Consell Social

CEP 11/03

Comissió Economia i Pressupost 11/03, 1 de setembre de 2003

S’APROVA:  

Denegar la sol·licitud d’ajut econòmic feta pel Departament de Filologia i Filosofia, relativa a la traducció al català de “La storia della colonna infame”, de l’escriptor milanès Alessandro Manzoni.
Comunicar-ho als interessats.

 
S’APROVA:

Concedir un ajut de 1.454,50 € corresponent al 50% del cost de les II Jornades sobre Sortides Professionals de la Facultat de Lletres.
Comunicar-ho als interessats.
 
S’APROVA:
 
Elevar al Ple del Consell Social, amb l’informe favorable, el cofinançament, per un import de 17.351 € corresponent al 25% del cost del projecte del Sistema d’Informació Oficial de la Universitat (SIOU).