Consell Social

CEP 2/03

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió Economia i Pressupost 2/03, 13 de febrer de 2003

S'APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel gerent, dels núm. d'expedients següents: 8/03, 9/03, 10/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 16/03, 17/03 i 18/03.
 
S’APROVA:  

1. Atorgar als estudiants de la UdG que hagin sol·licitat i obtingut una plaça en una universitat estrangera per al curs 2003-2004, d’acord amb l’apartat f) de l’article 11 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm. 2799, de 5 de gener de 1999), un ajut d’import equivalent als drets de matrícula d’un curs de l’Escola d’Estiu d’Idiomes, per un import individual de 42,07 €.
2. Comunicar-ho a la Gerència de la Universitat de Girona.
 
S’APROVA: 

1. Co-finançar amb 3.000 € la participació d’estudiants de la UdG a l’Euroweek (Portugal) entre el 28 d’abril i el 4 de maig de 2003. El pagament es farà efectiu a un centre de cost de la Oficina de Relacions Exteriors de la Universitat de Girona.
2. El cofinançament d’aquesta iniciativa està condicionat a que el Vicerectorat de Relacions amb l’Exterior faci un informe favorable sobre la sol·licitud i a que els estudiants participants presentin a la Secretaria del Consell Social un report, després de la seva participació a l’Euroweek 2003.
3. Comunicar-ho a la Gerència de la Universitat de Girona.
 
S’APROVEN: 

Els preus dels programes de postgrau i d’especialització per al segon semestre del curs 2002/2003 de la Universitat de Girona, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.
 
S’APROVA 

Elevar al Ple, a proposta del Consell de Govern, el finançament de les despeses de caràcter plurianual de la UdG d’acord amb l’Addenda al conveni específic d’inversions de la Universitat de Girona per al període 2001-2003, sobre el traspàs d’actuació de la quantitat de 270.000 euros.