Consell Social

CCU 6/03

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió Comunitat Universitària 6/03, 20 d'octubre de 2003

 
S’APROVA:
 
Acceptar la proposta elevada pel Consell de Govern en els temes següents: 
1. L’abonament dels complements retributius al personal docent i investigador funcionari de la UdG amb trams de docència i de recerca consolidats entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2002.
2. Comunicar-ho als interessats.

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, amb l’informe favorable, el Protocol d’actuació per a la compra d’obra artística a la UdG, per conformar el Fons d’Art de la UdG, condicionat a modificar la redacció del pont destinat a “Finançament i aspectes jurídics” en el sentit d’incloure un paràgraf en el qual s’indiqui que la partida destinada pel Consell Social a l’afecte estarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici i quedarà inclosa, si s’escau, al pressupost que anualment aprova el plenari.