiants presentin a la Secretaria del Consell Social un informe, després de la seva participació a l’Euroweek 2002.
 2. Comunicar-ho a la Oficina de Relacions Exteriors.
 
 
S'APROVA:
 1. A proposta del President del Consell Social co-finançar amb 2.000 € l’edició del llibre núm. 21 de la col·lecció "Estudi General de Girona" de la Facultat de Lletres de la Univ. de Girona
   
 2. Comunicar-ho als interessats.