Consell Social

CEP 4/03

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió Economia i Pressupost 4/03, 10 de març de 2003

S’APROVEN:

Les transferències de crèdit sol•licitades, d’acord amb la documentació lliurada pel gerent, dels núm. d’expedients següents: 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 30/03 i 31/03.
 
S’APROVA:

Demanar al sol•licitant, Dr. Marc Saez, la memòria econòmica de les jornades “Condicionantes en la utilización de servicios de atención primaria” per tal de valorar, si escau, la quantitat destinada a l’ajut del Consell Social.
 
S’APROVA:

• Eximir a Ràdio Girona del pagament de la tarifa d’utilització de la Sala Tomàs i Valiente, a la Facultat de Dret, d’acord amb l’article 9.1.g de la llei 16/1998 del consells socials de les universitats públiques de Catalunya.
• Comunicar-ho als interessats.
.
S’APROVA:

Ratificar, si s’escau, els acords presos en la sessió 2/03 de 13 de febrer de 2003, de la Comissió econòmica del Consell Social, els quals es detallen a continuació:
1. Cofinançar amb 3.000 € la participació d’estudiants de la UdG a l’Euroweek (Portugal) entre el 28 d’abril i el 4 de maig de 2003. El pagament es farà efectiu a un centre de cost de la Oficina de Relacions Exteriors de la Universitat de Girona.
2. El cofinançament d’aquesta iniciativa està condicionat a que el Vicerectorat de Relacions amb l’Exterior faci un informe favorable sobre la sol•licitud i a que els estudiants participants presentin a la Secretaria del Consell Social un report, després de la seva participació a l’Euroweek 2003.
3. Comunicar-ho a la Gerència de la Universitat de Girona.
 
S’APROVA: 

Finançar amb 300€, amb càrrec al pressupost del Consell Social, 1 Premi Saló E-Tech 2003, el qual ha de ser, sempre que sigui possible, referit al Consell Social de la Universitat de Girona en el moment del seu lliurament, o quan s’esmenti aquest posteriorment.